Shiva Stotram

Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas Lyrics in English

Meditation hymns on the Forms of Lord Shiva.

Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas in English:

Bhikshatanar:

shuklApam.h shubhalochanam.h dUrvA.nkuram.h dakshiNe vAmeshUla kapAla samyutakaram.h satpAdukam.h pAdayoH | lambat piN^ga jaTAdharam.h shashidharam.h dakshe mR^igam.h vAmahe bhikshA pAtradharam.h sakuNDapiTharam.h bhikshATanesham.h bhaje ||

Kamari:

bhasmod.hdhULita vigraham.h shashidharam.h ga.ngAphaNi maNDitam.h Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h tathAnamamalam.h vIrAsane susthitam.h | a.nge savyakare param.h karatalam.h vinyasya yogeratam.h vyAghra tvakvasanam.h lalATa jadrushA dagdhasmaram.h tvAm.h bhaje ||

Kalari:

sindUrAparam.h trinetram.h yugabhuja sahitam.h hyutrutam.h shUlahastam.h pAsham.h sushivahantam.h parashumapitathA bhIShmadaMshhTram.h suvaktram.h | pAdam.h kuJNchita vAmamuttherutatalam.h kAlasya vakshasthale nyastvA piN^ga jaTAdharam.h pashupatim.h kAlAntakam.h naumyaham.h ||

Kalyana Sundarar:

sindUrAparam.h trinetram.h yugabhujasahitam.h hArakeyUra bhUshham.h divyair vastrair vR^itA.ngam.h varasamuchitalasat.h veshhayuktam.h shubhA.ngam.h | vande kalyANamUrtim.h karatalakamale devihastam.h tathAnam.h haste Ta.nkam mR^igaJNcha tatatamadhavaram.h baddaga.ngendu chUDam.h ||

Rishabharunhar:

savyesyAt.h vakradaNDAnvita kaTaka karam.h gopateH pR^ishhTha saMstham.h vAmasyArtam.h sadaksham.h varakarayugaLe Ta.nka kR^ishNam.h tathAnam.h | phAlasthAksham.h prasannam.h trinayana sahitam.h badda veNI kirITam.h vAme gauryA sametam.h namata shubhakaram.h taM vR^ishhArUDhamIsham.h ||

Chandra Shekharar:

abhaya varada hastam.h saumya shR^i.ngAra bhAvam.h vipula vadana netram.h chandra biMbA.nga mauLim.h | R^ijutanu samapAdasthAnakam.h vidrumApam.h hariNa parashu pANim.h padmapIThoparistham.h ||

Uma Maheshvarar:

dhavaLApa sukhAsana sannihitam.h mR^iga DiMbaka Ta.nka varAbhayadam.h | sumukham.h paramutpaladhR^ik.h varadam.h umayA sahitam.h praNamAmi bhavam.h ||

Natarajar:

ekAsyantu chaturbhujam.h trinayanam.h vAmetu dhurdhUrakam.h chandram.h patra shikhi prasArita karam.h chordhvam.h padam.h kuJNchitam.h | savye svastika kuNDalam.h Damarukam.h ga.ngAbhayepipradam.h vande kIrNajaTam.h naTeshamanisham.h hyapasmAra dehesthitam.h ||

Tripurari:

raktApam.h paripUrNa chandravadanam.h kR^ishhNam.h mR^igam.h kArmukam.h vAme savyakare sharaJNcha tathatam.h Ta.nkaJNcha devyAyutam.h | ga.ngAchandra kalAdharam.h hariviriJNchAdyaissadA sevitam.h hAsairdagdha puratrayam.h tribhuvanAdhIsham.h purArim.h bhaje ||

Jalandarari:

raktApam.h ugra gamanam.h trivilochanAbhayam.h Ta.nkAsi kR^ishhNa mR^iga chApa sushobhi hastam.h | bhUmistha chakra dharaNodga jalandharasya kaNThagna mAbhaja jalandhara harasvarUpam.h ||

Matangari:

sthitvA hasti shirasta dakshacharaNam.h vAmA.nga kshotR^idam.h puchchortvAvR^ita charma uddhR^itakaram.h shUlAsi sharuN^gojvalam.h | Ta.nkam.h kR^ishhNam.h dharam.h varakaram.h bhIshhmAnanendu prabham.h vAmomAti bhayonmukhI sutayutam.h sUchyATya hastam.h haram.h ||

Karalar:

chaturbhujam.h trinetraJNcha jaTAmakuTa samyutam.h dakshiNe khaDgabANaJNcha vAme chApa gadAdharam.h | damshhTrA karALa vadanam.h bhImam.h bhairava garjitam.h bhadrakALi samayuktam.h karALam.h hR^idi bhAvaye ||

Shankara Narayanar:

savyA.nge vidR^imApam.h shashidhara makuTam.h bhasmarudrAksha bhUshham.h vAmA.nge shyAmalApam.h maNimakuTayutam.h pItavastrAdi shobham.h | savye Ta.nkAbhayam.h syAtitara karayuge sha.nkha kaumodakI cha ki.nchillalATa netram.h hariharavapushham.h sa.ntatam.h naumi shaMbhum.h ||

Ardha Narishvarar:

pumstrIrUpadharam.h tanaushashi jaTA Ta.nkAruNApam.h paNim.h vyAghra tvakvasanam.h prakoshhTha vR^ishhabham.h vakrA.nghrikam.h dakshiNe | vAme shyAmala varotpalAlakakucha kshaumarju pAdAMbujam.h d.hhema vibhUshhaNAti ruchiram va.nde ardhanArIshvaram.h ||

Kiratar:

kR^ishhNA.ngam.h dvibhujam.h dhanuchcharadharam.h muttAlakam.h susthitam.h krUrAkshidvaya samyutam.h vipulasatvaktram.h hyurovistR^itam.h | shIrShe pi.nchhadharam.h sugandha kusumam.h shArdUla charmAmbaram.h badda vyALa virAjitodharamaham.h dhyAyet.h kirAtam.h haram.h ||

Kankalr:

raktApam.h smitavaktram.h indumakuTam.h vAmetu dordaNDake tryaksham.h vedakarAMbujam.h sadadhR^iteH ka.nkALa vINAdharam.h | savye yashhTidharam.h pare Damarukam.h savyApasavya kramAt.h Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h ka.nkALadevam.h bhaje ||

Chandesha Anugrahar:

chaNDesham.h pItavarNam.h yugakarasahitam.h dakshahasterata Ta.nkam.h piprANam.h kR^iNasAram.h varakara sahitam.h pArvatI vAmabhAgam.h | chaNDeshasyot.h tamA.ngam.h pratinihitakaram.h dakshabhAge trinetram.h sarvAlaN^kAra yuktam.h shashishakaladharam.h ga.ngayAyukta mIDe ||

Chakra Pradar:

vishhNusdvIsha purasthito ra.njalikaro devasya pAdAbjayoH abhyarchyAkshilasat.h sahasrakamalam.h samprAptavAn.h IshvarAt.h | yasmAchchakramatovaram.h pashupateH padmAksha ityAGYayA Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h varam.h parakarAt.h chakrapradam.h tam.h bhaje ||

Saha Uma Skandar:

udyat.h bhAnunibham.h chatushhkarayutam.h keyUrahArairyutam.h divyam.h vastradharam.h jaTAmakuTinam.h saMshobhi netratrayam.h | vAme gauryutam.h sugandhamubhayor madhye kumAram.h sthitam.h somAska.nda vibhum.h mR^igAbhayavaram.h Ta.nkam.h tathAnam.h bhaje ||

Ekapadar:

dhyAyet.h koTiravipram.h trinayanam.h shItAmshu ga.ngAdharam.h haste Ta.nkam.h mR^igam.h varAbhayakaram.h pAdaikayuktam.h vibhum.h | shambhordakshiNa vAmagakshabhujayor.h brahmAchyutAbhyAMyutam.h tattallakshNa mAyudhaiH parivR^itam.h hastatvayAT yA~njalim.h ||

Vighnesha Anugrahar:

Ta.nkam kR^ishNamR^igam.h tathAnamamalam.h prAlambi savyA.nghriham.h vAme nidhR^itapAda mindu sadR^isham.h trayaksham.h jaTAshekharam.h | vAmA.nge dhR^ita vighnarAjamitaram.h tanmUrdhni vinyasyatat.h prItyAnugraham.h tripuNDradharaNam.h vighnaprasAdam.h bhaje ||

Dakshinamurti:

pAdenAkramya bhUtam.h tadupariguNitam.h pAdamekam.h nidhAya vyAkurvan.h sarvashabdAn.h nijakaTaka mahIbhAgabAjAm.h mR^igAShINAm.h | vyALam.h vyAkhyAnamudrAm.h hutavahakalikAm.h pustakam.h chAkshamAlAm.h bibhrat dorpischaturbhis.h sphuratu mamapuro dakshiNAmUrtirIshaH ||

Shri Nilakanthar:

abhayavarada hastam.h Ta.nka sAraN^ga yuktam.h shashidharamahibhUSham pIta vastram trinetram | shivamasitakaLATyam tam vR^iShArUDha devam viShaharaNaka mIsham chitra pi~nchhATya rUpam ||

Sukhasanar:

shAntam shvetam trinetram rasabhujasahitam kuNDalotpAsi karNam daNDam ghaNTAm kura~Ngam.hparashu paNidharAbhItikam daxavAmaiH | piprANam vAmapAdam shayitamathaparam lambibhUtasta pAdam vAme gauryAsamedam shashidharamakuTam tam sukhAsInamIDe ||

Lingodbhavar:

devam garbhagR^ihasya mAnakalite li~Nge jaTAshekharam kaTyAsaktakaram paraischa tatatam kR^iShNam mR^iga~n chAbhayam | savye Ta.nkamameya pAdamakuTe brahmAchyutAbhyAm yutam hyUrdhvAtasthita haMsa kolamamalam li~Ngodbhavam bhAvaye ||

Add Comment

Click here to post a comment