Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Medhadakshinamurti Sahasranama Stotra and Namavali Lyrics in Malayalam

Medha Dakshinamurti Sahasranama Stotra and Namavali in Malayalam:

॥ മേധാദക്ഷിണാമൂര്തി സഹസ്രനാമസ്തോത്ര – നാമാവലീ ॥
ശ്രീ അസ്യ ശ്രീ മേധാദഇണാമുഉര്തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ
ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ | ഗായത്രീ ച്ഹന്ദഃ | ദഇണാമുഉര്തിര്ദേവതാആ |
ഓം ബീജമ് | സ്വാഹാ ശക്തിഃ | നമഃ കീലകമ് |
മേധാദഇണാമുഉര്തിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ |
ഹ്രാമ് ഇത്യാദിനാ അങ്ഗ ന്യാസഃ |

ധ്യാനമ് |
സിദ്ധിതോയനിധേര്മധ്യേ രത്നഗ്രീവേ മനോരമേ |
കദമ്ബവനികാമധ്യേ ശ്രീമദ്വടതരോരധഃ || ൧ ||

ആസീനമാദ്യം പുരുഷമാദിമധ്യാന്തവര്ജിതമ് |
ശുദ്ധസ്ഫടികഗോഈരശരത്പുഉര്ണേന്ദുശേഖരമ് || ൨ ||

ദഇണേ ചാഅമാലാം ച വഹ്നിം വൈ വാമഹസ്തകേ |
ജടാമണ്ഡലസംലഗ്നശീതാമ്ശുകരമണ്ഡിതമ് || ൩ ||

നാഗഹാരധരം ചാരുകങ്കണൈഃ കടിസുഉത്രകൈഃ |
വിരാജമാനവൃഷഭം വ്യാഘ്രചര്മാമ്ബരാവൃതമ് || ൪ ||

ചിന്താമണിമഹാബൃന്ദൈഃ കല്പകൈഃ കാമധേനുഭിഃ |
ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാവിദ്യാമുഉര്തിഭിഃ ശ്രുതിമസ്തകൈഃ || ൫ ||

രത്നസിംഹാസനേ സാധുദ്വീപിചര്മസമായുതമ് |
തത്രാഷ്ടദലപദ്മസ്യ കര്ണികായാം സുശോഭനേ || ൬ ||

വീരാസനേ സമാസീനം ലമ്ബദഅപദാംബുജമ് |
ഘ്യാനമുദ്രാം പുസ്തകം ച വരാഭീതിധരം ഹരമ് || ൭ ||

പാദമുഉലസമാക്രാന്തമഹാപസ്മാരവൈഭവമ് |
രുദ്രാഅമാലാഭരണഭുഉഷിതം ഭുഉതിഭാസുരമ് || ൮ ||

ഗജചര്മോത്തരീയം ച മന്ദസ്മിതമുഖാമ്ബുജമ് |
സിദ്ധബൃന്ദൈര്യോഗിബൃന്ദൈര്മുനിബൃന്ദൈര്നിഷേവിതമ് || ൯ ||

ആരാധ്യമാനവൃഷഭം അഗ്നീന്ദുരവിലോചനമ് |
പുഉരയന്തം കൃപാദൃഷ്ട്യാ പുമര്ഥാനാശ്രിതേ ജനേ || ൧൦ ||

ഏവം വിഭാവയേദീശം സര്വവിദ്യാകലാനിധിമ് |
ലം ഇത്യാദിനാ പഞ്ചോപചാരാഃ || ൧൧ ||

ദേവദേവോ മഹാദേവോ ദേവാനാമപി ദേശികഃ |
ദഇണാമുഉര്തിരീശാനോ ദയാപുഉരിതദിങ്മുഖഃ || ൧ ||

കൈലാസശിഖരോത്തുങ്ഗ-കമനീയനിജാകൃതിഃ |
വടദ്രുമതടീദിവ്യകനകാസനസംസ്ഥിതഃ || ൨ ||

കടീതടപടീഭുഉതകരിചര്മോജ്ജ്വലാകൃതിഃ |
പാടീരാപാണ്ഡുരാകാരപരിപുഉര്ണസുധാധിപഃ |൩ ||

ജപാകോടീരഘടിതസുധാകരസുധാപ്ലുതഃ |
പശ്യല്ലലാടസുഭഗസുന്ദരഭ്രുഉവിലാസവാന് || ൪ ||

കടാഅസരണീനിര്യത്കരുണാപുഉര്ണലോചനഃ |
കര്ണാലോലതടിദ്വര്ണകുണ്ഡലോജ്ജ്വലഗണ്ഡഭുഉഃ || ൫ ||

തിലപ്രസുഉനസംകാശനാസികാപുടഭാസുരഃ |
മന്ദസ്മിതസ്പുരന്മുഗ്ധമഹനീയമുഖാമ്ബുജഃ || ൬ ||

കുന്ദകുഡ്മലസംസ്പര്ധിദന്തപങ്ക്തിവിരാജിതഃ |
സിന്ദുഉരാരുണസുസ്നിഗ്ധകോമലാധരപല്ലവഃ || ൭ ||

ശങ്ഖാടോപഗലദ്ദിവ്യഗളവൈഭവമഞ്ജുലഃ |
കരകന്ദലിതഘ്യാനമുദ്രാരുദ്രാഅമാലികഃ || ൮ ||

അന്യഹസ്തതലന്യസ്തവീണാപുസ്തോല്ലസദ്വപുഃ |
വിശാലരുചിരോരസ്കവലിമത്പല്ലവോദരഃ || ൯ ||

ബ്‍ഈഹത്കടിനിതംബാഢ്യഃ പീവരോരുദ്വയാന്വിതഃ |
ജങ്ഘാവിജിതതുഉണീരസ്തുങ്ഗഗുല്ഫയുഗോജ്ജ്വലഃ || ൧൦ ||

മൃദുപാടലപാദാബ്ജശ്ചന്ദ്രാഭനഖദീധിതിഃ |
അപസവ്യോരുവിന്യസ്തസവ്യപാദസരോരുഹഃ || ൧൧ ||

ഘോരാപസ്മാരനിഇപ്തധീരദഅപദാമ്ബുജഃ |
സനകാദിമുനിധ്യേയഃ സര്വാഭരണഭുഉഷിതഃ || ൧൨ ||

ദിവ്യചന്ദനലിപ്താങ്ഗശ്ചാരുഹാസപരിഷ്കൃതഃ |
കര്പുഉരധവലാകാരഃ കന്ദര്പശതസുന്ദരഃ || ൧൩ ||

കാത്യായനീപ്രേമനിധിഃ കരുണാരസവാരിധിഃ |
കാമിതാര്ഥപ്രദഃശ്രീമത്കമലാവല്ലഭപ്രിയഃ || ൧൪ ||

കടാക്ഷിതാത്മവിഘ്യാനഃ കൈവല്യാനന്ദകന്ദലഃ |
മന്ദഹാസസമാനേന്ദുഃ ച്ഹിന്നാഘ്യാനതമസ്തതിഃ || ൧൫ ||

സംസാരാനലസംതപ്തജനതാമൃതസാഗരഃ |
ഗംഭീരഹൃദയാമ്ഭോജനഭോമണിനിഭാകൃതിഃ || ൧൬ ||

നിശാകരകരാകാരവശീകൃതജഗത്ത്രയഃ |
താപസാരാധ്യപാദാബ്ജസ്തരുണാനന്ദവിഗ്രഹഃ || ൧൭ ||

ഭുഉതിഭുഉഷിതസര്വാങ്ഗോ ഭുഉതാധിപതിരീശ്വരഃ |
വദനേന്ദുസ്മിതജ്യോത്സ്നാനിലീനത്രിപുരാകൃതിഃ || ൧൮ ||

താപത്രയതമോഭാനുഃ പാപാരണ്യദവാനലഃ |
സംസാരസാഗരോദ്ധര്താ ഹംസാഗ്ര്യോപാസ്യവിഗ്രഹഃ || ൧൯ ||

ലലാടഹുതഭുഗ്ദഗ്ധമനോഭവശുഭാകൃതിഃ |
തുച്ച്ഹീകൃതജഗജ്ജാലസ്തുഷാരകരശീതലഃ || ൨൦ ||

അസ്തംഗതസമസ്തേച്ച്ഹോ നിസ്തുലാനന്ദമന്ഥരഃ |
ധീരോദാത്തഗുണാധാര ഉദാരവരവൈഭവഃ || ൨൧ ||

അപാരകരുണാമുഉര്തിരഘ്യാനധ്വാന്തഭാസ്കരഃ |
ഭക്തമാനസഹംസാഗ്ര്യഭവാമയഭിഷക്തമഃ || ൨൨ ||

യോഗീന്ദ്രപുഉജ്യപാദാബ്ജോ യോഗപട്ടോല്ലസത്കടിഃ |
ശുദ്ധസ്ഫടികസംകാശോ ബദ്ധപന്നഗഭുഉഷണഃ || ൨൩ ||

നാനാമുനിസമാകീര്ണോ നാസാഗ്രന്യസ്തലോചനഃ |
വേദമുഉര്ധൈകസംവേദ്യോ നാദധ്യാനപരായണഃ || ൨൪ ||

ധരാധരേന്ദുരാനന്ദസന്ദോഹരസസാഗരഃ |
ദ്വൈതബൃന്ദവിമോഹാന്ധ്യപരാകൃതദൃഗദ്ഭുതഃ || ൨൫ ||

പ്രത്യഗാത്മാ പരംജ്യോതിഃ പുരാണഃ പരമേശ്വരഃ |
പ്രപഞ്ചോപശമഃ പ്രാഘ്യഃ പുണ്യകീര്തിഃ പുരാതനഃ || ൨൬ ||

സര്വാധിഷ്ഠാനസന്മാത്രസ്സ്വാത്മബന്ധഹരോ ഹരഃ |
സര്വപ്രേമനിജാഹാസഃ സര്വാനുഗ്രഹകൃത് ശിവഃ || ൨൭ ||

സര്വേന്ദ്രിയഗുണാഭാസഃ സര്വഭുഉതഗുണാശ്രയഃ |
സച്ചിദാനന്ദപുഉര്ണാത്മാ സ്വേ മഹിമ്നി പ്രതിഷ്ഠിതഃ || ൨൮ ||

