Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Astavimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 28

Narayaniyam Astavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೮) – ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಯಂವರಂ ತಥಾ ಅಮೃತೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ಗರಲಂ ತರಲಾನಲಂ ಪುರಸ್ತಾ-
ಜ್ಜಲಧೇರುದ್ವಿಜಗಾಲ ಕಾಲಕೂಟಮ್ |
ಅಮರಸ್ತುತಿವಾದಮೋದನಿಘ್ನೋ
ಗಿರಿಶಸ್ತನ್ನಿಪಪೌ ಭವತ್ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಮ್ || ೨೮-೧ ||

ವಿಮಥತ್ಸು ಸುರಾಸುರೇಷು ಜಾತಾ
ಸುರಭಿಸ್ತಾಮೃಷಿಷು ನ್ಯಧಾಸ್ತ್ರಿಧಾಮನ್ |
ಹಯರತ್ನಮಭೂದಥೇಭರತ್ನಂ
ದ್ಯುತರುಶ್ಚಾಪ್ಸರಸಃ ಸುರೇಷು ತಾನಿ || ೨೮-೨ ||

ಜಗದೀಶ ಭವತ್ಪರಾ ತದಾನೀಂ
ಕಮನೀಯಾ ಕಮಲಾ ಬಭೂವ ದೇವೀ |
ಅಮಲಾಮವಲೋಕ್ಯ ಯಾಂ ವಿಲೋಲಃ
ಸಕಲೋಽಪಿ ಸ್ಪೃಹಯಾಂಬಭೂವ ಲೋಕಃ || ೨೮-೩ ||

ತ್ವಯಿ ದತ್ತಹೃದೇ ತದೈವ ದೇವ್ಯೈ
ತ್ರಿದಶೇನ್ದ್ರೋ ಮಣಿಪೀಠಿಕಾಂ ವ್ಯತಾರೀತ್ |
ಸಕಲೋಪಹೃತಾಭಿಷೇಚನೀಯೈ
ರೃಷಯಸ್ತಾಂ ಶ್ರುತಿಗೀರ್ಭಿರಭ್ಯಷಿಞ್ಚನ್ || ೨೮-೪ ||

ಅಭಿಷೇಕಜಲಾನುಪಾತಿಮುಗ್ಧ
ತ್ವದಪಾಙ್ಗೈರವಭೂಷಿತಾಙ್ಗವಲ್ಲೀಮ್ |
ಮಣಿಕುಣ್ಡಲಪೀತಚೇಲಹಾರ-
ಪ್ರಮುಖೈಸ್ತಾಮಮರಾದಯೋಽನ್ವಭೂಷನ್ || ೨೮-೫ ||

ವರಣಸ್ರಜಮಾತ್ತಭೃಙ್ಗನಾದಾಂ
ದಧತೀ ಸಾ ಕುಚಕುಂಭಮನ್ದಯಾನಾ |
ಪದಶಿಞ್ಜಿತಮಞ್ಜುನೂಪುರಾ ತ್ವಾಂ
ಕಲಿತವ್ರೀಲವಿಲಾಸಮಾಸಸಾದ || ೨೮-೬ ||

ಗಿರಿಶದ್ರುಹಿಣಾದಿಸರ್ವದೇವಾನ್
ಗುಣಭಾಜೋಽಪ್ಯವಿಮುಕ್ತದೋಷಲೇಶಾನ್ |
ಅವಮೃಶ್ಯ ಸದೈವ ಸರ್ವರಮ್ಯೇ
ನಿಹಿತಾ ತ್ವಯ್ಯನಯಾಪಿ ದಿವ್ಯಮಾಲಾ || ೨೮-೭ ||

ಉರಸಾ ತರಸಾ ಮಮಾನಿಥೈನಾಂ
ಭುವನಾನಾಂ ಜನನೀಮನನ್ಯಭಾವಾಮ್ |
ತ್ವದುರೋವಿಲಸತ್ತದೀಕ್ಷಣಶ್ರೀ
ಪರಿವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪರಿಪುಷ್ಟಮಾಸ ವಿಶ್ವಮ್ || ೨೮-೮ ||

ಅತಿಮೋಹನವಿಭ್ರಮಾ ತದಾನೀಂ
ಮದಯನ್ತೀ ಖಲು ವಾರುಣೀ ನಿರಾಗಾತ್ |
ತಮಸಃ ಪದವೀಮದಾಸ್ತ್ವಮೇನಾ
ಮತಿಸಮ್ಮಾನನಯಾ ಮಹಾಸುರೇಭ್ಯಃ || ೨೮-೯ ||

ತರುಣಾಂಬುದಸುನ್ದರಸ್ತದಾ ತ್ವಂ
ನನು ಧನ್ವನ್ತರಿರುತ್ಥಿತೋಽಂಬುರಾಶೇಃ |
ಅಮೃತಂ ಕಲಶೇ ವಹನ್ಕರಾಭ್ಯಾ-
ಮಖಿಲಾರ್ತಿಂ ಹರ ಮಾರುತಾಲಯೇಶ || ೨೮-೧೦ ||

ಇತಿ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Astavimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top