Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Pancasastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 65

Narayaniyam Pancasastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೫) – ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಭಗವತ್ಸಾಮೀಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಃ |

ಗೋಪೀಜನಾಯ ಕಥಿತಂ ನಿಯಮಾವಸಾನೇ
ಮಾರೋತ್ಸವಂ ತ್ವಮಥ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ |
ಸಾನ್ದ್ರೇಣ ಚಾನ್ದ್ರಮಹಸಾ ಶಿಶಿರೀಕೃತಾಶೇ
ಪ್ರಾಪೂರಯೋ ಮುರಲಿಕಾಂ ಯಮುನಾವನಾನ್ತೇ || ೬೫-೧ ||

ಸಮ್ಮೂರ್ಛನಾಭಿರುದಿತಸ್ವರಮಣ್ಡಲಾಭಿಃ
ಸಮ್ಮೂರ್ಛಯನ್ತಮಖಿಲಂ ಭುವನಾನ್ತರಾಲಮ್ |
ತ್ವದ್ವೇಣುನಾದಮುಪಕರ್ಣ್ಯ ವಿಭೋ ತರುಣ್ಯ-
ಸ್ತತ್ತಾದೃಶಂ ಕಮಪಿ ಚಿತ್ತವಿಮೋಹಮಾಪುಃ || ೬೫-೨ ||

ತಾ ಗೇಹಕೃತ್ಯನಿರತಾಸ್ತನಯಪ್ರಸಕ್ತಾಃ
ಕಾನ್ತೋಪಸೇವನಪರಾಶ್ಚ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷ್ಯಃ |
ಸರ್ವಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಮುರಲೀರವಮೋಹಿತಾಸ್ತೇ
ಕಾನ್ತಾರದೇಶಮಯಿ ಕಾನ್ತತನೋ ಸಮೇತಾಃ || ೬೫-೩ ||

ಕಾಶ್ಚಿನ್ನಿಜಾಙ್ಗಪರಿಭೂಷಣಮಾದಧಾನಾ
ವೇಣುಪ್ರಣಾದಮುಪಕರ್ಣ್ಯ ಕೃತಾರ್ಧಭೂಷಾಃ |
ತ್ವಾಮಾಗತಾ ನನು ತಥೈವ ವಿಭೂಷಿತಾಭ್ಯ-
ಸ್ತಾ ಏವ ಸಂರುರುಚಿರೇ ತವ ಲೋಚನಾಯ || ೬೫-೪ ||

ಹಾರಂ ನಿತಂಬಭುವಿ ಕಾಚನ ಧಾರಯನ್ತೀ
ಕಾಞ್ಚೀಂ ಚ ಕಣ್ಠಭುವಿ ದೇವ ಸಮಾಗತಾ ತ್ವಾಮ್ |
ಹಾರಿತ್ವಮಾತ್ಮಜಘನಸ್ಯ ಮುಕುನ್ದ ತುಭ್ಯಂ
ವ್ಯಕ್ತಂ ಬಭಾಷ ಇವ ಮುಗ್ಧಮುಖೀ ವಿಶೇಷಾತ್ || ೬೫-೫ ||

ಕಾಚಿತ್ಕುಚೇ ಪುನರಸಜ್ಜಿತಕಞ್ಚುಲೀಕಾ
ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ಪರವಧೂಭಿರಲಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾ |
ತ್ವಾಮಾಯಯೌ ನಿರುಪಮಪ್ರಣಯಾತಿಭಾರ-
ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವಿಧಯೇ ಕಲಶೀಧರೇವ || ೬೫-೬ ||

ಕಾಶ್ಚಿದ್ಗೃಹಾತ್ಕಿಲ ನಿರೇತುಮಪಾರಯನ್ತ್ಯ-
ಸ್ತ್ವಾಮೇವ ದೇವ ಹೃದಯೇ ಸುದೃಢಂ ವಿಭಾವ್ಯ |
ದೇಹಂ ವಿಧೂಯ ಪರಚಿತ್ಸುಖರೂಪಮೇಕಂ
ತ್ವಾಮಾವಿಶನ್ಪರಮಿಮಾ ನನು ಧನ್ಯಧನ್ಯಾಃ || ೬೫-೭ ||

ಜಾರಾತ್ಮನಾ ನ ಪರಮಾತ್ಮತಯಾ ಸ್ಮರನ್ತ್ಯೋ
ನಾರ್ಯೋ ಗತಾಃ ಪರಮಹಂಸಗತಿಂ ಕ್ಷಣೇನ |
ತಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಕಾಶಪರಮಾತ್ಮತನುಂ ಕಥಞ್ಚಿ-
ಚ್ಚಿತ್ತೇ ವಹನ್ನಮೃತಮಶ್ರಮಮಶ್ನುವೀಯ || ೬೫-೮ ||

ಅಭ್ಯಾಗತಾಭಿರಭಿತೋ ವ್ರಜಸುನ್ದರೀಭಿ-
ರ್ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರವದನಃ ಕರುಣಾವಲೋಕೀ |
ನಿಸ್ಸೀಮಕಾನ್ತಿಜಲಧಿಸ್ತ್ವಮವೇಕ್ಷ್ಯಮಾಣೋ
ವಿಶ್ವೈಕಹೃದ್ಯ ಹರ ಮೇ ಪವನೇಶ ರೋಗಾನ್ || ೬೫-೯ ||

ಇತಿ ಪಞ್ಚಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Pancasastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top