Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Saptavimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneeyam Dasakam 27

Narayaniyam Saptavimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಮ್ (೨೭) – ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಥನಂ ತಥಾ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮ್

ದುರ್ವಾಸಾಸ್ಸುರವನಿತಾಽಽಪ್ತದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಂ
ಶಕ್ರಾಯ ಸ್ವಯಮುಪದಾಯ ತತ್ರ ಭೂಯಃ |
ನಾಗೇನ್ದ್ರಪ್ರತಿಮೃದಿತೇ ಶಶಾಪ ಶಕ್ರಂ
ಕಾ ಕ್ಷಾನ್ತಿಸ್ತ್ವದಿತರದೇವತಾಂಶಜಾನಾಮ್ || ೨೭-೧ ||

ಶಾಪೇನ ಪ್ರಥಿತಜರೇಽಥ ನಿರ್ಜರೇನ್ದ್ರೇ
ದೇವೇಷ್ವಪ್ಯಸುರಜಿತೇಷು ನಿಷ್ಪ್ರಭೇಷು |
ಶರ್ವಾದ್ಯಾಃ ಕಮಲಜಮೇತ್ಯ ಸರ್ವದೇವಾ
ನಿರ್ವಾಣಪ್ರಭವ ಸಮಂ ಭವನ್ತಮಾಪುಃ || ೨೭-೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈಃ ಸ್ತುತಮಹಿಮಾ ಚಿರಂ ತದಾನೀಂ
ಪ್ರಾದುಷ್ಷನ್ವರದ ಪುರಃ ಪರೇಣ ಧಾಮ್ನಾ |
ಹೇ ದೇವಾ ದಿತಿಜಕುಲೈರ್ವಿಧಾಯ ಸನ್ಧಿಂ
ಪೀಯೂಷಂ ಪರಿಮಥತೇತಿ ಪರ್ಯಶಾಸ್ತ್ವಮ್ || ೨೭-೩ ||

ಸನ್ಧಾನಂ ಕೃತವತಿ ದಾನವೈಃ ಸುರೌಘೇ
ಮನ್ಥಾನಂ ನಯತಿ ಮದೇನ ಮನ್ದರಾದ್ರಿಮ್ |
ಭ್ರಷ್ಟೇಽಸ್ಮಿನ್ಬದರಮಿವೋದ್ವಹನ್ಖಗೇನ್ದ್ರೇ
ಸದ್ಯಸ್ತ್ವಂ ವಿನಿಹಿತವಾನ್ ಪಯಃಪಯೋಧೌ || ೨೭-೪ ||

ಆಧಾಯ ದ್ರುತಮಥ ವಾಸುಕಿಂ ವರತ್ರಾಂ
ಪಾಥೋಧೌ ವಿನಿಹಿತಸರ್ವಬೀಜಜಾಲೇ |
ಪ್ರಾರಬ್ಧೇ ಮಥನವಿಧೌ ಸುರಾಸುರೈಸ್ತೈ-
ರ್ವ್ಯಾಜಾತ್ತ್ವಂ ಭುಜಗಮುಖೇಽಕರೋಸ್ಸುರಾರೀನ್ || ೨೭-೫ ||

ಕ್ಷುಬ್ಧಾದ್ರೌ ಕ್ಷುಭಿತಜಲೋದರೇ ತದಾನೀಂ
ದುಗ್ಧಾಬ್ಧೌ ಗುರುತರಭಾರತೋ ನಿಮಗ್ನೇ |
ದೇವೇಷು ವ್ಯಥಿತತಮೇಷು ತತ್ಪ್ರಿಯೈಷೀ
ಪ್ರಾಣೈಷೀಃ ಕಮಠತನುಂ ಕಠೋರಪೃಷ್ಠಾಮ್ || ೨೭-೬ ||

ವಜ್ರಾತಿಸ್ಥಿರತರಕರ್ಪರೇಣ ವಿಷ್ಣೋ
ವಿಸ್ತಾರಾತ್ಪರಿಗತಲಕ್ಷಯೋಜನೇನ |
ಅಂಭೋಧೇಃ ಕುಹರಗತೇನ ವರ್ಷ್ಮಣಾ ತ್ವಂ
ನಿರ್ಮಗ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಧರನಾಥಮುನ್ನಿನೇಥ || ೨೭-೭ ||

ಉನ್ಮಗ್ನೇ ಝಟಿತಿ ತದಾ ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರೇ
ನಿರ್ಮೇಥುರ್ದೃಢಮಿಹ ಸಮ್ಮದೇನ ಸರ್ವೇ |
ಆವಿಶ್ಯ ದ್ವಿತಯಗಣೇಽಪಿ ಸರ್ಪರಾಜೇ
ವೈವಶ್ಯಂ ಪರಿಶಮಯನ್ನವೀವೃಧಸ್ತಾನ್ || ೨೭-೮ ||

ಉದ್ದಾಮಭ್ರಮಣಜವೋನ್ನಮದ್ಗಿರೀನ್ದ್ರ-
ನ್ಯಸ್ತೈಕಸ್ಥಿರತರಹಸ್ತಪಙ್ಕಜಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಅಭ್ರಾನ್ತೇ ವಿಧಿಗಿರಿಶಾದಯಃ ಪ್ರಮೋದಾ-
ದುದ್ಭ್ರಾನ್ತಾ ನುನುವುರುಪಾತ್ತಪುಷ್ಪವರ್ಷಾಃ || ೨೭-೯ ||

ದೈತ್ಯೌಘೇ ಭುಜಗಮುಖಾನಿಲೇನ ತಪ್ತೇ
ತೇನೈವ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಽಪಿ ಕಿಞ್ಚಿದಾರ್ತೇ |
ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ತವ ಕಿಲ ದೇವ ವಾರಿವಾಹಾಃ
ಪ್ರಾವರ್ಷನ್ನಮರಗಣಾನ್ನ ದೈತ್ಯಸಙ್ಘಾನ್ || ೨೭-೧೦ ||

ಉದ್ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ಬಹುತಿಮಿನಕ್ರಚಕ್ರವಾಲೇ
ತತ್ರಾಬ್ಧೌ ಚಿರಮಥಿತೇಽಪಿ ನಿರ್ವಿಕಾರೇ |
ಏಕಸ್ತ್ವಂ ಕರಯುಗಕೃಷ್ಟಸರ್ಪರಾಜಃ
ಸಂರಾಜನ್ ಪವನಪುರೇಶ ಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ || ೨೭-೧೧ ||

ಇತಿ ಸಪ್ತವಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Saptavimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top