സര്വഭുഉതാന്തരസ്സാഈ സര്വഘ്യസ്സര്വകാമദഃ |
സനകാദിമഹായോഗിസമാരാധിതപാദുകഃ || ൨൯ ||

ആദിദേവോ ദയാസിന്ധുഃ ശിഇതാസുരവിഗ്രഹഃ |
യഅകിന്നരഗന്ധര്വസ്തുഉയമാനാത്മവൈഭവഃ || ൩൦ ||

ബ്രഹ്മാദിദേവവിനുതോ യോഗമായാനിയോജകഃ |
ശിവയോഗീ ശിവാനന്ദഃ ശിവഭക്തസമുദ്ധരഃ || ൩൧ ||

വേദാന്തസാരസന്ദോഹഃ സര്വസത്ത്വാവലമ്ബനഃ |
വടമുഉലാശ്രയോ വാഗ്മീ മാന്യോ മലയജപ്രിയഃ || ൩൨ ||

സുശീലോ വാഞ്ച്ഹിതാര്ഥഘ്യഃ പ്രസന്നവദനേഅണഃ ||
നൃത്തഗീതകലാഭിഘ്യഃ കര്മവിത് കര്മമോചകഃ || ൩൩ ||

കര്മസാഈ കര്മമയഃ കര്മണാം ച ഫലപ്രദഃ |
ഘ്യാനദാതാ സദാചാരഃ സര്വോപദ്രവമോചകഃ || ൩൪ ||

അനാഥനാഥോ ഭഗവാനാശ്രിതാമരപാദപഃ |
വരപ്രദഃ പ്രകാശാത്മാ സര്വഭുഉതഹിതേ രതഃ || ൩൫ ||

വ്യാഘ്രചര്മാസനാസീന ആദികര്താ മഹേശ്വരഃ |
സുവിക്രമഃ സര്വഗതോ വിശിഷ്ടജനവത്സലഃ || ൩൬ ||

ചിന്താശോകപ്രശമനോ ജഗദാനന്ദകാരകഃ |
രശ്മിമാന് ഭുവനേശശ്ച ദേവാസുരസുപുഉജിതഃ || ൩൭ ||

മൃത്യുഞ്ജയോ വ്യോമകേശഃ ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസങ്ഗ്രഹഃ |
അഘ്യാതസമ്ഭവോ ഭിക്ഷുരദ്വിതീയോ ദിഗമ്ബരഃ || ൩൮ ||

സമസ്തദേവതാമുഉര്തിഃ സോമസുഉര്യാഗ്നിലോചനഃ |
സര്വസാമ്രാജ്യനിപുണോ ധര്മമാര്ഗപ്രവര്തകഃ || ൩൯ ||

വിശ്വാധികഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചകഃ |
അഷ്ടമുഉര്തിര്ദീപ്തമുഉര്തിഃ നാമോച്ചാരണമുക്തിദഃ || ൪൦ ||

സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശഃ സദാഷോഡശവാര്ഷികഃ |
ദിവ്യകേലീസമായുക്തോ ദിവ്യമാല്യാമ്ബരാവൃതഃ || ൪൧ ||

അനര്ഘരത്നസംപുഉര്ണോ മല്ലികാകുസുമപ്രിയഃ |
തപ്തചാമീകരാകാരോ ജിതദാവാനലാകൃതിഃ || ൪൨ ||

നിരഞ്ജനോ നിര്വികാരോ നിജാവാസോ നിരാകൃതിഃ |
ജഗദ്ഗുരുര്ജഗത്കര്താ ജഗദീശോ ജഗത്പതിഃ || ൪൩ ||

കാമഹന്താ കാമമുഉര്തിഃ കല്യാണവൃഷവാഹനഃ |
ഗങ്ഗാധരോ മഹാദേവോ ദീനബന്ധവിമോചകഃ || ൪൪ ||

ധുഉര്ജടിഃ ഖണ്ഡപരശുഃ സദ്ഗുണോ ഗിരിജാസഖഃ |
അവ്യയോ ഭുഉതസേനേശഃ പാപഘ്നഃ പുണ്യദായകഃ || ൪൫ ||

ഉപദേഷ്ടാ ദൃഢപ്രഘ്യോ രുദ്രോ രോഗവിനാശനഃ |
നിത്യാനന്ദോ നിരാധാരോ ഹരോ ദേവശിഖാമണിഃ || ൪൬ ||

പ്രണതാര്തിഹരഃ സോമഃ സാന്ദ്രാനന്ദോ മഹാമതിഃ |
ആശ്ചര്യവൈഭവോ ദേവഃ സംസാരാര്ണവതാരകഃ || ൪൭ ||

യഘ്യേശോ രാജരാജേശോ ഭസ്മരുദ്രാഅലാഞ്ച്ഹനഃ |
അനന്തസ്താരകഃ സ്ഥാണുഃ സര്വവിദ്യേശ്വരോ ഹരിഃ || ൪൮ ||

വിശ്വരുഉപോ വിരുഉപാഅഃ പ്രഭുഃ പരിബൃഡോ ദൃഢഃ |
ഭവ്യോ ജിതാരിഷദ്വര്ഗോ മഹോദാരോ വിഷാശനഃ || ൪൯ ||

സുകീര്തിരാദിപുരുഷോ ജരാമരണവര്ജിതഃ |
പ്രമാണഭുഉതോ ദുര്ഘ്യേയഃ പുണ്യഃ പരപുരഞ്ജയഃ || ൫൦ ||

ഗുണാകാരോ ഗുണശ്രേഷ്ഠഃ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ |
സുഖദഃ കാരണം കര്താ ഭവബന്ധവിമോചകഃ || ൫൧ ||

അനിര്വിണ്ണോ ഗുണഗ്രാഹീ നിഷ്കലങ്കഃ കലങ്കഹാ |
പുരുഷഃ ശാശ്വതോ യോഗീ വ്യക്താവ്യക്തഃ സനാതനഃ || ൫൨ ||

ചരാചരാത്മാ സുഉമാത്മാ വിശ്വകര്മാ തമോ.അപഹൃത് |
ഭുജങ്ഗഭുഉഷണോ ഭര്ഗസ്തരുണഃ കരുണാലയഃ || ൫൩ ||

അണിമാദിഗുണോപേതോ ലോകവശ്യവിധായകഃ |
യോഗപട്ടധരോ മുക്തോ മുക്താനാം പരമാ ഗതിഃ || ൫൪ ||

ഗുരുരുഉപധരഃ ശ്രീമത്പരമാനന്ദസാഗരഃ |
സഹസ്രബാഹുഃ സര്വേശഃ സഹസ്രാവയവാന്വിതഃ || ൫൫ ||

സഹസ്രമുഉര്ധാ സര്വാത്മാ സഹസ്രാഅഃ സഹസ്രപാത് |
നിരാഭാസഃ സുഉമതനുര്ഹൃദി ഘ്യാതഃ പരാത്പരഃ || ൫൬ ||

സര്വാത്മഗഃ സര്വസാഈ നിഃസങ്ഗോ നിരുപദ്രവഃ |
നിഷ്കലഃ സകലാധ്യഅശ്ചിന്മയസ്തമസഃ പരഃ || ൫൭ ||

ഘ്യാനവൈരാഗ്യസംപന്നോ യോഗാനന്ദമയഃ ശിവഃ |
ശാശ്വതൈശ്വര്യസമ്പുഉര്ണോ മഹായോഗീശ്വരേശ്വരഃ || ൫൮ ||

സഹസ്രശക്തിസംയുക്തഃ പുണ്യകായോ ദുരാസദഃ |
താരകബ്രഹ്മസംപുഉര്ണസ്തപസ്വിജനസംവൃതഃ || ൫൯ ||

വിധീന്ദ്രാമരസംപുഉജ്യോ ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരുത്തമഃ |
നിരക്ഷരോ നിരാലമ്ബഃ സ്വാത്മാരാമോ വികര്തനഃ || ൬൦ ||

നിരവദ്യോ നിരാതങ്കോ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ |
വീരഭദ്രഃ പുരാരാതിര്ജലന്ധരശിരോഹരഃ || ൬൧ ||

അന്ധകാസുരസംഹര്താ ഭഗനേത്രഭിദദ്ഭുതഃ |
വിശ്വഗ്രാസോ.അധര്മശത്രുര്ബ്രഹ്മഘ്യാനൈകമന്ഥരഃ || ൬൨ ||

അഗ്രേസരസ്തീര്ഥഭുഉതഃ സിതഭസ്മാവകുണ്ഠനഃ |
അകുണ്ഠമേധാഃ ശ്രീകണ്ഠോ വൈകുണ്ഠപരമപ്രിയഃ || ൬൩ ||

ലലാടോജ്ജ്വലനേത്രാബ്ജസ്തുഷാരകരശേഖരഃ |
ഗജാസുരശിരശ്ച്ഹേത്താ ഗങ്ഗോദ്ഭാസിതമുഉര്ധജഃ || ൬൪ ||

കല്യാണാചലകോദണ്ഡഃ കമലാപതിസായകഃ |
വാരാംശേവധിതുഉണീരഃസരോജാസനസാരഥിഃ || ൬൫ ||

ത്രയീതുരങ്ഗസംക്രാന്തോ വാസുകിജ്യാവിരാജിതഃ |
രവീന്ദുചരണാചാരിധരാരഥവിരാജിതഃ || ൬൬ ||

ത്രയ്യന്തപ്രഗ്രഹോദാരചാരുഘണ്ടാരവോജ്ജ്വലഃ |
ഉത്താനപര്വലോമാഢ്യോ ലീലാവിജിതമന്മഥഃ || ൬൭ ||

ജാതുപ്രപന്നജനതാജീവനോപായനോത്സുകഃ |
സംസാരാര്ണവനിര്മഗ്നസമുദ്ധരണപണ്ഡിതഃ || ൬൮ ||

മദദ്വിരദധിക്കാരിഗതിമഞ്ജുലവൈഭവഃ |
മത്തകോകിലമാധുര്യരസനിര്ഭരഗീര്ഗണഃ || ൬൯ ||

കൈവല്യോദധികല്ലോലലീലാതാണ്ഡവപണ്ഡിതഃ |
വിഷ്ണുര്ജിഷ്ണുര്വാസുദേവഃ പ്രഭവിഷ്ണുഃ പുരാതനഃ || ൭൦ ||

വര്ധിഷ്ണുര്വരദോ വൈദ്യോ ഹരിര്നാരായണോ.അച്യുതഃ |
അഘ്യാനവനദാവാഗ്നിഃ പ്രഘ്യാപ്രാസാദഭുഉപതിഃ || ൭൧ ||

സര്പഭുഉഷിതസര്വാങ്ഗഃ കര്പുഉരോജ്ജ്വലിതാകൃതിഃ |
അനാദിമധ്യനിധനോ ഗിരീശോ ഗിരിജാപതിഃ || ൭൨ ||

വീതരാഗോ വിനീതാത്മാ തപസ്വീ ഭുഉതഭാവനഃ |
ദേവാസുരഗുരുധ്യേയോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ || ൭൩ ||

ദേവാദിദേവോ ദേവര്ഷിര്ദേവാസുരവരപ്രദഃ |
സര്വദേവമയോ.അചിന്ത്യോ ദേവാത്മാ ചാത്മസംഭവഃ || ൭൪ ||

നിര്ലേപോ നിഷ്പ്രപഞ്ചാത്മാ നിര്വിഘ്നോ വിഘ്നനാശകഃ |
ഏകജ്യോതിര്നിരാതങ്കോ വ്യാപ്തമുഉര്തിരനാകുലഃ || ൭൫ ||

നിരവദ്യപദോപാധിര്വിദ്യാരാശിരനുത്തമഃ |
നിത്യാനന്ദഃ സുരാധ്യഓ നിഃസംകല്പോ നിരഞ്ജനഃ || ൭൬ ||

നിഷ്കലങ്കോ നിരാകാരോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാമയഃ |
വിദ്യാധരോ വിയത്കേശോ മാര്കണ്ഡേയവരപ്രദഃ || ൭൭ ||

ഭൈരവോ ഭൈരവീനാഥഃ കാമദഃ കമലാസനഃ |
വേദവേദ്യഃ സുരാനന്ദോ ലസജ്ജ്യോതിഃ പ്രഭാകരഃ || ൭൮ ||

ചുഉഡാമണിഃ സുരാധീശോ യഘ്യഗേയോ ഹരിപ്രിയഃ |
നിര്ലേപോ നീതിമാന് സുഉത്രീ ശ്രീഹാലാഹലസുന്ദരഃ || ൭൯ ||

ധര്മദഓ മഹാരാജഃകിരീടീ വന്ദിതോ ഗുഹഃ |
മാധവോ യാമിനീനാഥഃ ശമ്ബരഃ ശബരീപ്രിയഃ || ൮൦ ||

സങ്ഗീതവേത്താ ലോകഘ്യഃ ശാന്തഃ കലശസംഭവഃ |
ബ്രഹ്മണ്യോ വരദോ നിത്യഃ ശുഉലീ ഗുരുവരോ ഹരഃ || ൮൧ ||

മാര്താണ്ഡഃ പുണ്ഡരീകാഓ ലോകനായകവിക്രമഃ |
മുകുന്ദാര്ച്യോ വൈദ്യനാഥഃ പുരന്ദരവരപ്രദഃ || ൮൨ ||

ഭാഷാവിഹീനോ ഭാഷാഘ്യോ വിഘ്നേശോ വിഘ്നനാശനഃ |
കിന്നരേശോ ബൃഹദ്ഭാനുഃ ശ്രീനിവാസഃ കപാലഭൃത് || ൮൩ ||

വിജയോ ഭുഉതഭാവഘ്യോ ഭീമസേനോ ദിവാകരഃ |
ബില്വപ്രിയോ വസിഷ്ഠേശഃ സര്വമാര്ഗപ്രവര്തകഃ || ൮൪ ||

ഓഷധീശോ വാമദേവോ ഗോവിന്ദോ നീലലോഹിതഃ |
ഷഡര്ധനയനഃ ശ്രീമന്മഹാദേവോ വൃഷധ്വജഃ || ൮൫ ||

കര്പുഉരദീപികാലോലഃ കര്പുഉരരസചര്ചിതഃ |
അവ്യാജകരുണാമുഉര്തിസ്ത്യാഗരാജഃ അപാകരഃ || ൮൬ ||

ആശ്ചര്യവിഗ്രഹഃ സുഉമഃ സിദ്ധേശഃ സ്വര്ണഭൈരവഃ |
ദേവരാജഃ കൃപാസിന്ധുരദ്വയോ.അമിതവിക്രമഃ || ൮൭ ||

നിര്ഭേദോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിര്യോഗഏമ ആത്മവാന് |
നിരപായോ നിരാസങ്ഗോ നിഃശബ്ദോ നിരുപാധികഃ || ൮൮ ||

ഭവഃ സര്വേശ്വരഃ സ്വാമീ ഭവഭീതിവിഭഞ്ജനഃ |
ദാരിദ്ര്യതൃണകുഉടാഗ്നിര്ദാരിതാസുരസന്തതിഃ || ൮൯ ||

മുക്തിദോ മുദിതോ.അകുബ്ജോ ധാര്മികോ ഭക്തവത്സലഃ |
അഭ്യാസാതിശയഘ്യേയസ്ചന്ദ്രമൗലിഃ കലാധരഃ || ൯൦ ||

മഹാബലോ മഹാവീര്യോ വിഭുഃ ശ്രീശഃ ശുഭപ്രദഃ |
സിദ്ധഃ പുരാണപുരുഷോ രണമണ്ഡലഭൈരവഃ || ൯൧ ||

സദ്യോജാതോ വടാരണ്യവാസീ പുരുഷവല്ലഭഃ |
ഹരികേശോ മഹാത്രാതാ നീലഗ്രീവസ്സുമങ്ഗലഃ || ൯൨ ||

ഹിരണ്യബാഹുസ്തീണാംശുഃ കാമേശഃ സോമവിഗ്രഹഃ |
സര്വാത്മാ സര്വകര്താ ച താണ്ഡവോ മുണ്ഡമാലികഃ || ൯൩ ||

അഗ്രഗണ്യഃ സുഗമ്ഭീരോ ദേശികോ വൈദികോത്തമഃ |
പ്രസന്നദേവോ വാഗീശശ്ചിന്താതിമിരഭാസ്കരഃ || ൯൪ ||

ഗൗരീപതിസ്തുങ്ഗമൗലിര്മഖരാജോ മഹാകവിഃ |
ശ്രീധരസ്സര്വസിദ്ധേശോ വിശ്വനാഥോ ദയാനിധിഃ || ൯൫ ||

അന്തര്മുഖോ ബഹിര്ദൃഷ്ടിഃ സിദ്ധവേഷമനോഹരഃ |
കൃത്തിവാസാഃ കൃപാസിന്ധുര്മന്ത്രസിദ്ധോ മതിപ്രദഃ || ൯൬ ||

മഹോത്കൃഷ്ടഃ പുണ്യകരോ ജഗത്സാഈ സദാശിവഃ |
മഹാക്രതുര്മഹായജ്വാ വിശ്വകര്മാ തപോനിധിഃ || ൯൭ ||

ച്ഹന്ദോമയോ മഹാഘ്യാനീ സര്വഘ്യോ ദേവവന്ദിതഃ |
സാര്വഭൗമസ്സദാനന്ദഃ കരുണാമൃതവാരിധിഃ || ൯൮ ||

കാലകാലഃ കലിധ്വംസീ ജരാമരണനാശകഃ |
ശിതികണ്ഠശ്ചിദാനന്ദോ യോഗിനീഗണസേവിതഃ || ൯൯ ||

ചണ്ഡീഈശഃ ശുകസംവേദ്യഃ പുണ്യശ്ലോകോ ദിവസ്പതിഃ |
സ്ഥായീ സകലതത്ത്വാത്മാ സദാസേവകവര്ധനഃ || ൧൦൦ ||

രോഹിതാശ്വഃ അമാരുഉപീ തപ്തചാമീകരപ്രഭഃ |
ത്രിയംബകോ വരരുചിര്ദേവദേവശ്ചതുര്ഭുജഃ || ൧൦൧ ||

വിശ്വംഭരോ വിചിത്രാങ്ഗോ വിധാതാ പുരശാസനഃ |
സുബ്രഹ്മണ്യോ ജഗത്സ്വാമീ രോഹിതാഅഃ ശിവോത്തമഃ || ൧൦൨ ||

നഅത്രമാലാഭരണോ മഘവാന് അഘനാസനഃ |
വിധികര്താ വിധാനഘ്യഃ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരഃ || ൧൦൩ ||

ചിന്താമണിഃ സുരഗുരുര്ധ്യേയോ നീരാജനപ്രിയഃ |
ഗോവിന്ദോ രാജരാജേശോ ബഹുപുഷ്പാര്ചനപ്രിയഃ || ൧൦൪ || |

സര്വാനന്ദോ ദയാരുഉപീ ശൈലജാസുമനോഹരഃ |
സുവിക്രമഃ സര്വഗതോ ഹേതുസാധനവര്ജിതഃ || ൧൦൫ ||

വൃഷാങ്കോ രമണീയാങ്ഗഃ സദങ്ഘ്രിഃ സാമപാരഗഃ |
മന്ത്രാത്മാ കോടികന്ദര്പസൗന്ദര്യരസവാരിധിഃ || ൧൦൬ ||

യഘ്യേശോ യഘ്യപുരുഷഃ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരണമ് |
പരഹംസൈകജിഘ്യാസ്യഃ സ്വപ്രകാശസ്വരുഉപവാന് || ൧൦൭ ||

മുനിമൃഗ്യോ ദേവമൃഗ്യോ മൃഗഹസ്തോ മൃഗേശ്വരഃ |
മൃഗേന്ദ്രചര്മവസനോ നരസിംഹനിപാതനഃ || ൧൦൮ ||

മുനിവന്ദ്യോ മുനിശ്രേഷ്ഠോ മുനിബൃന്ദനിഷേവിതഃ |
ദുഷ്ടമൃത്യുരദുഷ്ടേഹോ മൃത്യുഹാ മൃത്യുപുഉജിതഃ || ൧൦൯ ||

അവ്യക്തോ.അമ്ബുജജന്മാദികോടികോടിസുപുഉജിതഃ |
ലിങ്ഗമുഉര്തിരലിങ്ഗാത്മാ ലിങ്ഗാത്മാ ലിങ്ഗവിഗ്രഹഃ || ൧൧൦ ||

യജുര്മുഉര്തിഃ സാമമുഉര്തിരൃങ്മുഉര്തിര്മുഉര്തിവര്ജിതഃ |
വിശ്വേശോ ഗജചര്മൈകചേലാഞ്ചിതകടീതടഃ || ൧൧൧ ||

പാവനാന്തേവസദ്യോഗിജനസാര്ഥസുധാകരഃ |
അനന്തസോമസുഉര്യാഗ്നിമണ്ഡലപ്രതിമപ്രഭഃ || ൧൧൨ ||

ചിന്താശോകപ്രശമനഃ സര്വവിദ്യാവിശാരദഃ |
ഭക്തവിഘ്യാപ്തിസന്ധാതാ കര്താ ഗിരിവരാകൃതിഃ || ൧൧൩ ||

ഘ്യാനപ്രദോ മനോവാസഃ ഏമ്യോ മോഹവിനാശനഃ |
സുരോത്തമശ്ചിത്രഭാനുഃ സദാവൈഭവതത്പരഃ || ൧൧൪ ||

സുഹൃദഗ്രേസരഃ സിദ്ധഘ്യാനമുദ്രോ ഗണാധിപഃ |
ആഗമശ്ചര്മവസനോ വാഞ്ച്ഹിതാര്ഥഫലപ്രദഃ || ൧൧൫ ||

അന്തര്ഹിതോ.അസമാനശ്ച ദേവസിംഹാസനാധിപഃ |
വിവാദഹന്താ സര്വാത്മാ കാലഃ കാലവിവര്ജിതഃ || ൧൧൬ ||

വിശ്വാതീതോ വിശ്വകര്താ വിശ്വേശോ വിശ്വകാരണമ് |
യോഗിധ്യേയോ യോഗനിഷ്ഠോ യോഗാത്മാ യോഗവിത്തമഃ || ൧൧൭ ||

ഓംകാരരുഉപോ ഭഗവാന് ബിന്ദുനാദമയഃ ശിവഃ |
ചതുര്മുഖാദിസംസ്തുത്യശ്ചതുര്വര്ഗഫലപ്രദഃ || ൧൧൮ ||

സഹ്യാചലഗുഹാവാസീ സാആന്മോഅരസാമൃതഃ |
ദആധ്വരസമുച്ച്ഹേത്താ പഅപാതവിവര്ജിതഃ || ൧൧൯ ||

ഓംകാരവാചകഃ ശംഭുഃ ശംകരഃ ശശിശീതലഃ |
പങ്കജാസനസംസേവ്യഃ കിംകരാമരവത്സലഃ || ൧൨൦ ||

നതദൗര്ഭാഗ്യതുഉലാഗ്നിഃ കൃതകൗതുകമങ്ഗലഃ |
ത്രിലോകമോഹനഃ ശ്രീമത്ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകഃ || ൧൨൧ ||

ക്രൗഞ്ചാരിജനകഃ ശ്രീമദ്ഗണനാഥസുതാന്വിതഃ |
അദ്ഭുതാനന്തവരദോ.അപരിച്ച്ഹിനാത്മവൈഭവഃ || ൧൨൨ ||

ഇഷ്ടാപുഉര്തപ്രിയഃ ശര്വ ഏകവീരഃ പ്രിയംവദഃ |
ഉഉഹാപോഹവിനിര്മുക്ത ഓംകാരേശ്വരപുഉജിതഃ || ൧൨൩ ||

രുദ്രാഅവആ രുദ്രാഅരുഉപോ രുദ്രാഅപഅകഃ |
ഭുജഗേന്ദ്രലസത്കണ്ഠോ ഭുജങ്ഗാഭരണപ്രിയഃ || ൧൨൪ ||

കല്യാണരുഉപഃ കല്യാണഃ കല്യാണഗുണസംശ്രയഃ |
സുന്ദരഭ്രുഉഃ സുനയനഃ സുലലാടഃ സുകന്ധരഃ || ൧൨൫ ||

വിദ്വജ്ജനാശ്രയോ വിദ്വജ്ജനസ്തവ്യപരാക്രമഃ |
വിനീതവത്സലോ നീതിസ്വരുഉപോ നീതിസംശ്രയഃ || ൧൨൬ ||

അതിരാഗീ വീതരാഗീ രാഗഹേതുര്വിരാഗവിത് |
രാഗഹാ രാഗശമനോ രാഗദോ രാഗിരാഗവിത് || ൧൨൭ ||

മനോന്മനോ മനോരുഉപോ ബലപ്രമഥനോ ബലഃ |
വിദ്യാകരോ മഹാവിദ്യോ വിദ്യാവിദ്യാവിശാരദഃ || ൧൨൮ ||

വസന്തകൃദ്വസന്താത്മാ വസന്തേശോ വസന്തദഃ |
പ്രാവൃട്കൃത് പ്രാവൃഡാകാരഃ പ്രാവൃട്കാലപ്രവര്തകഃ || ൧൨൯ ||

ശരന്നാഥോ ശരത്കാലനാശകഃ ശരദാശ്രയഃ |
കുന്ദമന്ദാരപുഷ്പൗഘലസദ്വായുനിഷേവിതഃ || ൧൩൦ ||

ദിവ്യദേഹപ്രഭാകുഉടസംദീപിതദിഗന്തരഃ |
ദേവാസുരഗുരുസ്തവ്യോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ || ൧൩൧ ||

വാമാങ്ഗഭാഗവിലസച്ച്ഹ്യാമലാവീഅണപ്രിയഃ |
കീര്ത്യാധാരഃ കീര്തികരഃ കീര്തിഹേതുരഹേതുകഃ || ൧൩൨ ||

ശരണാഗതദീനാര്തപരിത്രാണപരായണഃ |
മഹാപ്രേതാസനാസീനോ ജിതസര്വപിതാമഹഃ || ൧൩൩ ||

മുക്താദാമപരീതാങ്ഗോ നാനാഗാനവിശാരദഃ |
വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവന്ദ്യാങ്ഘ്രിര്നാനാദേശൈകനായകഃ || ൧൩൪ ||

ധീരോദാത്തോ മഹാധീരോ ധൈര്യദോ ധൈര്യവര്ധകഃ |
വിഘ്യാനമയ ആനന്ദമയഃ പ്രാണമയോ.അന്നദഃ || ൧൩൫ ||

ഭവാബ്ധിതരണോപായഃ കവിര്ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ |
ഗൗരീവിലാസസദനഃ പിശചാനുചരാവൃതഃ || ൧൩൬ ||

ദഇണാപ്രേമസംതുഷ്ടോ ദാരിദ്ര്യബഡവാനലഃ |
അദ്ഭുതാനന്തസംഗ്രാമോ ഡക്കാവാദനതത്പരഃ || ൧൩൭ ||

പ്രാച്യാത്മാ ദഇണാകാരഃ പ്രതീച്യാത്മോത്തരാകൃതിഃ |
ഉഉര്ധ്വാദ്യന്യദിഗാകാരോ മര്മഘ്യഃ സര്വശിഅകഃ || ൧൩൮ ||

യുഗാവഹോ യുഗാധീശോ യുഗാത്മാ യുഗനായകഃ |
ജങ്ഗമഃ സ്ഥാവരാകാരഃ കൈലാസശിഖരപ്രിയഃ || ൧൩൯ ||

ഹസ്തരാജത്പുണ്ഡരീകഃ പുണ്ഡരീകനിഭേഅണഃ |
ലീലാവിഡംബിതവപുര്ഭക്തമാനസമണ്ഡിതഃ || ൧൪൦ ||

ബൃന്ദാരകപ്രിയതമോ ബൃന്ദാരകവരാര്ചിതഃ |
നാനാവിധാനേകരത്നലസത്കുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ || ൧൪൧ ||

നിഃസീമമഹിമാ നിത്യലീലാവിഗ്രഹരുഉപധൃത് |
ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗശ്ചാമ്പേയകുസുമാര്ചിതഃ || ൧൪൨ ||

സമസ്തഭക്തസുഖദഃ പരമാണുര്മഹാഹ്രദഃ |
അലൗകികോ ദുഷ്പ്രധര്ഷഃ കപിലഃ കാലകന്ധരഃ || ൧൪൩ ||

കര്പുഉരഗൗരഃ കുശലഃ സത്യസന്ധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ |
ശാശ്വതൈശ്വര്യവിഭവഃ പോഷകഃ സുസമാഹിതഃ || ൧൪൪ ||

മഹര്ഷിനാഥിതോ ബ്രഹ്മയോനിഃ സര്വോത്തമോത്തമഃ |
ഭുഉതിഭാരാര്തിസംഹര്താ ഷഡുഉര്മിരഹിതോ മൃഡഃ || ൧൪൫ ||

ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരഃ സര്വഹൃദയാമ്ബുജമധ്യഗഃ |
സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥഃ സര്വവര്ണോപശോഭിതഃ || ൧൪൬ ||

പുണ്യമുഉര്തിഃ പുണ്യലഭ്യഃ പുണ്യശ്രവണകീര്തനഃ |
സുഉര്യമണ്ഡലമധ്യസ്ഥശ്ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗഃ || ൧൪൭ ||

സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗലഃ ശരണാഗതപാലകഃ |
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ || ൧൪൮ ||

സര്വാവയവസംപുഉര്ണഃ സര്വലഅണലഇതഃ |
സര്വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യഃ സര്വകാരണകാരണഃ || ൧൪൯ ||

അമോദോ മോദജനകഃ സര്പരാജോത്തരീയകഃ |
കപാലീ കോവിദഃ സിദ്ധകാന്തിസംവലിതാനനഃ || ൧൫൦ ||

സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യോ ദിവ്യചന്ദനചര്ചിതഃ |
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസ ഇച്ച്ഹാശക്തിനിഷേവിതഃ || ൧൫൧ ||

അനന്താനന്ദസുഖദോ നന്ദനഃ ശ്രീനികേതനഃ |
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ നിത്യക്ലീബോ നിരാമയഃ || ൧൫൨ ||

അനപായോ.അനന്തദൃഷ്ടിരപ്രമേയോ.അജരോ.അമരഃ |
തമോമോഹപ്രതിഹതിരപ്രതര്ക്യോ.അമൃതോ.അഅരഃ || ൧൫൩ ||

അമോഘബുദ്ധിരാധാര ആധാരാധേയവര്ജിതഃ |
ഈഷണാത്രയനിര്മുക്ത ഇഹാമുത്രവിവര്ജിതഃ || ൧൫൪ ||

ഋഗ്യജുഃസാമനയനോ ബുദ്ധിസിദ്ധിസമൃദ്ധിദഃ |
ഔദാര്യനിധിരാപുഉര്ണ ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ || ൧൫൫ ||

ശുദ്ധസന്മാത്രസംവിദ്ധീ-സ്വരുഉപസുഖവിഗ്രഹഃ |
ദര്ശനപ്രഥമാഭാസോ ദൃഷ്ടിദൃശ്യവിവര്ജിതഃ || ൧൫൬ ||

അഗ്രഗണ്യോ.അചിന്ത്യരുഉപഃ കലികല്മഷനാശനഃ |
വിമര്ശരുഉപോ വിമലോ നിത്യരുഉപോ നിരാശ്രയഃ || ൧൫൭ ||

നിത്യശുദ്ധോ നിത്യബുദ്ധഃ നിത്യമുക്തോ.അപരാകൃതഃ |
മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യോ മഹാപ്രലയസ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top