Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Saptadasadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 17

Narayaniyam Saptadasadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತದಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತದಶದಶಕಮ್ (೧೭) – ಧ್ರುವಚರಿತಮ್

ಉತ್ತಾನಪಾದನೃಪತೇರ್ಮನುನನ್ದನಸ್ಯ
ಜಾಯಾ ಬಭೂವ ಸುರುಚಿರ್ನಿತರಾಮಭೀಷ್ಟಾ |
ಅನ್ಯಾ ಸುನೀತಿರಿತಿ ಭರ್ತುರನಾದೃತಾ ಸಾ
ತ್ವಾಮೇವ ನಿತ್ಯಮಗತಿಃ ಶರಣಂ ಗತಾಽಭೂತ್ || ೧೭-೧ ||

ಅಙ್ಕೇ ಪಿತುಃ ಸುರುಚಿಪುತ್ರಕಮುತ್ತಮಂ ತಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧ್ರುವಃ ಕಿಲ ಸುನೀತಿಸುತೋಽಧಿರೋಕ್ಷ್ಯನ್ |
ಆಚಿಕ್ಷಿಪೇ ಕಿಲ ಶಿಶುಃ ಸುತರಾಂ ಸುರುಚ್ಯಾ
ದುಸ್ಸನ್ತ್ಯಜಾ ಖಲು ಭವದ್ವಿಮುಖೈರಸೂಯಾ || ೧೭-೨ ||

ತ್ವನ್ಮೋಹಿತೇ ಪಿತರಿ ಪಶ್ಯತಿ ದಾರವಶ್ಯೇ
ದೂರಂ ದುರುಕ್ತಿನಿಹತಃ ಸ ಗತೋ ನಿಜಾಂಬಾಮ್ |
ಸಾಽಪಿ ಸ್ವಕರ್ಮಗತಿಸನ್ತರಣಾಯ ಪುಂಸಾಂ
ತ್ವತ್ಪಾದಮೇವ ಶರಣಂ ಶಿಶವೇ ಶಶಂಸ || ೧೭-೩ ||

ಆಕರ್ಣ್ಯ ಸೋಽಪಿ ಭವದರ್ಚನನಿಶ್ಚಿತಾತ್ಮಾ
ಮಾನೀ ನಿರೇತ್ಯ ನಗರಾತ್ಕಿಲ ಪಞ್ಚವರ್ಷಃ |
ಸನ್ದೃಷ್ಟನಾರದನಿವೇದಿತಮನ್ತ್ರಮಾರ್ಗ-
ಸ್ತ್ವಾಮಾರರಾಧ ತಪಸಾ ಮಧುಕಾನನಾನ್ತೇ || ೧೭-೪ ||

ತಾತೇ ವಿಷಣ್ಣಹೃದಯೇ ನಗರೀಂ ಗತೇನ
ಶ್ರೀನಾರದೇನ ಪರಿಸಾನ್ತ್ವಿತಚಿತ್ತವೃತ್ತೌ |
ಬಾಲಸ್ತ್ವದರ್ಪಿತಮನಾಃ ಕ್ರಮವರ್ಧಿತೇನ
ನಿನ್ಯೇ ಕಠೋರತಪಸಾ ಕಿಲ ಪಞ್ಚ ಮಾಸಾನ್ || ೧೭-೫ ||

ತಾವತ್ತಪೋಬಲನಿರುಚ್ಛ್ವಸಿತೇ ದಿಗನ್ತೇ
ದೇವಾರ್ಥಿತಸ್ತ್ವಮುದಯತ್ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚೇತಾಃ |
ತ್ವದ್ರೂಪಚಿದ್ರಸನಿಲೀನಮತೇಃ ಪುರಸ್ತಾ-
ದಾವಿರ್ಬಭೂವಿಥ ವಿಭೋ ಗರುಡಾಧಿರೂಢಃ || ೧೭-೬ ||

ತ್ವದ್ದರ್ಶನಪ್ರಮದಭಾರತರಙ್ಗಿತಂ ತಂ
ದೃಗ್ಭ್ಯಾಂ ನಿಮಗ್ನಮಿವ ರೂಪರಸಾಯನೇ ತೇ |
ತುಷ್ಟೂಷಮಾಣಮವಗಮ್ಯ ಕಪೋಲದೇಶೇ
ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟವಾನಸಿ ದರೇಣ ತಥಾಽಽದರೇಣ || ೧೭-೭ ||

ತಾವದ್ವಿಬೋಧವಿಮಲಂ ಪ್ರಣುವನ್ತಮೇನ-
ಮಾಭಾಷಥಾಸ್ತ್ವಮವಗಮ್ಯ ತದೀಯಭಾವಮ್ |
ರಾಜ್ಯಂ ಚಿರಂ ಸಮನುಭೂಯ ಭಜಸ್ವ ಭೂಯಃ
ಸರ್ವೋತ್ತರಂ ಧ್ರುವ ಪದಂ ವಿನಿವೃತ್ತಿಹೀನಮ್ || ೧೭-೮ ||

ಇತ್ಯೂಚಿಷಿ ತ್ವಯಿ ಗತೇ ನೃಪನನ್ದನೋಽಸಾ-
ವಾನನ್ದಿತಾಖಿಲಜನೋ ನಗರೀಮುಪೇತಃ |
ರೇಮೇ ಚಿರಂ ಭವದನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣಕಾಮ-
ಸ್ತಾತೇ ಗತೇ ಚ ವನಮಾದೃತರಾಜ್ಯಭಾರಃ || ೧೭-೯ ||

ಯಕ್ಷೇಣ ದೇವ ನಿಹತೇ ಪುನರುತ್ತಮೇಽಸ್ಮಿನ್
ಯಕ್ಷೈಃ ಸ ಯುದ್ಧನಿರತೋ ವಿರತೋ ಮನೂಕ್ತ್ಯಾ |
ಶಾನ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾದ್ಧನದಾದುಪೇತಾ-
ತ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸುದೃಢಾಮವೃಣೋನ್ಮಹಾತ್ಮಾ || ೧೭-೧೦ ||

ಅನ್ತೇ ಭವತ್ಪುರುಷನೀತವಿಮಾನಯಾತೋ
ಮಾತ್ರಾ ಸಮಂ ಧ್ರುವಪದೇ ಮುದಿತೋಽಯಮಾಸ್ತೇ |
ಏವಂ ಸ್ವಭೃತ್ಯಜನಪಾಲನಲೋಲಧೀಸ್ತ್ವಂ
ವಾತಾಲಯಾಧಿಪ ನಿರುನ್ಧಿ ಮಮಾಮಯೌಘಾನ್ || ೧೭-೧೧ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತದಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Saptadasadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top