Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam Lyrics in Oriya

ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics in Oriya:

ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦତୀର୍ଥଵିରଚିତମ୍
ମାତଃ ସୋଽହମୁପସ୍ତିତୋଽସ୍ମି ପୁରତଃ ପୂର୍ଵପ୍ରତିଜ୍ଞାଂ ସ୍ମରନ୍
ପ୍ରତ୍ୟଶ୍ରାଵି ପୁରାହି ତେଽନ୍ତ୍ୟ ସମୟେ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ସମୀପଂ ତଵ ।
ଗ୍ରାହଗ୍ରାସମିଷାଦ୍ୟୟା ହ୍ୟନୁମତସ୍ତୁର୍ୟାଶ୍ରମଂ ପ୍ରାପ୍ତୁଵାନ୍
ୟତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟୈ ଚ ସମାଗତୋଽହମଧୁନା ତସ୍ୟୈ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୧॥

ବ୍ରୂତେ ମାତୃସମା ଶ୍ରୁତିର୍ଭଗଵତୀ ୟଦ୍ବାର୍ହଦାରଣ୍ୟକୈ
ତତ୍ତ୍ଵଂ ଵେତ୍ସ୍ୟତି ମାତୃମାଂଶ୍ଚ ପିତୃମାନାଚାର୍ୟଵାନିତ୍ୟସୌ ।
ତତ୍ରାଦୌ କିଲ ମାତୃଶିକ୍ଷଣଵିଧିଂ ସର୍ଵୋତ୍ତମଂ ଶାସତୀ
ପୂଜ୍ୟାତ୍ପୂଜ୍ୟତରାଂ ସମର୍ଥୟତି ୟାଂ ତସ୍ୟୈ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୨॥

ଅମ୍ବା ତାତ ଇତି ସ୍ଵଶିକ୍ଷଣଵଶାଦୁଚ୍ଚାରଣପ୍ରକ୍ରିୟାଂ
ୟା ସୂତେ ପ୍ରଥମଂ କ୍ଵ ଶକ୍ତିରିହ ନୋ ମାତୁସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଂ ଵିନା ।
ଵ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଂ କ୍ରମଶଶ୍ଚ ସାର୍ଵଜନିକୀଂ ତତ୍ତତ୍ପଦାର୍ଥେଷୁ ୟା
ହ୍ୟାଧତ୍ତେ ଵ୍ୟଵହାରମପ୍ୟଵକିଲଂ ତସ୍ୟୈ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୩॥

ଇଷ୍ଟାନିଷ୍ଟହିତାହିତାଦିଧିଷଣାହୌନା ଵୟଂ ଶୈଶଵେ
କୀଟାନ୍ ଶଷ୍କୁଲଵିତ୍ କରେଣ ଦଧତୋ ଭକ୍ଷ୍ୟାଶୟା ବାଲିଶାଃ ।
ମାତ୍ରା ଵାରିତସାହସାଃ ଖଲୁତତୋ ଭକ୍ଷ୍ୟାଣ୍ୟଭକ୍ଷ୍ୟାଣି ଵା
ଵ୍ୟଜ୍ଞାସିଷ୍ମ ହିତାହିତେ ଚ ସୁତରାଂ ତସ୍ୟୈ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୪॥

ଆତ୍ମଜ୍ଞାନସମାର୍ଜନୋପକରଣଂ ୟଦ୍ଦେହୟନ୍ତ୍ରଂ ଵିଦୁଃ
ତଦ୍ରୋଗାଦିଭୟାନ୍ମୃଗୋରଗରିପୁଵ୍ରାତାଦଵନ୍ତୀ ସ୍ଵୟମ୍ ।
ପୁଷ୍ଣନ୍ତୀ ଶିଷୁମାଦରାଦ୍ଗୁରୁକୁଲଂ ପ୍ରାପୟ୍ୟ କାଲକ୍ରମାତ୍
ୟା ସର୍ଵଜ୍ଞଶିଖାମଣିଂ ଵିତନୁତେ ତସ୍ୟୈ ଜନନ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛୃଙ୍ଗଗିରିଜଗଦ୍ଗୁରୁଚରଣସରୋହସେଵାସମାସଦିତସାରସ୍ଵତଵିଭଵଲେଶସ୍ୟ
ଶ୍ରୀଶିଵାନନ୍ଦତୀର୍ଥସ୍ଵାମିପୂଜ୍ୟପାଦଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ଶ୍ରୀସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦତୀର୍ଥସ୍ୟ
ଭାଷ୍ୟସ୍ଵାମିନଃ ଚ କୃତୌ ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍
॥ ଓଂ ତତ୍ସତ୍॥

Matripanchakam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top