Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahamaya Ashtakam Lyrics in English

mahāmāyāṣṭakam Lyrics in English:

॥ (paiṅganadu) ganapatisastrikrtam ॥

satsvanyesvapi daivatesu bahusu prayo jana bhutale
yamekam jananiti santatamami jalpanti tadrgvidha ।
bhaktastomabhayapranasanacana bhavyaya divyatvasau
devi sphotavipatanaikacatura mata mahamayika ॥ 1॥

matetyahvaya eva jalpati mahad vatsalyamasmasu te
karunye tava sitaleti yadidam namaiva saksiyate ।
ittham vatsalatadayanidhiriti khyata tvamasmaniman
matah kataratam nirvaya nitaramananditanatanu ॥ 2॥

pratyaksetaravaibhavaih kimitarairdevavrajaistadrsaih
nindayamapi ca stutavapi phalam kimcinna ye tanvate ।
ya nindastavayoh phalam bhagavati datse’nurupam ksanan
nunam tadrsavaibhava vijayase devi tvameka bhuvi ॥ 3॥

vrttantam vividhaprakaramayi te jalpanti loke janah
tattvam nopalabhe tathaiva na vidhim jane tvadaradhane ।
tasmadamba katham punah kalayitum saktasmi te pujanam
nunam vacmi dayanidhe’vatu jadanasman bhavatyadarat ॥ 4॥

rodamrodamudirnabaspalahariklinnanane te sisa-
vasmin tapyati kimcidatra karunadrstim vidhatse na cet ।
patum sphotagadat patutvamiva te kasyasti matarvada
kkayam gacchatu kasya pasyatu mukham ka va gatirlabhyatam ॥ 5॥

dharmyanuccaratam pathah kalayatam dosamstatha catmanah
svairam nindanamatanotu satatam dvesye’pathe tisthatu ।
etavatyapi vatsake kila sucam yate manak tatksanam
tattrane janani prayasyati hi tanmatastvamasmanava ॥ 6॥

abalasthaviram prasiddhamayi te mateti yannama tad
goptum naiva hi sakyamamba tadasau tadrgvidha tvam yadi ।
asmin khidyati vatsake na tanuse maturgunam cettada
nunam syadapavadapatramayi tanmatastvamasmanava ॥ 7॥

muktaharamanoharadyutiyutam murtim narastavakim
ye dhyayanti mrnalatantusadrsim nabhihrdorantare ।
te ghorajvarabharajatavisamasphotasphutadduhsaha-
kledodyatkatuputigandhamayi no janantyami jatvapi ॥ 8॥

karunyambudhisitalapadapayojatadvayibhavana-
jatasphitahrdambujamitasudhaniryasarupamimam ।
ye martya stutimadarad ganapatervaktrambujannihsrtam
visvasena pathanti te na dadhate sphotavyatham jatucit ॥ 9॥

iti srimahamayastakam sampurnam

Mahamaya Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top