Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 45

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೫)- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಬಾಲಲೀಲಾಃ

ಅಯಿ ಸಬಲ ಮುರಾರೇ ಪಾಣಿಜಾನುಪ್ರಚಾರೈಃ
ಕಿಮಪಿ ಭವನಭಾಗಾನ್ ಭೂಷಯನ್ತೌ ಭವನ್ತೌ |
ಚಲಿತಚರಣಕಞ್ಜೌ ಮಞ್ಜುಮಞ್ಜೀರಶಿಞ್ಜಾ-
ಶ್ರವಣಕುತುಕಭಾಜೌ ಚೇರತುಶ್ಚಾರು ವೇಗಾತ್ || ೪೫-೧ ||

ಮೃದು ಮೃದು ವಿಹಸನ್ತಾವುನ್ಮಿಷದ್ದನ್ತವನ್ತೌ
ವದನಪತಿತಕೇಶೌ ದೃಶ್ಯಪಾದಾಬ್ಜದೇಶೌ |
ಭುಜಗಲಿತಕರಾನ್ತವ್ಯಾಲಗತ್ಕಙ್ಕಣಾಙ್ಕೌ
ಮತಿಮಹರತಮುಚ್ಚೈಃ ಪಶ್ಯತಾಂ ವಿಶ್ವನೄಣಾಮ್ || ೪೫-೨ ||

ಅನುಸರತಿ ಜನೌಘೇ ಕೌತುಕವ್ಯಾಕುಲಾಕ್ಷೇ
ಕಿಮಪಿ ಕೃತನಿನಾದಂ ವ್ಯಾಹಸನ್ತೌ ದ್ರವನ್ತೌ |
ವಲಿತವದನಪದ್ಮಂ ಪೃಷ್ಠತೋ ದತ್ತದೃಷ್ಟೀ
ಕಿಮಿವ ನ ವಿದಧಾಥೇ ಕೌತುಕಂ ವಾಸುದೇವ || ೪೫-೩ ||

ದ್ರುತಗತಿಷು ಪತನ್ತಾವುತ್ಥಿತೌ ಲಿಪ್ತಪಙ್ಕೌ
ದಿವಿ ಮುನಿಭಿರಪಙ್ಕೈಃ ಸಸ್ಮಿತಂ ವನ್ದ್ಯಮಾನೌ |
ದ್ರುತಮಥ ಜನನೀಭ್ಯಾಂ ಸಾನುಕಮ್ಪಂ ಗೃಹೀತೌ
ಮುಹುರಪಿ ಪರಿರಬ್ಧೌ ದ್ರಾಗ್ಯುವಾಂ ಚುಂಬಿತೌ ಚ || ೪೫-೪ ||

ಸ್ನುತಕುಚಭರಮಙ್ಕೇ ಧಾರಯನ್ತೀ ಭವನ್ತಂ
ತರಲಮತಿ ಯಶೋದಾ ಸ್ತನ್ಯದಾ ಧನ್ಯಧನ್ಯಾ |
ಕಪಟಪಶುಪ ಮಧ್ಯೇ ಮುಗ್ಧಹಾಸಾಙ್ಕುರಂ ತೇ
ದಶನಮುಕುಲಹೃದ್ಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಕ್ತ್ರಂ ಜಹರ್ಷ || ೪೫-೫ ||

ತದನು ಚರಣಚಾರೀ ದಾರಕೈಃ ಸಾಕಮಾರಾ-
ನ್ನಿಲಯತತಿಷು ಖೇಲನ್ ಬಾಲಚಾಪಲ್ಯಶಾಲೀ |
ಭವನಶುಕಬಿಡಾಲಾನ್ ವತ್ಸಕಾಂಶ್ಚಾನುಧಾವನ್
ಕಥಮಪಿ ಕೃತಹಾಸೈರ್ಗೋಪಕೈರ್ವಾರಿತೋಽಭೂಃ || ೪೫-೬ ||

ಹಲಧರಸಹಿತಸ್ತ್ವಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರೋಪಯಾತೋ
ವಿವಶಪತಿತನೇತ್ರಾಸ್ತತ್ರ ತತ್ರೈವ ಗೋಪ್ಯಃ |
ವಿಗಲಿತಗೃಹಕೃತ್ಯಾ ವಿಸ್ಮೃತಾಪತ್ಯಭೃತ್ಯಾ
ಮುರಹರ ಮುಹುರತ್ಯನ್ತಾಕುಲಾ ನಿತ್ಯಮಾಸನ್ || ೪೫-೭ ||

ಪ್ರತಿನವನವನೀತಂ ಗೋಪಿಕಾದತ್ತಮಿಚ್ಛನ್
ಕಲಪದಮುಪಗಾಯನ್ ಕೋಮಲಂ ಕ್ವಾಪಿ ನೃತ್ಯನ್ |
ಸದಯಯುವತಿಲೋಕೈರರ್ಪಿತಂ ಸರ್ಪಿರಶ್ನನ್
ಕ್ವಚನ ನವವಿಪಕ್ವಂ ದುಗ್ಧಮಪ್ಯಾಪಿಬಸ್ತ್ವಮ್ || ೪೫-೮ ||

ಮಮ ಖಲು ಬಲಿಗೇಹೇ ಯಾಚನಂ ಜಾತಮಾಸ್ತಾ-
ಮಿಹ ಪುನರಬಲಾನಾಮಗ್ರತೋ ನೈವ ಕುರ್ವೇ |
ಇತಿ ವಿಹಿತಮತಿಃ ಕಿಂ ದೇವ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ಯಾಚ್ಞಾಂ
ದಧಿಘೃತಮಹರಸ್ತ್ವಂ ಚಾರುಣಾ ಚೋರಣೇನ || ೪೫-೯ ||

ತವ ದಧಿಘೃತಮೋಷೇ ಘೋಷಯೋಷಾಜನಾನಾ-
ಮಭಜತ ಹೃದಿ ರೋಷೋ ನಾವಕಾಶಂ ನ ಶೋಕಃ |
ಹೃದಯಮಪಿ ಮುಷಿತ್ವಾ ಹರ್ಷಸಿನ್ಧೌ ನ್ಯಧಾಸ್ತ್ವಂ
ಸ ಮಮ ಶಮಯ ರೋಗಾನ್ವಾತಗೇಹಾಧಿನಾಥ || ೪೫-೧೦ ||

[** ಪಾಠಭೇದಾಃ – ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾನಿ
ಶಾಖಾಗ್ರೇ ವಿಧುಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಫಲಮಿತ್ಯಮ್ಬಾಂ ಚ ತಾತಂ ಮುಹುಃ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾಥ ತದಾ ತದೀಯವಚಸಾ ಪ್ರೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಬಾಹೌ ತ್ವಯಿ |
ಚಿತ್ರಂ ದೇವ ಶಶೀ ಸ ತೇ ಕರ್ಮಗಾತ್ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ಸಂಪತಃ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಣ್ಡಲಪೂರಿತಾಖಿಲವಪುಃ ಪ್ರಾಗಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪತಾಮ್ || ೧೧

ಕಿಂ ಕಿಂ ಬತೇದಮಿತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಭಾಜಮೇನಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಣವೇ ಕ್ಷಣಮಮುಂ ಪರಿಮಜ್ಜ್ಯ ತಾತಮ್ |
ಮಾಯಾಂ ಪುನಸ್ತನಯ-ಮೋಹಮಯೀಂ ವಿತನ್ವಾನ್
ಆನನ್ದಚಿನ್ಮಯ ಜಗನ್ಮಯ ಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ || ೧೨
**]

ಇತಿ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top