Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Narayaneeyam

Narayaniyam Satatamadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneyam Dasakam 100

Narayaniyam Satatamadasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం శతతమదశకమ్ ॥ శతతమదశకమ్ (౧౦౦) – భగవతః కేశాదిపాదవర్ణనమ్ | అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం పీయూషాప్లావితోఽహం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్ | తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాఞ్చితాఙ్గై- రావీతం నారదాద్యైవిలసదుపనిషత్సున్దరీమణ్డలైశ్చ || ౧౦౦-౧ || నీలాభం కుఞ్చితాగ్రం ఘనమమలతరం సంయతం చారుభఙ్గ్యా రత్నోత్తంసాభిరామం వలయితముదయచ్చన్ద్రకైః పిఞ్ఛజాలైః | మన్దారస్రఙ్నివీతం తవ పృథుకబరీభారమాలోకయేఽహం స్నిగ్ధశ్వేతోర్ధ్వపుణ్డ్రామపి చ సులలితాం ఫాలబాలేన్దువీథీమ్ || ౧౦౦-౨ || హృద్యం పూర్ణానుకమ్పార్ణవమృదులహరీచఞ్చలభ్రూవిలాసై- రానీలస్నిగ్ధపక్ష్మావలిపరిలసితం నేత్రయుగ్మం విభో తే […]

Narayaniyam Satatamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 100

Narayaniyam Satatamadasakam in Kannada: ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್ ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್ (೧೦೦) – ಭಗವತಃ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್ | ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇಜೋ ನಿಬಿಡತರಕಲಾಯಾವಲೀಲೋಭನೀಯಂ ಪೀಯೂಷಾಪ್ಲಾವಿತೋಽಹಂ ತದನು ತದುದರೇ ದಿವ್ಯಕೈಶೋರವೇಷಮ್ | ತಾರುಣ್ಯಾರಂಭರಮ್ಯಂ ಪರಮಸುಖರಸಾಸ್ವಾದರೋಮಾಞ್ಚಿತಾಙ್ಗೈ- ರಾವೀತಂ ನಾರದಾದ್ಯೈವಿಲಸದುಪನಿಷತ್ಸುನ್ದರೀಮಣ್ಡಲೈಶ್ಚ || ೧೦೦-೧ || ನೀಲಾಭಂ ಕುಞ್ಚಿತಾಗ್ರಂ ಘನಮಮಲತರಂ ಸಂಯತಂ ಚಾರುಭಙ್ಗ್ಯಾ ರತ್ನೋತ್ತಂಸಾಭಿರಾಮಂ ವಲಯಿತಮುದಯಚ್ಚನ್ದ್ರಕೈಃ ಪಿಞ್ಛಜಾಲೈಃ | ಮನ್ದಾರಸ್ರಙ್ನಿವೀತಂ ತವ ಪೃಥುಕಬರೀಭಾರಮಾಲೋಕಯೇಽಹಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಶ್ವೇತೋರ್ಧ್ವಪುಣ್ಡ್ರಾಮಪಿ ಚ ಸುಲಲಿತಾಂ ಫಾಲಬಾಲೇನ್ದುವೀಥೀಮ್ || ೧೦೦-೨ || ಹೃದ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಾನುಕಮ್ಪಾರ್ಣವಮೃದುಲಹರೀಚಞ್ಚಲಭ್ರೂವಿಲಾಸೈ- ರಾನೀಲಸ್ನಿಗ್ಧಪಕ್ಷ್ಮಾವಲಿಪರಿಲಸಿತಂ ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ವಿಭೋ […]

Narayaniyam Satatamadasakam Lyrics in Tamil | Narayaneyam Dasakam 100

Narayaniyam Satatamadasakam in Tamil: ॥ நாராயணீயம் ஶததமத³ஶகம் ॥ ஶததமத³ஶகம் (100) – ப⁴க³வத꞉ கேஶாதி³பாத³வர்ணனம் | அக்³ரே பஶ்யாமி தேஜோ நிபி³ட³தரகலாயாவலீலோப⁴னீயம் பீயூஷாப்லாவிதோ(அ)ஹம் தத³னு தது³த³ரே தி³வ்யகைஶோரவேஷம் | தாருண்யாரம்ப⁴ரம்யம் பரமஸுக²ரஸாஸ்வாத³ரோமாஞ்சிதாங்கை³- ராவீதம் நாரதா³த்³யைவிலஸது³பனிஷத்ஸுந்த³ரீமண்ட³லைஶ்ச || 100-1 || நீலாப⁴ம் குஞ்சிதாக்³ரம் க⁴னமமலதரம் ஸம்யதம் சாருப⁴ங்க்³யா ரத்னோத்தம்ஸாபி⁴ராமம் வலயிதமுத³யச்சந்த்³ரகை꞉ பிஞ்ச²ஜாலை꞉ | மந்தா³ரஸ்ரங்னிவீதம் தவ ப்ருது²கப³ரீபா⁴ரமாலோகயே(அ)ஹம் ஸ்னிக்³த⁴ஶ்வேதோர்த்⁴வபுண்ட்³ராமபி ச ஸுலலிதாம் பா²லபா³லேந்து³வீதீ²ம் || 100-2 || ஹ்ருத்³யம் பூர்ணானுகம்பார்ணவம்ருது³லஹரீசஞ்சலப்⁴ரூவிலாஸை- ரானீலஸ்னிக்³த⁴பக்ஷ்மாவலிபரிலஸிதம் நேத்ரயுக்³மம் விபோ⁴ தே […]

Narayaniyam Satatamadasakam Lyrics in English | Narayaneyam Dasakam 100

Narayaniyam Satatamadasakam in English: ॥ nārāyaṇīyaṁ śatatamadaśakam ॥ nārāyaṇīyaṁ śatatamadaśakam (100) – bhagavataḥ kēśādipādavarṇanam | agrē paśyāmi tējō nibiḍatarakalāyāvalīlōbhanīyaṁ pīyūṣāplāvitō:’haṁ tadanu tadudarē divyakaiśōravēṣam | tāruṇyāraṁbharamyaṁ paramasukharasāsvādarōmāñcitāṅgai- rāvītaṁ nāradādyaivilasadupaniṣatsundarīmaṇḍalaiśca || 100-1 || nīlābhaṁ kuñcitāgraṁ ghanamamalataraṁ saṁyataṁ cārubhaṅgyā ratnōttaṁsābhirāmaṁ valayitamudayaccandrakaiḥ piñchajālaiḥ | mandārasraṅnivītaṁ tava pr̥thukabarībhāramālōkayē:’haṁ snigdhaśvētōrdhvapuṇḍrāmapi ca sulalitāṁ phālabālēnduvīthīm || 100-2 || hr̥dyaṁ pūrṇānukampārṇavamr̥dulaharīcañcalabhrūvilāsai- rānīlasnigdhapakṣmāvaliparilasitaṁ nētrayugmaṁ vibhō […]

Narayaniyam Navanavatitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 99

Narayaniyam Navanavatitamadasakam in Kannada: ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ ॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೯) – ವೇದಮನ್ತ್ರಮೂಲಾತ್ಮಕಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ | ವಿಷ್ಣೋರ್ವೀರ್ಯಾಣಿ ಕೋ ವಾ ಕಥಯತು ಧರಣೇಃ ಕಶ್ಚ ರೇಣೂನ್ಮಿಮೀತೇ ಯಸ್ಯೈವಾಙ್ಘ್ರಿತ್ರಯೇಣ ತ್ರಿಜಗದಭಿಮಿತಂ ಮೋದತೇ ಪೂರ್ಣಸಮ್ಪತ್ | ಯೋಽಸೌ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧತ್ತೇ ಪ್ರಿಯಮಿಹ ಪರಮಂ ಧಾಮ ತಸ್ಯಾಭಿಯಾಯಾಂ ತದ್ಭಕ್ತಾ ಯತ್ರ ಮಾದ್ಯನ್ತ್ಯಮೃತರಸಮರನ್ದಸ್ಯ ಯತ್ರ ಪ್ರವಾಹಃ || ೯೯-೧ || ಆದ್ಯಾಯಾಶೇಷಕರ್ತ್ರೇ ಪ್ರತಿನಿಮಿಷನವೀನಾಯ ಭರ್ತ್ರೇ ವಿಭೂತೇ- ರ್ಭಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣವೇ ಯಃ ಪ್ರದಿಶತಿ ಹವಿರಾದೀನಿ ಯಜ್ಞಾರ್ಚನಾದೌ | ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯಂ ಜನ್ಮ […]

Narayaniyam Navanavatitamadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneyam Dasakam 99

Narayaniyam Navanavatitamadasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం నవనవతితమదశకమ్ ॥ నవనవతితమదశకమ్ (౯౯) – వేదమన్త్రమూలాత్మకా విష్ణుస్తుతిః | విష్ణోర్వీర్యాణి కో వా కథయతు ధరణేః కశ్చ రేణూన్మిమీతే యస్యైవాఙ్ఘ్రిత్రయేణ త్రిజగదభిమితం మోదతే పూర్ణసమ్పత్ | యోఽసౌ విశ్వాని ధత్తే ప్రియమిహ పరమం ధామ తస్యాభియాయాం తద్భక్తా యత్ర మాద్యన్త్యమృతరసమరన్దస్య యత్ర ప్రవాహః || ౯౯-౧ || ఆద్యాయాశేషకర్త్రే ప్రతినిమిషనవీనాయ భర్త్రే విభూతే- ర్భక్తాత్మా విష్ణవే యః ప్రదిశతి హవిరాదీని యజ్ఞార్చనాదౌ | కృష్ణాద్యం జన్మ యో […]

Narayaniyam Navanavatitamadasakam Lyrics in Tamil | Narayaneyam Dasakam 99

Narayaniyam Navanavatitamadasakam in Tamil: ॥ நாராயணீயம் நவனவதிதமத³ஶகம் ॥ நவனவதிதமத³ஶகம் (99) – வேத³மந்த்ரமூலாத்மகா விஷ்ணுஸ்துதி꞉ | விஷ்ணோர்வீர்யாணி கோ வா கத²யது த⁴ரணே꞉ கஶ்ச ரேணூன்மிமீதே யஸ்யைவாங்க்⁴ரித்ரயேண த்ரிஜக³த³பி⁴மிதம் மோத³தே பூர்ணஸம்பத் | யோ(அ)ஸௌ விஶ்வானி த⁴த்தே ப்ரியமிஹ பரமம் தா⁴ம தஸ்யாபி⁴யாயாம் தத்³ப⁴க்தா யத்ர மாத்³யந்த்யம்ருதரஸமரந்த³ஸ்ய யத்ர ப்ரவாஹ꞉ || 99-1 || ஆத்³யாயாஶேஷகர்த்ரே ப்ரதினிமிஷனவீனாய ப⁴ர்த்ரே விபூ⁴தே- ர்ப⁴க்தாத்மா விஷ்ணவே ய꞉ ப்ரதி³ஶதி ஹவிராதீ³னி யஜ்ஞார்சனாதௌ³ | க்ருஷ்ணாத்³யம் ஜன்ம யோ […]

Narayaniyam Navanavatitamadasakam Lyrics in English | Narayaneyam Dasakam 99

Narayaniyam Navanavatitamadasakam in English: ॥ nārāyaṇīyaṁ navanavatitamadaśakam ॥ nārāyaṇīyaṁ navanavatitamadaśakam (99) – vēdamantramūlātmakā viṣṇustutiḥ | viṣṇōrvīryāṇi kō vā kathayatu dharaṇēḥ kaśca rēṇūnmimītē yasyaivāṅghritrayēṇa trijagadabhimitaṁ mōdatē pūrṇasampat | yō:’sau viśvāni dhattē priyamiha paramaṁ dhāma tasyābhiyāyāṁ tadbhaktā yatra mādyantyamr̥tarasamarandasya yatra pravāhaḥ || 99-1 || ādyāyāśēṣakartrē pratinimiṣanavīnāya bhartrē vibhūtē- rbhaktātmā viṣṇavē yaḥ pradiśati havirādīni yajñārcanādau | kr̥ṣṇādyaṁ janma […]

Narayaniyam Astnavatitamadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneyam Dasakam 98

Narayaniyam Astnavatitamadasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకమ్ ॥ అష్టనవతితమదశకమ్ (౯౮) – నిష్కలబ్రహ్మోపాసనమ్ | యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం య ఏత- ద్యోఽస్మాదుత్తీర్ణరూపః ఖలు సకలమిదం భాసితం యస్య భాసా | యో వాచాం దూరదూరే పునరపి మనసాం యస్య దేవా మునీన్ద్రాః నో విద్యుస్తత్త్వరూపం కిము పునరపరే కృష్ణ తస్మై నమస్తే || ౯౮-౧ || జన్మాథో కర్మ నామ స్ఫుటమిహ గుణదోషాదికం వా న యస్మిన్ లోకానామూతేయ యః స్వయమనుభజతే […]

Narayaniyam Astnavatitamadasakam Lyrics in Tamil | Narayaneyam Dasakam 98

Narayaniyam Astnavatitamadasakam in Tamil: ॥ நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் ॥ அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் | யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத- த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா | யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய தே³வா முனீந்த்³ரா꞉ நோ வித்³யுஸ்தத்த்வரூபம் கிமு புனரபரே க்ருஷ்ண தஸ்மை நமஸ்தே || 98-1 || ஜன்மாதோ² கர்ம நாம ஸ்பு²டமிஹ கு³ணதோ³ஷாதி³கம் வா ந யஸ்மின் லோகானாமூதேய ய꞉ ஸ்வயமனுப⁴ஜதே […]

Scroll to top