Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahamayashtakam Lyrics in English

Mahamaya Ashtakam Lyrics in English

mahāmāyāṣṭakam Lyrics in English: ॥ (paiṅganadu) ganapatisastrikrtam ॥ satsvanyesvapi daivatesu bahusu prayo jana bhutale yamekam jananiti santatamami jalpanti tadrgvidha । bhaktastomabhayapranasanacana bhavyaya divyatvasau devi sphotavipatanaikacatura mata mahamayika ॥ 1॥ matetyahvaya eva jalpati mahad vatsalyamasmasu te karunye tava sitaleti yadidam namaiva saksiyate । ittham vatsalatadayanidhiriti khyata tvamasmaniman matah kataratam nirvaya nitaramananditanatanu ॥ 2॥ pratyaksetaravaibhavaih kimitarairdevavrajaistadrsaih nindayamapi […]

Scroll to top