Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 44

Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೪) – ನಾಮಕರಣಸಂಸ್ಕಾರಾದಿ

ಗೂಢಂ ವಸುದೇವಗಿರಾ ಕರ್ತುಂ ತೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ |
ಹೃದ್ಗತಹೋರಾತತ್ವೋ ಗರ್ಗಮುನಿಸ್ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ವಿಭೋ ಗತವಾನ್ || ೪೪-೧ ||

ನನ್ದೋಽಥ ನನ್ದಿತಾತ್ಮಾ ವೃನ್ದಿಷ್ಟಂ ಮಾನಯನ್ನಮುಂ ಯಮಿನಾಮ್ |
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರಮೂಚೇ ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ವಿಧಾತುಮುತ್ಸುಕಧೀಃ || ೪೪-೨ ||

ಯದುವಂಶಾಚಾರ್ಯತ್ವಾತ್ಸುನಿಭೃತಮಿದಮಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಕಥಯನ್ |
ಗರ್ಗೋ ನಿರ್ಗತಪುಲಕಶ್ಚಕ್ರೇ ತವ ಸಾಗ್ರಜಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ || ೪೪-೩ ||

ಕಥಮಸ್ಯ ನಾಮ ಕುರ್ವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೋ ಹ್ಯನನ್ತನಾಮ್ನೋ ವಾ |
ಇತಿ ನೂನಂ ಗರ್ಗಮುನಿಶ್ಚಕ್ರೇ ತವ ನಾಮ ನಾಮ ರಹಸಿ ವಿಭೋ || ೪೪-೪ ||

ಕೃಷಿಧಾತುಣಕಾರಾಭ್ಯಾಂ ಸತ್ತಾನನ್ದಾತ್ಮತಾಂ ಕಿಲಾಭಿಲಪತ್ |
ಜಗದಘಕರ್ಷಿತ್ವಂ ವಾ ಕಥಯದೃಷಿಃ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ತೇ ವ್ಯತನೋತ್ || ೪೪-೫ ||

ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ನಾಮಭೇದಾನ್ ವ್ಯಾಕುರ್ವನ್ನಗ್ರಜೇ ಚ ರಾಮಾದೀನ್ |
ಅತಿಮಾನುಷಾನುಭಾವಂ ನ್ಯಗದತ್ತ್ವಾಮಪ್ರಕಾಶಯನ್ಪಿತ್ರೇ || ೪೪-೬ ||

ಸ್ನಿಹ್ಯತಿ ಯಸ್ತವ ಪುತ್ರೇ ಮುಹ್ಯತಿ ಸ ನ ಮಾಯಿಕೈಃ ಪುನಶ್ಶೋಕೈಃ |
ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯಸ್ಸ ತು ನಶ್ಯೇದಿತ್ಯವದತ್ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಮೃಷಿವರ್ಯಃ || ೪೪-೭ ||

ಜೇಷ್ಯತಿ ಬಹುತರದೈತ್ಯಾನ್ ನೇಷ್ಯತಿ ನಿಜಬನ್ಧುಲೋಕಮಮಲಪದಮ್ |
ಶ್ರೋಷ್ಯತಿ ಸುವಿಮಲಕೀರ್ತೀರಸ್ಯೇತಿ ಭವದ್ವಿಭೂತಿಮೃಷಿರೂಚೇ || ೪೪-೮ ||

ಅಮುನೈವ ಸರ್ವದುರ್ಗಂ ತರಿತಾಸ್ಥ ಕೃತಾಸ್ಥಮತ್ರ ತಿಷ್ಠಧ್ವಮ್ |
ಹರಿರೇವೇತ್ಯನಭಿಲಪನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ತ್ವಾಮವರ್ಣಯತ್ಸ ಮುನಿಃ || ೪೪-೯ ||

ಗರ್ಗೇಽಥ ನಿರ್ಗತೇಽಸ್ಮಿನ್ ನನ್ದಿತನನ್ದಾದಿನನ್ದ್ಯಮಾನಸ್ತ್ವಮ್ |
ಮದ್ಗದಮುದ್ಗತಕರುಣೋ ನಿರ್ಗಮಯ ಶ್ರೀಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ || ೪೪-೧೦ ||

ಇತಿ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaniyam Catuscatvarimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top