Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Satsastitamadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 66

Narayaniyam Satsastitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಮ್ (೬೬) – ಗೋಪೀಜನಾಹ್ಲಾದನಮ್ |

ಉಪಯಾತಾನಾಂ ಸುದೃಶಾಂ ಕುಸುಮಾಯುಧಬಾಣಪಾತವಿವಶಾನಾಮ್ |
ಅಭಿವಾಞ್ಛಿತಂ ವಿಧಾತುಂ ಕೃತಮತಿರಪಿ ತಾ ಜಗಾಥ ವಾಮಮಿವ || ೬೬-೧ ||

ಗಗನಗತಂ ಮುನಿನಿವಹಂ ಶ್ರಾವಯಿತುಂ ಜಗಿಥ ಕುಲವಧೂಧರ್ಮಮ್ |
ಧರ್ಮ್ಯಂ ಖಲು ತೇ ವಚನಂ ಕರ್ಮ ತು ನೋ ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಮ್ || ೬೬-೨ ||

ಆಕರ್ಣ್ಯ ತೇ ಪ್ರತೀಪಾಂ ವಾಣೀಮೇಣೀದೃಶಃ ಪರಂ ದೀನಾಃ |
ಮಾ ಮಾ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧೋ ಪರಿತ್ಯಜೇತ್ಯತಿಚಿರಂ ವಿಲೇಪುಸ್ತಾಃ || ೬೬-೩ ||

ತಾಸಾಂ ರುದಿತೈರ್ಲಪಿತೈಃ ಕರುಣಾಕುಲಮಾನಸೋ ಮುರಾರೇ ತ್ವಮ್ |
ತಾಭಿಃ ಸಮಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋ ಯಮುನಾಪುಲಿನೇಷು ಕಾಮಮಭಿರನ್ತುಮ್ || ೬೬-೪ ||

ಚನ್ದ್ರಕರಸ್ಯನ್ದಲಸ-ತ್ಸುನ್ದರಯಮುನಾತಟಾನ್ತವೀಥೀಷು |
ಗೋಪೀಜನೋತ್ತರೀಯೈರಾಪಾದಿತಸಂಸ್ತರೋ ನ್ಯಷೀದಸ್ತ್ವಮ್ || ೬೬-೫ ||

ಸುಮಧುರನರ್ಮಾಲಪನೈಃ ಕರಸಙ್ಗ್ರಹಣೈಶ್ಚ ಚುಂಬನೋಲ್ಲಾಸೈಃ |
ಗಾಢಾಲಿಙ್ಗನಸಙ್ಗೈ-ಸ್ತ್ವಮಙ್ಗನಾಲೋಕಮಾಕುಲೀಚಕೃಷೇ || ೬೬-೬ ||

ವಾಸೋಹರಣದಿನೇ ಯದ್ವಾಸೋಹರಣಂ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಂ ತಾಸಾಮ್ |
ತದಪಿ ವಿಭೋ ರಸವಿವಶಸ್ವಾನ್ತಾನಾಂ ಕಾನ್ತಸುಭ್ರುವಾಮದಧಾಃ || ೬೬-೭ ||

ಕನ್ದಲಿತಘರ್ಮಲೇಶಂ ಕುನ್ದಮೃದುಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಪಾಥೋಜಮ್ |
ನನ್ದಸುತ ತ್ವಾಂ ತ್ರಿಜಗತ್ಸುನ್ದರಮುಪಗೂಹ್ಯ ನನ್ದಿತಾ ಬಾಲಾಃ || ೬೬-೮ ||

ವಿರಹೇಷ್ವಙ್ಗಾರಮಯಃ ಶೃಙ್ಗಾರಮಯಶ್ಚ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ತ್ವಮ್
ನಿತರಾಮಙ್ಗಾರಮಯಸ್ತತ್ರ ಪುನಃ ಸಙ್ಗಮೇಽಪಿ ಚಿತ್ರಮಿದಮ್ || ೬೬-೯ ||

ರಾಧಾತುಙ್ಗಪಯೋಧರ-ಸಾಧುಪರೀರಂಭಲೋಲುಪಾತ್ಮಾನಮ್ |
ಆರಾಧಯೇ ಭವನ್ತಂ ಪವನಪುರಾಧೀಶ ಶಮಯ ಸಕಲಗದಾನ್ || ೬೬-೧೦ ||

ಇತಿ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Narayaneeyam Satsastitamadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top