Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Ekasastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 61

Narayaniyam Ekasastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೧) – ವಿಪ್ರಪತ್ನ್ಯನುಗ್ರಹಮ್

ತತಶ್ಚ ವೃನ್ದಾವನತೋಽತಿದೂರತೋ
ವನಂ ಗತಸ್ತ್ವಂ ಖಲು ಗೋಪಗೋಕುಲೈಃ |
ಹೃದನ್ತರೇ ಭಕ್ತತರದ್ವಿಜಾಙ್ಗನಾ-
ಕದಂಬಕಾನುಗ್ರಹಣಾಗ್ರಹಂ ವಹನ್ || ೬೧-೧ ||

ತತೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಶರಣೇ ವನಾನ್ತರೇ
ಕಿಶೋರಲೋಕಂ ಕ್ಷುಧಿತಂ ತೃಷಾಕುಲಮ್ |
ಅದೂರತೋ ಯಜ್ಞಪರಾನ್ ದ್ವಿಜಾನ್ಪ್ರತಿ
ವ್ಯಸರ್ಜಯೋ ದೀದಿವಿಯಾಚನಾಯ ತಾನ್ || ೬೧-೨ ||

ಗತೇಷ್ವಥೋ ತೇಷ್ವಭಿಧಾಯ ತೇಽಭಿಧಾಂ
ಕುಮಾರಕೇಷ್ವೋದನಯಾಚಿಷು ಪ್ರಭೋ |
ಶ್ರುತಿಸ್ಥಿರಾ ಅಪ್ಯಭಿನಿನ್ಯುರಶ್ರುತಿಂ
ನ ಕಿಞ್ಚಿದೂಚುಶ್ಚ ಮಹೀಸುರೋತ್ತಮಾಃ || ೬೧-೩ ||

ಅನಾದರಾತ್ಖಿನ್ನಧಿಯೋ ಹಿ ಬಾಲಕಾಃ
ಸಮಾಯಯುರ್ಯುಕ್ತಮಿದಂ ಹಿ ಯಜ್ವಸು |
ಚಿರಾದಭಕ್ತಾಃ ಖಲು ತೇ ಮಹೀಸುರಾಃ
ಕಥಂ ಹಿ ಭಕ್ತಂ ತ್ವಯಿ ತೈಃ ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ || ೬೧-೪ ||

ನಿವೇದಯಧ್ವಂ ಗೃಹಿಣೀಜನಾಯ ಮಾಂ
ದಿಶೇಯುರನ್ನಂ ಕರುಣಾಕುಲಾ ಇಮಾಃ |
ಇತಿ ಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರಂ ಭವತೇರಿತಾ ಗತಾ-
ಸ್ತೇ ದಾರಕಾ ದಾರಜನಂ ಯಯಾಚಿರೇ || ೬೧-೫ ||

ಗೃಹೀತನಾಮ್ನಿ ತ್ವಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾಕುಲಾ-
ಶ್ಚತುರ್ವಿಧಂ ಭೋಜ್ಯರಸಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ತಾಃ |
ಚಿರಂ ಧೃತತ್ವತ್ಪ್ರವಿಲೋಕನಾಗ್ರಹಾಃ
ಸ್ವಕೈರ್ನಿರುದ್ಧಾ ಅಪಿ ತೂರ್ಣಮಾಯಯುಃ || ೬೧-೬ ||

ವಿಲೋಲಪಿಞ್ಛಂ ಚಿಕುರೇ ಕಪೋಲಯೋಃ
ಸಮುಲ್ಲಸತ್ಕುಣ್ಡಲಮಾರ್ದ್ರಮೀಕ್ಷಿತೇ |
ನಿಧಾಯ ಬಾಹುಂ ಸುಹೃದಂಸಸೀಮನಿ
ಸ್ಥಿತಂ ಭವನ್ತಂ ಸಮಲೋಕಯನ್ತ ತಾಃ || ೬೧-೭ ||

ತದಾ ಚ ಕಾಚಿತ್ತ್ವದುಪಾಗಮೋದ್ಯತಾ
ಗೃಹೀತಹಸ್ತಾ ದಯಿತೇನ ಯಜ್ವನಾ |
ತದೈವ ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯ ಭವನ್ತಮಞ್ಜಸಾ
ವಿವೇಶ ಕೈವಲ್ಯಮಹೋ ಕೃತಿನ್ಯಸೌ || ೬೧-೮ ||

ಆದಾಯ ಭೋಜ್ಯಾನ್ಯನುಗೃಹ್ಯ ತಾಃ ಪುನ-
ಸ್ತ್ವದಙ್ಗಸಙ್ಗಸ್ಪೃಹಯೋಜ್ಝತೀರ್ಗೃಹಮ್ |
ವಿಲೋಕ್ಯ ಯಜ್ಞಾಯ ವಿಸರ್ಜಯನ್ನಿಮಾ-
ಶ್ಚಕರ್ಥ ಭರ್ತೃನಪಿ ತಾಸ್ವಗರ್ಹಣಾನ್ || ೬೧-೯ ||

ನಿರೂಪ್ಯ ದೋಷಂ ನಿಜಮಙ್ಗನಾಜನೇ
ವಿಲೋಕ್ಯ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ಪುನರ್ವಿಚಾರಿಭಿಃ |
ಪ್ರಬುದ್ಧತತ್ತ್ವೈಸ್ತ್ವಮಭಿಷ್ಟುತೋ ದ್ವಿಜೈ-
ರ್ಮರುತ್ಪುರಾಧೀಶ ನಿರುನ್ಧಿ ಮೇ ಗದಾನ್ || ೬೧-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Ekasastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top