Tag - Maha Maya Ashtakam English lyrics

Ashtaka

Mahamaya Ashtakam Lyrics in English

mahāmāyāṣṭakam Lyrics in English: ॥ (paiṅganadu) ganapatisastrikrtam ॥ satsvanyesvapi daivatesu bahusu prayo jana bhutale yamekam jananiti santatamami jalpanti...