Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Narmada Ashtakam Lyrics in Kannada | ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಮ್

Narmada Ashtakam Lyrics in Kannada | ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಮ್

137 Views

ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀನರ್ಮದೇ ಸಕಲ-ದುಃಖಹರೇ ಪವಿತ್ರೇ
ಈಶಾನ-ನನ್ದಿನಿ ಕೃಪಾಕರಿ ದೇವಿ ಧನ್ಯೇ ।
ರೇವೇ ಗಿರೀನ್ದ್ರ-ತನಯಾತನಯೇ ವದಾನ್ಯೇ
ಧರ್ಮಾನುರಾಗ-ರಸಿಕೇ ಸತತಂ ನಮಸ್ತೇ ॥ 1॥

ವಿನ್ಧ್ಯಾದ್ರಿಮೇಕಲಸುತೇ ವಿದಿತಪ್ರಭಾವೇ
ಶಾನ್ತೇ ಪ್ರಶಾನ್ತಜನ-ಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮೇ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ-ದಿವ್ಯಧಾರೇ
ಸೋಮೋದ್ಭವೇ ಮಯಿ ನಿಧೇಹಿ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಮ್ ॥ 2॥

ಆಮೇಕಲಾದಪರ-ಸಿನ್ಧು-ತರಂಗಮಾಲಾ
ಯಾವದ್ ಬೃಹದ್ -ವಿಮಲ -ವಾರಿ-ವಿಶಾಲಧಾರಾ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕಜನಾಽಽಪ್ಲುತತೀರ್ಥದೇಶಾ
ಶ್ರೀನರ್ಮದಾ ದಿಶತು ಮೇ ನಿಜಭಕ್ತಿಮೀಶಾ ॥ 3॥

ಸರ್ವಾಃ ಶಿಲಾ ಯದನುಷಂಗಮವಾಪ್ಯ ಲೋಲಾ
ವಿಶ್ವೇಶರೂಪಮಧಿಗಮ್ಯ ಚಮತ್ಕೃತಾಂಗಾಃ ।
ಪೂಜ್ಯಾ ಭವನ್ತಿ ಜಗತಾಂ ಸ-ಸುರಾಽಸುರಾಣಾಂ
ತಸ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಸತತಂ ಗಿರಿಶಾಂಗಜಾಯೈ ॥ 4॥

ಯಸ್ಯಾಸ್ತಟೀಮುಭಯತಃ ಕೃತಸನ್ನಿವೇಶಾ
ದೇಶಾಃ ಸಮೀರ-ಜಲಬಿನ್ದು-ಕೃತಾಭಿಷೇಕಾಃ ।
ಸೋತ್ಕಂಠ-ದೇವಗಣ-ವರ್ಣಿತಪುಣ್ಯಮಾಲಾಃ
ಶ್ರೀಭಾರತಸ್ಯ ಗುಣಗೌರವಮುದ್ಗೃಣನ್ತಿ ॥ 5॥

ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಯ ಸರ್ವವಿಧಯೇ ಧನ-ಧಾನ್ಯ-ಸಿಧ್ಯೈ
ವೃದ್ಧಿಪ್ರಭಾವನಿಧಯೇ ಜನಜಾಗರಾಯೈ ।
ದಿವ್ಯಾವಬೋಧವಿಭವಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯೈ
ಭೂಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ವರಮಂಜುಲಮಂಗಲಾಯೈ ॥ 6॥

ಕಲ್ಯಾಣ-ಮಂಗಲ-ಸಮುಜ್ಜ್ವಲ-ಮಂಜುಲಾಯೈ
ಪೀಯೂಷಸಾರ-ಸರಸೀರುಹ-ರಾಜಹಂಸ್ಯೈ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀ-ಕನಕ-ನೀರಜ-ಪೂಜಿತಾಯೈ
ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾನ್ಯಮರ-ಕಂಟಕ-ಕನ್ಯಕಾಯೈ ॥ 7॥

ಶ್ಯಾಮಾಂ ಮುಗ್ಧಸುಧಾ-ಮಯೂರವದನಾಂ ರತ್ನೋಜ್ಜವಲಾಲಂಕೃತಿಂ
ರಾಮಾಂ ಫುಲ್ಲ-ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಯನಾಂ ಹಾಸೋಲ್ಲಸನ್ತೀಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ವಾಮಾಂ ಬಾಹುವಿಶಾಲ-ವಲ್ಲಿವಲಯಾ-ಲೋಲಾಂಗುಲೀಪಲ್ಲವಾಂ
ಲಾಲಿತ್ಯೋಲ್ಲಸಿತಾಲಕಾವಲಿಕಲಾಂ ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಂ ಭಾವಯೇ ॥ 8॥

ಶ್ರೀನರ್ಮದಾಂಘ್ರಿ-ಸರಸೀರುಹ-ರಾಜಹಂಸೀ
ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಾವಲಿರಿಯಂ ಕಲಗೀತವಂಶೀ ।
ಸಂವಾದ್ಯತೇಽನುದಿನಮೇಕಸಮಾಂ ಭಜದ್ಭಿ-
ರ್ಯೈಸ್ತೇ ಭವನ್ತಿ ಜಗದಮ್ಬಿಕಯಾಽನುಕಮ್ಪ್ಯಾಃ ॥ 9॥

ಕಾಶೀಪೀಠಾಧಿನಾಥೇನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಭಿಕ್ಷುಣಾ ।
ಕೃತಾ ಮಹೇಶ್ವರಾನನ್ದ-ಸ್ವಾಮಿನಾಽಽಸ್ತಾಂ ಸತಾಂ ಮುದೇ ॥ 10॥

ಇತಿ ಕಾಶೀಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ-ಜಗದ್ಗುರು-ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ-ಸ್ವಾಮಿ-
ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾನನ್ದ-ಸರಸ್ವತೀ-ವಿರಚಿತಂ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *