Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narada Kruta Ganapati Stotram Lyrics in Kannada

Narada Kruta Ganapati Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ಕೃತಂ)
ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಭೋ ಗಣೇಶ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಂಬೋದರ ಪರಾತ್ಪರ |
ಹೇರಂಬ ಮಂಗಳಾರಂಭ ಗಜವಕ್ತ್ರ ತ್ರಿಲೋಚನ || ೧ ||

ಮುಕ್ತಿದ ಶುಭದ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಧರಸ್ಮರಣೇ ರತ |
ಪರಮಾನಂದ ಪರಮ ಪಾರ್ವತೀನಂದನ ಸ್ವಯಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವೇಶ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಮತೇ |
ಜಗದ್ಗುರೋ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಗದೀಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ಯತ್ಪೂಜಾ ಸರ್ವಪುರತೋ ಯಃ ಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಯೋಗಿಭಿಃ |
ಯಃ ಪೂಜಿತಃ ಸುರೇಂದ್ರೈಶ್ಚ ಮುನೀಂದ್ರೈಸ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಪರಮಾರಾಧನೇನೈವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ಪುಣ್ಯಕೇನ ವ್ರತೇನೈವ ಯಂ ಪ್ರಾಪ ಪಾರ್ವತೀ ಸತೀ || ೫ ||

ತಂ ನಮಾಮಿ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗರೀಷ್ಠಕ |
ಜ್ಞಾನಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಚ ತಂ ನಮಾಮಿ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ || ೬ ||

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ದೇವರ್ಷಿಸ್ತತ್ರೈವಾಂತರ್ದಧೇ ವಿಭುಃ |
ನಾರದಃ ಪ್ರಯಯೌ ಶೀಘ್ರಮೀಶ್ವರಾಭ್ಯಂತರಂ ಮುದಾ || ೭ ||

ಇದಂ ಲಂಬೋದರಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾರದೇನ ಕೃತಂ ಪುರಾ |
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಜಯಂ ತಸ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ || ೮ ||

ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಸುಸಂಯತಃ |
ವಿಶಿಷ್ಟಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ಪರಂ ಕೃಷ್ಣಪರಾಯಣಮ್ || ೯ ||

ಯಶಸ್ವಿನಂ ಚ ವಿದ್ವಾಂಸಂ ಧನಿನಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ |
ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಶೋಽಮಲಮ್ |
ಇಹೈವ ಚ ಸುಖಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಅಂತೇ ಯಾತಿ ಹರೇಃ ಪದಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ಪ್ರಥಮೈಕರಾತ್ರೇ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ |

Also Read:

Narada Kruta Ganapati Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top