Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

meditate by this hymns

Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas Lyrics in English

Meditation hymns on the Forms of Lord Shiva. Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas in English: Bhikshatanar: shuklApam.h shubhalochanam.h dUrvA.nkuram.h dakshiNe vAmeshUla kapAla samyutakaram.h satpAdukam.h pAdayoH | lambat piN^ga jaTAdharam.h shashidharam.h dakshe mR^igam.h vAmahe bhikshA pAtradharam.h sakuNDapiTharam.h bhikshATanesham.h bhaje || Kamari: bhasmod.hdhULita vigraham.h shashidharam.h ga.ngAphaNi maNDitam.h Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h tathAnamamalam.h vIrAsane susthitam.h | a.nge savyakare param.h karatalam.h vinyasya […]

Scroll to top