Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Ekasaptatitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 71

Narayaniyam Ekasaptatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೧) – ಕೇಶೀ ತಥಾ ವ್ಯೋಮಾಸುರವಧಮ್

ಯತ್ನೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ನಾವಕೇಶೀ ಕೇಶೀ ಸ ಭೋಜೇಶಿತುರಿಷ್ಟಬನ್ಧುಃ |
ತ್ವಂ ಸಿನ್ಧುಜಾವಾಪ್ಯ ಇತೀವ ಮತ್ವಾ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ಸಿನ್ಧುಜವಾಜಿರೂಪಃ || ೭೧-೧ ||

ಗನ್ಧರ್ವತಾಮೇಷ ಗತೋಽಪಿ ರೂಕ್ಷೈರ್ನಾದೈಃ ಸಮುದ್ವೇಜಿತಸರ್ವಲೋಕಃ |
ಭವದ್ವಿಲೋಕಾವಧಿ ಗೋಪವಾಟೀಂ ಪ್ರಮರ್ದ್ಯ ಪಾಪಃ ಪುನರಾಪತತ್ತ್ವಾಮ್ || ೭೧-೨ ||

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರ್ಪಿತಾಙ್ಘ್ರೇಸ್ತವ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಏಷ ಚಿಕ್ಷೇಪ ವಕ್ಷೋಭುವಿ ನಾಮ ಪಾದಮ್ |
ಭೃಗೋಃ ಪದಾಘಾತಕಥಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಸ್ವೇನಾಪಿ ಶಕ್ಯಂ ತದಿತೀವ ಮೋಹಾತ್ || ೭೧-೩ ||

ಪ್ರವಞ್ಚಯನ್ನಸ್ಯ ಖುರಾಞ್ಚಲಂ ದ್ರಾಗಮುಂ ಚ ಚಿಕ್ಷೇಪಿಥ ದೂರದೂರಮ್ |
ಸಮ್ಮೂರ್ಛಿತೋಽಪಿ ಹ್ಯತಿಮೂರ್ಛಿತೇನ ಕ್ರೋಧೋಷ್ಮಣಾ ಖಾದಿತುಮಾದ್ರುತಸ್ತ್ವಾಮ್ || ೭೧-೪ ||

ತ್ವಂ ವಾಹದಣ್ಡೇ ಕೃತಧೀಶ್ಚ ವಾಹಾದಣ್ಡಂ ನ್ಯಧಾಸ್ತಸ್ಯ ಮುಖೇ ತದಾನೀಮ್ |
ತದ್ವೃದ್ಧಿರುದ್ಧಶ್ವಸನೋ ಗತಾಸುಃ ಸಪ್ತೀಭವನ್ನಪ್ಯಯಮೈಕ್ಯಮಾಗಾತ್ || ೭೧-೫ ||

ಆಲಂಭಮಾತ್ರೇಣ ಪಶೋಃ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಸಾದಕೇ ನೂತ್ನ ಇವಾಶ್ವಮೇಧೇ |
ಕೃತೇ ತ್ವಯಾ ಹರ್ಷವಶಾತ್ಸುರೇನ್ದ್ರಾಸ್ತ್ವಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಕೇಶವನಾಮಧೇಯಮ್ || ೭೧-೬ ||

ಕಂಸಾಯ ತೇ ಶೌರಿಸುತತ್ವಮುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ತದ್ವಧೋತ್ಕಂ ಪ್ರತಿರುಧ್ಯ ವಾಚಾ |
ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ಕೇಶಿಕ್ಷಪಣಾವಸಾನೇ ಶ್ರೀನಾರದೇನ ತ್ವಮಭಿಷ್ಟುತೋಽಭೂಃ || ೭೧-೭ ||

ಕದಾಪಿ ಗೋಪೈಃ ಸಹ ಕಾನನಾನ್ತೇ ನಿಲಾಯನಕ್ರೀಡನಲೋಲುಪಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಮಯಾತ್ಮಜಃ ಪ್ರಾಪ ದುರನ್ತಮಾಯೋ ವ್ಯೋಮಾಭಿಧೋ ವ್ಯೋಮಚರೋಪರೋಧೀ || ೭೧-೮ ||

ಸ ಚೋರಪಾಲಾಯಿತವಲ್ಲವೇಷು ಚೋರಾಯಿತೋ ಗೋಪಶಿಶೂನ್ಪಶೂಂಶ್ಚ |
ಗುಹಾಸು ಕೃತ್ವಾ ಪಿದಧೇ ಶಿಲಾಭಿಸ್ತ್ವಯಾ ಚ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪರಿಮರ್ದಿತೋಽಭೂತ್ || ೭೧-೯ ||

ಏವಂವಿಧೈಶ್ಚಾದ್ಭುತಕೇಲಿಭೇದೈರಾನನ್ದಮೂರ್ಛಾಮತುಲಾಂ ವ್ರಜಸ್ಯ |
ಪದೇ ಪದೇ ನೂತನಯನ್ನಸೀಮಾಂ ಪರಾತ್ಮರೂಪಿನ್ ಪವನೇಶ ಪಾಯಾಃ || ೭೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Ekasaptatitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top