Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mangala Ashtakam Lyrics in Telugu | మఙ్గలాష్టకమ్

Mangala Ashtakam Lyrics in Telugu | మఙ్గలాష్టకమ్

206 Views

మఙ్గలాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

బ్రహ్మావిష్ణుర్గిరీశః సురపతిరనలః ప్రేతరాడ్యాతునాథ-
స్తోయాధీశశ్చ వాయుర్ధనదగుహగణేశార్కచన్ద్రాశ్చ రుద్రాః ।
విశ్వాదిత్యాశ్విసధ్యా వసుపితృమరుతస్సిద్ధవిద్యాశ్చ యక్షా
గన్ధర్వాః కిన్నరాద్యాఖిలగగనచరా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౧॥

వాణీ లక్ష్మీ ధరిత్రీ హిమగిరితనయా చణ్డికా భద్రకాలీ
బ్రహ్మాద్యా మాతృసఙ్ఘా అదితిదితిసతీత్యాదయో దక్షపుత్ర్యః ।
సావిత్రీ జహ్నుకన్యా దినకరతనయారున్ధతీ దేవపత్న్యః
పౌలోమాద్యాస్తథాన్యాః ఖచరయువతయో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౨॥

మత్స్యః కూర్మో వరాహో నృహరిరథ వటుర్భార్గవో రామచన్ద్ర-
స్సీరీ కృష్ణశ్చ ఖడ్గీ సకపిలనరనారాయణాత్రేయవైద్యాః ।
అన్యే నానావతారాః నరకవిజయినశ్చక్రముఖ్యాయుధాని
తత్పత్న్యస్తత్సుతాశ్చాప్యఖిలహరికులా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౩॥

విశ్వామిత్రో వసిష్ఠః కలశభవ ఉతథ్యోఽఙ్గిరాః కాశ్యపశ్చ
వ్యాసః కణ్వో మరీచీ క్రతుభృగుపులహా శౌనకోఽత్రిః పులస్త్యః ।
అన్యే సర్వే మునీన్ద్రాః కుజబుధగురుశుక్రార్కజాద్యా గ్రహా యే
నక్షత్రాణి ప్రజేశాః ఫణిగణమనవో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౪॥

తార్క్ష్యోఽనన్తో హనూమాన్ బలిరపి సనకాద్యాః శుకో నారదశ్చ
ప్రహ్లాదః పాణ్డుపుత్రా నృగనలనహుషాః విష్ణురాతోఽమ్బరీషః ।
భీష్మాక్రూరోద్ధవోశీనరభరతహరిశ్చన్ద్రరుక్మాఙ్గదాద్యాః
అన్యే సర్వే నరేన్ద్రా రవిశశికులజా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౫॥

ఆకూత్యాద్యాశ్చ తిస్రః సకలమునికలత్రాణి దారా మనూనాం
తారా కున్తీ చ పాఞ్చాల్యథ నలదయితా రుక్మిణీ సత్యభామా ।
దేవక్యాద్యాశ్చ సర్వా యదుకులవనితా రాజభార్యాస్తథాన్యాః
గోప్యశ్చారిత్రయుక్తాః సకలయువతయో మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౬॥

విప్రా గావశ్చ వేదాః స్మృతిరపి తులసీ సర్వతీర్థాని విద్యాః
నానాశాస్త్రేతిహాసా అపి సకలపురాణాని వర్ణాశ్రమాశ్చ ।
సాఙ్ఖ్యం జ్ఞానం చ యోగావపి యమనియమౌ సర్వకర్మాణి కాలాః
సర్వే ధర్మాశ్చ సత్యాద్యవయవసహితా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౭॥

లోకా ద్వీపాః సముద్రాః క్షితిధరపతయో మేరుకైలాసముఖ్యాః
కావేరీనర్మదాద్యాః శుభజలసరితః స్వర్ద్రుమా దిగ్గజేన్ద్రాః ।
మేఘా జ్యోతీంషినానానరమృగపక్ష్యాదయః ప్రాణినోఽన్యే
సర్వౌషధ్యశ్చ వృక్షాః సకలతృణలతా మఙ్గలం మే దిశన్తు ॥ ౮॥

భక్త్యా సంయుక్తచిత్తాః ప్రతిదివసమిమాన్ మఙగలస్తోత్రముఖ్యాన్
అష్టౌ శ్లోకాన్ ప్రభాతే దివసపరిణతౌ యే చ మర్త్యాః పఠన్తి ।
తే నిత్యం పూర్ణకామా ఇహ భువి సుఖినశ్చార్థవన్తోఽపి భూత్వా
నిర్ముక్తా సర్వపాపైర్వయసి చ చరమే విష్ణులోకం ప్రయాన్తి ॥ ౯॥

ఇతి మఙ్గలాష్టకస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *