Ashtaka

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Tamil | மஹாமாயாஷ்டகம்

மஹாமாயாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

॥ (பைங்க³நாடு³) க³ணபதிஶாஸ்த்ரிக்ருʼதம் ॥

ஸத்ஸ்வந்யேஷ்வபி தை³வதேஷு ப³ஹுஷு ப்ராயோ ஜநா பூ⁴தலே
யாமேகாம் ஜநநீதி ஸந்ததமமீ ஜல்பந்தி தாத்³ருʼக்³விதா⁴ ।
ப⁴க்தஸ்தோமப⁴யப்ரணாஶநசணா ப⁴வ்யாய தீ³வ்யத்வஸௌ
தே³வீ ஸ்போ²டவிபாடநைகசதுரா மாதா மஹாமாயிகா ॥ 1॥

மாதேத்யாஹ்வய ஏவ ஜல்பதி மஹத்³ வாத்ஸல்யமஸ்மாஸு தே
காருண்யே தவ ஶீதலேதி யதி³த³ம் நாமைவ ஸாக்ஷீயதே ।
இத்த²ம் வத்ஸலதாத³யாநிதி⁴ரிதி க்²யாதா த்வமஸ்மாநிமாந்
மாத: காதரதாம் நிர்வாய நிதராமாநந்தி³தாநாதநு ॥ 2॥

ப்ரத்யக்ஷேதரவைப⁴வை: கிமிதரைர்தே³வவ்ரஜைஸ்தாத்³ருʼஶை:
நிந்தா³யாமபி ச ஸ்துதாவபி ப²லம் கிஞ்சிந்ந யே தந்வதே ।
யா நிந்தா³ஸ்தவயோ: ப²லம் ப⁴க³வதீ த³த்ஸேঽநுரூபம் க்ஷணாந்
நூநம் தாத்³ருʼஶவைப⁴வா விஜயஸே தே³வி த்வமேகா பு⁴வி ॥ 3॥

வ்ருʼத்தாந்தம் விவித⁴ப்ரகாரமயி தே ஜல்பந்தி லோகே ஜநா:
தத்த்வம் நோபலபே⁴ ததை²வ ந விதி⁴ம் ஜாநே த்வதா³ராத⁴நே ।
தஸ்மாத³ம்ப³ கத²ம் புந: கலயிதும் ஶக்தாஸ்மி தே பூஜநம்
நூநம் வச்மி த³யாநிதே⁴ঽவது ஜடா³நஸ்மாந் ப⁴வத்யாத³ராத் ॥ 4॥

ரோத³ம்ரோத³முதீ³ர்ணபா³ஷ்பலஹரீக்லிந்நாநநே தே ஶிஶா-
வஸ்மிந் தப்யதி கிஞ்சித³த்ர கருணாத்³ருʼஷ்டிம் வித⁴த்ஸே ந சேத் ।
பாதும் ஸ்போ²டக³தா³த் படுத்வமிவ தே கஸ்யாஸ்தி மாதர்வத³
க்காயம் க³ச்ச²து கஸ்ய பஶ்யது முக²ம் கா வா க³திர்லப்⁴யதாம் ॥ 5॥

த⁴ர்ம்யாநுச்சரதாம் பத:² கலயதாம் தோ³ஷாம்ஸ்ததா² சாத்மந:
ஸ்வைரம் நிந்த³நமாதநோது ஸததம் த்³வேஷ்யேঽபதே² திஷ்ட²து ।
ஏதாவத்யபி வத்ஸகே கில ஶுசம் யாதே மநாக் தத்க்ஷணம்
தத்த்ராணே ஜநநீ ப்ரயாஸ்யதி ஹி தந்மாதஸ்த்வமஸ்மாநவ ॥ 6॥

ஆபா³லஸ்த²விரம் ப்ரஸித்³த⁴மயி தே மாதேதி யந்நாம தத்³
கோ³ப்தும் நைவ ஹி ஶக்யமம்ப³ தத³ஸௌ தாத்³ருʼக்³விதா⁴ த்வம் யதி³ ।
அஸ்மிந் கி²த்³யதி வத்ஸகே ந தநுஷே மாதுர்கு³ணம் சேத்ததா³
நூநம் ஸ்யாத³பவாத³பாத்ரமயி தந்மாதஸ்த்வமஸ்மாநவ ॥ 7॥

முக்தாஹாரமநோஹரத்³யுதியுதாம் மூர்திம் நராஸ்தாவகீம்
யே த்⁴யாயந்தி ம்ருʼணாலதந்துஸத்³ருʼஶீம் நாபீ⁴ஹ்ருʼதோ³ரந்தரே ।
தே கோ⁴ரஜ்வரபா⁴ரஜாதவிஷமஸ்போ²டஸ்பு²டத்³து:³ஸஹ-
க்லேதோ³த்³யத்கடுபூதிக³ந்த⁴மயி நோ ஜாநந்த்யமீ ஜாத்வபி ॥ 8॥

காருண்யாம்பு³தி⁴ஶீதலாபத³பயோஜாதத்³வயீபா⁴வநா-
ஜாதஸ்பீ²தஹ்ருʼத³ம்பு³ஜாமிதஸுதா⁴நிர்யாஸரூபாமிமாம் ।
யே மர்த்யா ஸ்துதிமாத³ராத்³ க³ணபதேர்வக்த்ராம்பு³ஜாந்நி:ஸ்ருʼதாம்
விஶ்வாஸேந பட²ந்தி தே ந த³த⁴தே ஸ்போ²டவ்யதா²ம் ஜாதுசித் ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீமஹாமாயாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம்