Ashtaka

Navastakam Lyrics in Punjabi with Meaning | ਨਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

ਨਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਗੌਰੀਂ ਗੋਸ਼੍ਠਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਗਿਰਿਧਰਪ੍ਰਾਨਾਧਿਕਪ੍ਰੇਯਸੀਂ
ਸ੍ਵੀਯਪ੍ਰਾਣਪਰਾਰ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਪਟਲੀਨਿਰ੍ਮਞ੍ਛ੍ਯਤਤ੍ਪਦ੍ਧਤਿਮ੍ ।
ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਪ੍ਰਾਨਵਯਸ੍ਯਯਾ ਲਲਿਤਯਾ ਸਂਲਾਲਿਤਾਂ ਨਰ੍ਮਭਿਃ
ਸਿਕ੍ਤਾਂ ਸੁਸ਼੍ਠੁ ਵਿਸ਼ਾਖਯਾ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੧॥

ਸ੍ਵੀਯਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਸਰੋਵਰਾਨ੍ਤਿਕਵਲਤ੍ਕੁਞ੍ਜਾਨ੍ਤਰੇ ਸੌਰਭੋ-
ਤ੍ਫੁਲ੍ਲਤ੍ਪੁਸ਼੍ਪਮਰਨ੍ਦਲੁਬ੍ਧਮਧੁਪਸ਼੍ਰੇਣੀਧ੍ਵਨਿਭ੍ਰਾਜਿਤੇ ।
ਮਾਦ੍ਯਨ੍ਮਨ੍ਮਥਰਾਜ੍ਯਕਾਰ੍ਯਮਸਕਦ੍ਸਮ੍ਭਾਲਯਨ੍ਤੀਂ ਸ੍ਮਰਾ-
ਮਾਤ੍ਯਸ਼੍ਰੀਹਰਿਣਾ ਸਮਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੨॥

ਕਸ਼੍ਣਾਪਙ੍ਗਤਰਙ੍ਗਤੁਙ੍ਗਿਤਤਰਾਨਙ੍ਗਾਸੁਰਙ੍ਗਾਂ ਗਿਰਂ
ਭਙ੍ਗ੍ਯਾ ਲਙ੍ਗਿਮਸਙ੍ਗਰੇ ਵਿਦਧਤੀਂ ਭਙ੍ਗਂ ਨੁ ਤਦ੍ਰਙ੍ਗਿਣਃ ।
ਫੁਲ੍ਲਤ੍ਸ੍ਮੇਰਸਖੀਨਿਕਾਯਨਿਹਿਤਸ੍ਵਾਸ਼ੀਃਸੁਧਾਸ੍ਵਾਦਨ
ਲਬ੍ਧੋਨ੍ਮਾਦਧੁਰੋਦ੍ਧੁਰਾਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੩॥

ਜਿਤ੍ਵਾ ਪਾਸ਼ਕਕੇਲਿਸਙ੍ਗਰਤਰੇ ਨਿਰ੍ਵਾਦਬਿਮ੍ਬਾਧਰਂ
ਸ੍ਮਿਤ੍ਵਾ ਦ੍ਵਿਃ ਪਣਿਤਂ ਧਯਤ੍ਯਘਹਰੇ ਸਾਨਨ੍ਦਗਰ੍ਵੋਦ੍ਧੁਰੇ ।
ਈਸ਼ਾਛੋਣਦਗਨ੍ਤਕੋਣਮੁਦਯਦ੍ਰੋਮਞ੍ਚਕਮ੍ਪਸ੍ਮਿਤਂ
ਨਿਘ੍ਨਨ੍ਤੀਂ ਕਮਲੇਨ ਤਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੪॥

ਅਂਸੇ ਨ੍ਯਸ੍ਯ ਕਰਂ ਪਰਂ ਬਕਰਿਪੋਰ੍ਬਾਢਂ ਸੁਸਖ੍ਯੋਨ੍ਮਦਾਂ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀਂ ਨਵਕਾਨਨਸ਼੍ਰਿਯਮਿਮਾਮੁਦ੍ਯਦ੍ਵਸਨ੍ਤੋਦ੍ਭਵਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਤਤ੍ਰ ਵਿਸ਼ਾਖਯਾ ਕਿਸ਼ਲਯਂ ਨਵ੍ਯਂ ਵਿਕੀਰ੍ਣਂ ਪ੍ਰਿਯ-
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਦ੍ਰਾਗ੍ਦਧਤੀਂ ਮੁਦਾ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੫॥

ਮਿਥ੍ਯਾਸ੍ਵਾਪਮਨਲ੍ਪਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ਯਨੇ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਦ੍ਰੇਰ੍ਗੁਹਾ-
ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਾਗ੍ਦਧਤੋ ਹਰੇਰ੍ਮੁਰਲਿਕਾਂ ਹਤ੍ਵਾ ਹਰਨ੍ਤੀਂ ਸ੍ਰਜਮ੍ ।
ਸ੍ਮਿਤ੍ਵਾ ਤੇਨ ਗਹੀਤਕਣ੍ਠਨਿਕਟਾਂ ਭੀਤ੍ਯਾਪਸਾਰੋਤ੍ਸੁਕਾਂ
ਹਸ੍ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਦਮਿਤਸ੍ਤਨੀਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੬॥

ਤੂਰ੍ਣਂ ਗਾਃ ਪੁਰਤੋ ਵਿਧਾਯ ਸਖਿਭਿਃ ਪੂਰ੍ਣਂ ਵਿਸ਼ਨ੍ਤਂ ਵ੍ਰਜੇ
ਘੂਰ੍ਣਦ੍ਯੌਵਤਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਤਾਕ੍ਸ਼ਿਨਟਨੈਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਮਸ੍ਯਾ ਮੁਖਮ੍ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਸ਼੍ਯਾਮਦਗਨ੍ਤਵਿਭ੍ਰਮਭਰੈਰਾਨ੍ਦੋਲਯਨ੍ਤੀਤਰਾਂ
ਪਦ੍ਮਾਮ੍ਲਾਨਿਕਰੋਦਯਾਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੭॥

ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿਭਰੇਣ ਬਲ੍ਲਵਵਧੂਤਾਰਾਃ ਪਰਾਰ੍ਧਾਤ੍ਪਰਾਃ
ਕੁਰ੍ਵਾਣਾਂ ਮਲਿਨਃ ਸਦੋਜ੍ਜ੍ਵਲਰਸੇ ਰਾਸੇ ਲਸਨ੍ਤੀਰਪਿ ।
ਗੋਸ਼੍ਠਾਰਣ੍ਯਵਰੇਣ੍ਯਧਨ੍ਯਗਗਨੇ ਗਤ੍ਯਾਨੁਰਾਧਾਸ਼੍ਰਿਤਾਂ
ਗੋਵਿਨ੍ਦੇਨ੍ਦੁਵਿਰਾਜਿਤਾਂ ਭਜ ਮਨੋ ਰਾਧਾਮਗਾਧਾਂ ਰਸੈਃ ॥ ੮॥

ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਾ ਸੁਸ਼੍ਠੁ ਨਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪਟੁਮਤਿਰ੍ਭੂਮੌ ਨਿਪਤ੍ਯ ਸ੍ਫੁਟਂ
ਕਾਕ੍ਵਾ ਗਦ੍ਗਦਨਿਸ੍ਵਨੇਨ ਨਿਯਤਂ ਪੂਰ੍ਣਂ ਪਠੇਦ੍ਯਃ ਕਤੀ ।
ਘੂਰ੍ਣਨ੍ਮਤ੍ਤਮੁਕੁਨ੍ਦਭਙ੍ਗਵਿਲਸਦ੍ਰਾਧਾਸੁਧਾਵਲ੍ਲਰੀਂ
ਸੇਵੋਦ੍ਰੇਕਰਸੇਣ ਗੋਸ਼੍ਠਵਿਪਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾ ਸ ਤਾਂ ਸਿਞ੍ਚਤਿ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਦਾਸਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਵਲ੍ਯਾਂ
ਨਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.