Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narayaniyam Trayastrimsadasakam Lyrics in Kannada | Narayaneyam Dasakam 33

Narayaniyam Trayastrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೩) – ಅಂಬರೀಷಚರಿತಮ್

ವೈವಸ್ವತಾಖ್ಯಮನುಪುತ್ರನಭಾಗಜಾತ-
ನಾಭಾಗನಾಮಕನರೇನ್ದ್ರಸುತೋಽಂಬರೀಷಃ |
ಸಪ್ತಾರ್ಣವಾವೃತಮಹೀದಯಿತೋಽಪಿ ರೇಮೇ
ತ್ವತ್ಸಙ್ಗಿಷು ತ್ವಯಿ ಚ ಮಗ್ನಮನಾಸ್ಸದೈವ || ೩೩-೧ ||

ತ್ವತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಸಕಲಮೇವ ವಿತನ್ವತೋಽಸ್ಯ
ಭಕ್ತ್ಯೈವ ದೇವ ನಚಿರಾದಭೃಥಾಃ ಪ್ರಸಾದಮ್ |
ಯೇನಾಸ್ಯ ಯಾಚನಮೃತೇಽಪ್ಯಭಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ಚಕ್ರಂ ಭವಾನ್ಪ್ರವಿತತಾರ ಸಹಸ್ರಧಾರಮ್ || ೩೩-೨ ||

ಸ ದ್ವಾದಶೀವ್ರತಮಥೋ ಭವದರ್ಚನಾರ್ಥಂ
ವರ್ಷಂ ದಧೌ ಮಧುವನೇ ಯಮುನೋಪಕಣ್ಠೇ |
ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಮಂ ಸುಮನಸಾ ಮಹತೀಂ ವಿತನ್ವನ್
ಪೂಜಾಂ ದ್ವಿಜೇಷು ವಿಸೃಜನ್ಪಶುಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಮ್ || ೩೩-೩ ||

ತತ್ರಾಥ ಪಾರಣದಿನೇ ಭವದರ್ಚನಾನ್ತೇ
ದುರ್ವಾಸಸಾಽಸ್ಯ ಮುನಿನಾ ಭವನಂ ಪ್ರಪೇದೇ |
ಭೋಕ್ತುಂ ವೃತಶ್ಚಸ ನೃಪೇಣ ಪರಾರ್ತಿಶೀಲೋ
ಮನ್ದಂ ಜಗಾಮ ಯಮುನಾಂ ನಿಯಮಾನ್ವಿಧಾಸ್ಯನ್ || ೩೩-೪ ||

ರಾಜ್ಞಾಥ ಪಾರಣಮುಹೂರ್ತಸಮಾಪ್ತಿಖೇದಾ-
ದ್ವಾರೈವ ಪಾರಣಮಕಾರಿ ಭವತ್ಪರೇಣ |
ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮುನಿಸ್ತದಥ ದಿವ್ಯದೃಶಾ ವಿಜಾನನ್
ಕ್ಷಿಪ್ಯನ್ ಕ್ರುಧೋದ್ಧೃತಜಟೋ ವಿತತಾನ ಕೃತ್ಯಾಮ್ || ೩೩-೫ ||

ಕೃತ್ಯಾಂ ಚ ತಾಮಸಿಧರಾಂ ಭುವನಂ ದಹನ್ತೀ-
ಮಗ್ರೇಽಭಿವೀಕ್ಷ್ಯನೃಪತಿರ್ನ ಪದಾಚ್ಚಕಮ್ಪೇ |
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಬಾಧಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ಸುದರ್ಶನಂ ತೇ
ಕೃತ್ಯಾನಲಂ ಶಲಭಯನ್ಮುನಿಮನ್ವಧಾವೀತ್ || ೩೩-೬ ||

ಧಾವನ್ನಶೇಷಭುವನೇಷು ಭಿಯಾ ಸ ಪಶ್ಯನ್
ವಿಶ್ವತ್ರ ಚಕ್ರಮಪಿ ತೇ ಗತವಾನ್ವಿರಿಞ್ಚಮ್ |
ಕಃ ಕಾಲಚಕ್ರಮತಿಲಙ್ಘಯತೀತ್ಯಪಾಸ್ತಃ
ಶರ್ವಂ ಯಯೌ ಸ ಚ ಭವನ್ತಮವನ್ದತೈವ || ೩೩-೭ ||

ಭೂಯೋ ಭವನ್ನಿಲಯಮೇತ್ಯ ಮುನಿಂ ನಮನ್ತಂ
ಪ್ರೋಚೇ ಭವಾನಹಮೃಷೇ ನನು ಭಕ್ತದಾಸಃ |
ಜ್ಞಾನಂ ತಪಶ್ಚ ವಿನಯಾನ್ವಿತಮೇವ ಮಾನ್ಯಂ
ಯಾಹ್ಯಂಬರೀಷಪದಮೇವ ಭಜೇತಿ ಭೂಮನ್ || ೩೩-೮ ||

ತಾವತ್ಸಮೇತ್ಯ ಮುನಿನಾ ಸ ಗೃಹೀತಪಾದೋ
ರಾಜಾಽಪಸೃತ್ಯ ಭವದಸ್ತ್ರಮಸಾವನೌಷೀತ್ |
ಚಕ್ರೇ ಗತೇ ಮುನಿರದಾದಖಿಲಾಶಿಷೋಽಸ್ಮೈ
ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿಮಾಗಸಿ ಕೃತೇಽಪಿ ಕೃಪಾಂ ಚ ಶಂಸನ್ || ೩೩-೯ ||

ರಾಜಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯ ಮುನಿಮೇಕಸಮಾಮನಾಶ್ವಾನ್
ಸಂಭೋಜ್ಯ ಸಾಧು ತಮೃಷಿಂ ವಿಸೃಜನ್ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ತ್ವಯಿ ತತೋಽಪಿ ದೃಢಂ ರತೋಽಭೂ-
ತ್ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ ಚ ಸ ಮಾಂ ಪವನೇಶ ಪಾಯಾಃ || ೩೩-೧೦ ||

ಇತಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Narayaniyam Trayastrimsadasakam Lyrics in English | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top