Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Ekadasadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 11

Narayaniyam Ekadasadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾದಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾದಶದಶಕಮ್ (೧೧)ಸನಕಾದೀನಾಂ ವೈಕುಣ್ಠದರ್ಶನಮ್ | ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸ್ಯ ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋಃ ಜನನಮ್ |

ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಗೇ ಪರಿವರ್ಧಮಾನೇ
ಕದಾಪಿ ದಿವ್ಯಾಃ ಸನಕಾದಯಸ್ತೇ |
ಭವದ್ವಿಲೋಕಾಯ ವಿಕುಣ್ಠಲೋಕಂ
ಪ್ರಪೇದಿರೇ ಮಾರುತಮನ್ದಿರೇಶ || ೧೧-೧ ||

ಮನೋಜ್ಞನೈಶ್ರೇಯಸಕಾನನಾದ್ಯೈ-
ರನೇಕವಾಪೀಮಣಿಮನ್ದಿರೈಶ್ಚ |
ಅನೋಪಮಂ ತಂ ಭವತೋ ನಿಕೇತಂ
ಮುನೀಶ್ವರಾಃ ಪ್ರಾಪುರತೀತಕಕ್ಷ್ಯಾಃ || ೧೧-೨ ||

ಭವದ್ದಿದೃಕ್ಷೂನ್ಭವನಂ ವಿವಿಕ್ಷೂನ್
ದ್ವಾಃಸ್ಥೌ ಜಯಸ್ತಾನ್ ವಿಜಯೋಽಪ್ಯರುನ್ಧಾಮ್ |
ತೇಷಾಂ ಚ ಚಿತ್ತೇ ಪದಮಾಪ ಕೋಪಃ
ಸರ್ವಂ ಭವತ್ಪ್ರೇರಣಯೈವ ಭೂಮನ್ || ೧೧-೩ ||

ವೈಕುಣ್ಠಲೋಕಾನುಚಿತಪ್ರಚೇಷ್ಟೌ
ಕಷ್ಟೌ ಯುವಾಂ ದೈತ್ಯಗತಿಂ ಭಜೇತಮ್ |
ಇತಿ ಪ್ರಶಪ್ತೌ ಭವದಾಶ್ರಯೌ ತೌ
ಹರಿಸ್ಮೃತಿರ್ನೋಽಸ್ತ್ವಿತಿ ನೇಮತುಸ್ತಾನ್ || ೧೧-೪ ||

ತದೇತದಾಜ್ಞಾಯ ಭವಾನವಾಪ್ತಃ
ಸಹೈವ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಬಹಿರಂಬುಜಾಕ್ಷ |
ಖಗೇಶ್ವರಾಂಸಾರ್ಪಿತಚಾರುಬಾಹು-
ರಾನನ್ದಯಂಸ್ತಾನಭಿರಾಮಮೂರ್ತ್ಯಾ || ೧೧-೫ ||

ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಗೀರ್ಭಿಃ ಸ್ತುವತೋ ಮುನೀನ್ದ್ರಾ-
ನನನ್ಯನಾಥಾವಥ ಪಾರ್ಷದೌ ತೌ |
ಸಂರಂಭಯೋಗೇನ ಭವೈಸ್ತ್ರಿಭಿರ್ಮಾ-
ಮುಪೇತಮಿತ್ಯಾತ್ತಕೃಪಂ ನ್ಯಗಾದೀಃ || ೧೧-೬ ||

ತ್ವದೀಯಭೃತ್ಯಾವಥ ಕಶ್ಯಪಾತ್ತೌ
ಸುರಾರಿವೀರಾವುದಿತೌ ದಿತೌ ದ್ವೌ |
ಸನ್ಧ್ಯಾಸಮುತ್ಪಾದನಕಷ್ಟಚೇಷ್ಟೌ
ಯಮೌ ಚ ಲೋಕಸ್ಯ ಯಮಾವಿವಾನ್ಯೌ || ೧೧-೭ ||

ಹಿರಣ್ಯಪೂರ್ವಃ ಕಶಿಪುಃ ಕಿಲೈಕಃ
ಪರೋ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಃ |
ಉಭೌ ಭವನ್ನಾಥಮಶೇಷಲೋಕಂ
ರುಷಾ ನ್ಯರುನ್ಧಾಂ ನಿಜವಾಸನಾನ್ಧೌ || ೧೧-೮ ||

ತಯೋರ್ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಮಹಾಸುರೇನ್ದ್ರೋ
ರಣಾಯ ಧಾವನ್ನನವಾಪ್ತವೈರೀ |
ಭವತ್ಪ್ರಿಯಾಂ ಕ್ಷ್ಮಾಂ ಸಲಿಲೇ ನಿಮಜ್ಯ
ಚಚಾರ ಗರ್ವಾದ್ವಿನದನ್ ಗದಾವಾನ್ || ೧೧-೯ ||

ತತೋ ಜಲೇಶಾತ್ಸದೃಶಂ ಭವನ್ತಂ
ನಿಶಮ್ಯ ಬಭ್ರಾಮ ಗವೇಷಯಂಸ್ತ್ವಾಮ್ |
ಭಕ್ತೈಕದೃಶ್ಯಃ ಸ ಕೃಪಾನಿಧೇ ತ್ವಂ
ನಿರುನ್ಧಿ ರೋಗಾನ್ ಮರುದಾಲಯೇಶ || ೧೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕಾದಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Ekadasadasakam Lyrics in English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top