Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hayagriva Panchakam Lyrics in Oriya

ହୟଗ୍ରୀଵପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ପ୍ରହ୍ଲାଦାହ୍ଲାଦହେତୁଂ ସକଲଗୁଣଗଣଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମାତ୍ରଂ
ସୌହାସହ୍ୟୋଗମୂର୍ତିଂ ସଦଭୟମରିଶଙ୍ଖୌରମବିଭ୍ରତଂ ଚ ।
ଅଂହଃସଂହାରିଦକ୍ଷଂ ଵିଧିଭଵଵିହଗେନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରାଦିଵନ୍ଦ୍ୟଂ
ରକ୍ଷୋଵକ୍ଷୋଵିଦାରୋଲ୍ଲସଦମଲଦୃଶଂ ନୌମି ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହମ୍ ॥ ୧॥

ଵାମାଙ୍କସ୍ଥଧରାକରାଞ୍ଜଲିପୁଟପ୍ରେମାତିହୃଷ୍ଟାନ୍ତରଂ
ସୀମାତୀତଗୁଣଂ ଫଣୀନ୍ଦ୍ରଫଣଗଂ ଶ୍ରୀମାନ୍ୟପାଦାମ୍ବୁଜମ୍ ।
କାମାଦ୍ୟାକରଚକ୍ରଶଙ୍ଖସୁଵରୋଦ୍ଵାମାଭୟୋଧାତ୍କରେ
ସାମାଦୀଡ୍ୟଵରାହରୂପମମଲଂ ହେ ମାନସେ ସଂସ୍ମର ॥ ୨॥

କୋଲାୟ ଲସଦାକଲ୍ପଜାଲାୟ ଵନମାଲିନେ ।
ନୀଲାୟ ନିଜଭକ୍ତୌଘପାଲାୟ ହରୟେ ନମଃ ॥ ୩॥

ଧାତ୍ରୀଂ ଶୁଭଗୁଣପାତ୍ରୀମାଦାୟାଶେଷଵିବୁଧମୋଦାୟ ।
ଶେଷେ ତମିମଦୋଷେ ଧାତୁଂ ହାତୁଂ ଚ ଶଙ୍କିନଂ ଶଙ୍କେ ॥ ୪॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ହରୟେ ୟୁକ୍ତିଗିରୟେ ନିର୍ଜିତାରୟେ ।
ସମସ୍ତଗୁରଵେ କଲ୍ପତରଵେ ପରଵେଦିନାମ୍ ॥ ୫॥

ଇତି ହୟଗ୍ରୀଵପଞ୍ଚକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Hayagriva Panchakam Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top