Shiva Stotram

Most Powerful Mantra of Lord Shiva in Hindi

Hiranyagarbh Sukta from Rigveda:

ॐ नमो हिरण्यबाहवे

हिरण्य वर्णाये
हिरण्यरूपाये
हिरण्येपतये
अम्बिकापतये
उमापतये
पशुपतये
नमो नमः

ईशानसर्वविद्यानां
ईश्वर्स्यसर्वभूतानां

ब्रहमधिपति
ब्रहंणोधिपति
ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा
शिव ॐ

ॐ तत्पुरुषाय विद्महि
वाक्विशुधाय धीमहि
तन्न शिव प्रचोदयात

ॐ महादेवाय विद्महि
रुद्र्मुर्ताय धीमहि
तन्नो शिवा प्रचोदयात

नमस्ते अस्तु भगवान

विश्वेश्वर्य
महादेवाय
त्र्यंबिकाये
त्रिपुरन्त्काये
त्रिकाग्निकालाये
कालाग्निरुद्राये
नीलकण्ठाय
म्रत्युञ्जनाये
सर्वेश्वराये
सदाशिवाय

श्रीमन् महादेवाय नमः

ॐ शान्तिः

Hiranyagarbh Sukta in English: