Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Dvatrimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 32

Narayaniyam Dvatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೨) ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಮ್

ಪುರಾ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಾಸುರೇಣ ಷಷ್ಠಾನ್ತರಾನ್ತೋದ್ಯದಕಾಣ್ಡಕಲ್ಪೇ |
ನಿದ್ರೋನ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾದ್ಧೃತೇಷು ವೇದೇಷ್ವಧಿತ್ಸಃ ಕಿಲ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಮ್ || ೩೨-೧ ||

ಸತ್ಯವ್ರತಸ್ಯ ದ್ರಮಿಲಾಧಿಭರ್ತುರ್ನದೀಜಲೇ ತರ್ಪಯತಸ್ತದಾನೀಮ್ |
ಕರಾಞ್ಜಲೌ ಸಞ್ಜ್ವಲಿತಾಕೃತಿಸ್ತ್ವಮದೃಶ್ಯಥಾಃ ಕಶ್ಚನ ಬಾಲಮೀನಃ || ೩೨-೨ ||

ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಜಲೇ ತ್ವಾಂ ಚಕಿತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ನಿನ್ಯೇಽಂಬುಪಾತ್ರೇಣ ಮುನಿಃ ಸ್ವಗೇಹಮ್ |
ಸ್ವಲ್ಪೈರಹೋಭಿಃ ಕಲಶೀಂ ಚ ಕೂಪಂ ವಾಪೀಂ ಸರಶ್ಚಾನಶಿಷೇ ವಿಭೋ ತ್ವಮ್ || ೩೨-೩ ||

ಯೋಗಪ್ರಭಾವಾದ್ಭವದಾಜ್ಞಯೈವ ನೀತಸ್ತತಸ್ತ್ವಂ ಮುನಿನಾ ಪಯೋಧಿಮ್ |
ಪೃಷ್ಟೋಽಮುನಾ ಕಲ್ಪದಿದೃಕ್ಷುಮೇನಂ ಸಪ್ತಾಹಮಾಸ್ವೇತಿ ವದನ್ನಯಾಸೀಃ || ೩೨-೪ ||

ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತ್ವದುಕ್ತೇಽಹನಿ ವಾರಿಧಾರಾಪರಿಪ್ಲುತೇ ಭೂಮಿತಲೇ ಮುನೀನ್ದ್ರಃ |
ಸಪ್ತರ್ಷಿಭಿಃ ಸಾರ್ಧಮಪಾರವಾರಿಣ್ಯುದ್ಘೂರ್ಣಮಾನಃ ಶರಣಂ ಯಯೌ ತ್ವಾಮ್ || ೩೨-೫ ||

ಧರಾಂ ತ್ವದಾದೇಶಕರೀಮವಾಪ್ತಾಂ ನೌರೂಪಿಣೀಮಾರುರುಹುಸ್ತದಾ ತೇ |
ತತ್ಕಮ್ಪಕಮ್ಪ್ರೇಷು ಚ ತೇಷು ಭೂಯಸ್ತ್ವಮಂಬುಧೇರಾವಿರಭೂರ್ಮಹೀಯಾನ್ || ೩೨-೬ ||

ಝಷಾಕೃತಿಂ ಯೋಜನಲಕ್ಷದೀರ್ಘಾಂ ದಧಾನಮುಚ್ಚೈಸ್ತರತೇಜಸಂ ತ್ವಾಮ್ |
ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತುಷ್ಟಾ ಮುನಯಸ್ತ್ವದುಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವತ್ತುಙ್ಗಶೃಙ್ಗೇ ತರಣಿಂ ಬಬನ್ಧುಃ || ೩೨-೭ ||

ಆಕೃಷ್ಟನೌಕೋ ಮುನಿಮಣ್ಡಲಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಯನ್ವಿಶ್ವಜಗದ್ವಿಭಾಗಾನ್ |
ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನೃವರೇಣ ತೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಚೋಪದಿಶನ್ನಚಾರೀಃ || ೩೨-೮ ||

ಕಲ್ಪಾವಧೌ ಸಪ್ತಮುನೀನ್ಪುರೋವತ್ಪ್ರಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸತ್ಯವ್ರತಭೂಮಿಪಂ ತಮ್ |
ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯಂ ಮನುಮಾದಧಾನಃ ಕ್ರೋಧಾದ್ಧಯಗ್ರೀವಮಭಿದ್ರುತೋಽಭೂಃ || ೩೨-೯ ||

ಸ್ವತುಙ್ಗಶೃಙ್ಗಕ್ಷತವಕ್ಷಸಂ ತಂ ನಿಪಾತ್ಯ ದೈತ್ಯಂ ನಿಗಮಾನ್ಗೃಹೀತ್ವಾ |
ವಿರಿಞ್ಚಯೇ ಪ್ರೀತಹೃದೇ ದದಾನಃ ಪ್ರಭಞ್ಜನಾಗಾರಪತೇ ಪ್ರಪಾಯಾಃ || ೩೨-೧೦ ||

ಇತಿ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Dvatrimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top