Ashtaka

Navastakam Lyrics in Tamil with Meaning | நவாஷ்டகம்

Raghunatha Dasa Goswami wrote this song “Gaurim Gosthanesvarim Giridhara”. The official name of this song is Navastakam. This song is from the book Stavavali. In this song, Raghunatha Dasa Goswami glorifies Srimati Radhika and asks her heart to worship her.

நவாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

கௌ³ரீம் கோ³ஷ்ட²வநேஶ்வரீம் கி³ரித⁴ரப்ராநாதி⁴கப்ரேயஸீம்
ஸ்வீயப்ராணபரார்த⁴புஷ்பபடலீநிர்மஞ்ச்²யதத்பத்³த⁴திம் ।
ப்ரேம்ணா ப்ராநவயஸ்யயா லலிதயா ஸம்லாலிதாம் நர்மபி:⁴
ஸிக்தாம் ஸுஷ்டு² விஶாக²யா ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 1॥

ஸ்வீயப்ரேஷ்ட²ஸரோவராந்திகவலத்குஞ்ஜாந்தரே ஸௌரபோ⁴-
த்பு²ல்லத்புஷ்பமரந்த³லுப்³த⁴மது⁴பஶ்ரேணீத்⁴வநிப்⁴ராஜிதே ।
மாத்³யந்மந்மத²ராஜ்யகார்யமஸக்ருʼத்³ஸம்பா⁴லயந்தீம் ஸ்மரா-
மாத்யஶ்ரீஹரிணா ஸமம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 2॥

க்ருʼஷ்ணாபங்க³தரங்க³துங்கி³ததராநங்கா³ஸுரங்கா³ம் கி³ரம்
ப⁴ங்க்³யா லங்கி³மஸங்க³ரே வித³த⁴தீம் ப⁴ங்க³ம் நு தத்³ரங்கி³ண: ।
பு²ல்லத்ஸ்மேரஸகீ²நிகாயநிஹிதஸ்வாஶீ:ஸுதா⁴ஸ்வாத³ந
லப்³தோ⁴ந்மாத³து⁴ரோத்³து⁴ராம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 3॥

ஜித்வா பாஶககேலிஸங்க³ரதரே நிர்வாத³பி³ம்பா³த⁴ரம்
ஸ்மித்வா த்³வி: பணிதம் த⁴யத்யக⁴ஹரே ஸாநந்த³க³ர்வோத்³து⁴ரே ।
ஈஷாசோ²ணத்³ருʼக³ந்தகோணமுத³யத்³ரோமஞ்சகம்பஸ்மிதம்
நிக்⁴நந்தீம் கமலேந தம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 4॥

அம்ஸே ந்யஸ்ய கரம் பரம் ப³கரிபோர்பா³ட⁴ம் ஸுஸக்²யோந்மதா³ம்
பஶ்யந்தீம் நவகாநநஶ்ரியமிமாமுத்³யத்³வஸந்தோத்³ப⁴வாம் ।
ப்ரீத்யா தத்ர விஶாக²யா கிஶலயம் நவ்யம் விகீர்ணம் ப்ரிய-
ஶ்ரோத்ரே த்³ராக்³த³த⁴தீம் முதா³ ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 5॥

மித்²யாஸ்வாபமநல்பபுஷ்பஶயநே கோ³வர்த⁴நாத்³ரேர்கு³ஹா-
மத்⁴யே ப்ராக்³த³த⁴தோ ஹரேர்முரலிகாம் ஹ்ருʼத்வா ஹரந்தீம் ஸ்ரஜம் ।
ஸ்மித்வா தேந க்³ருʼஹீதகண்ட²நிகடாம் பீ⁴த்யாபஸாரோத்ஸுகாம்
ஹஸ்தாப்⁴யாம் த³மிதஸ்தநீம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 6॥

தூர்ணம் கா:³ புரதோ விதா⁴ய ஸகி²பி:⁴ பூர்ணம் விஶந்தம் வ்ரஜே
கூ⁴ர்ணத்³யௌவதகாங்க்ஷிதாக்ஷிநடநை: பஶ்யந்தமஸ்யா முக²ம் ।
ஶ்யாமம் ஶ்யாமத்³ருʼக³ந்தவிப்⁴ரமப⁴ரைராந்தோ³லயந்தீதராம்
பத்³மாம்லாநிகரோத³யாம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 7॥

ப்ரோத்³யத்காந்திப⁴ரேண ப³ல்லவவதூ⁴தாரா: பரார்தா⁴த்பரா:
குர்வாணாம் மலிந: ஸதோ³ஜ்ஜ்வலரஸே ராஸே லஸந்தீரபி ।
கோ³ஷ்டா²ரண்யவரேண்யத⁴ந்யக³க³நே க³த்யாநுராதா⁴ஶ்ரிதாம்
கோ³விந்தே³ந்து³விராஜிதாம் ப⁴ஜ மநோ ராதா⁴மகா³தா⁴ம் ரஸை: ॥ 8॥

ப்ரீத்யா ஸுஷ்டு² நவாஷ்டகம் படுமதிர்பூ⁴மௌ நிபத்ய ஸ்பு²டம்
காக்வா க³த்³க³த³நிஸ்வநேந நியதம் பூர்ணம் படே²த்³ய: க்ருʼதீ ।
கூ⁴ர்ணந்மத்தமுகுந்த³ப்⁴ருʼங்க³விலஸத்³ராதா⁴ஸுதா⁴வல்லரீம்
ஸேவோத்³ரேகரஸேண கோ³ஷ்ட²விபிநே ப்ரேம்ணா ஸ தாம் ஸிஞ்சதி ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீரகு⁴நாத²தா³ஸகோ³ஸ்வாமிவிரசிதஸ்தவாவல்யாம்
நவாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Navastakam Meaning:

1) O heart, please worship fair-complexioned, profoundly sweet Sri Radha, who worships Lord Krsna’s path with the millions of flowers of Her every breath, who is more dear to Lord Krsna than His own life, who is affectionately embraced by Her dear friend Lalita, and who is showered with a host of playful jokes by Visakha.

2) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, by Her favorite lake, in a forest splendid with the sounds of many bees greedy to taste the honey of fragrant, blossoming flowers, discusses the charming politics of Kama’s kingdom with Kama’s prime minister, Lord Hari.

3) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, whose senses, tossed by the high waves of Lord Krsna’s sidelong glance, dance in the arena of Kama, who crookedly defeats her lover in the battle of amorous passion, and who is intoxicated by drinking the sweet nectar of the benedictions presented by Her smiling friends.

4) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who when Lord Krsna defeated Her in the dice-game and, smiling, blissful, and proud, the corners of His eyes red and the hairs of His trembling body erect, began to sip the two bimba fruit lips He won as the prize, She suddenly struck Him with a lotus flower.

5) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, gazing with Visakha at the springtime beauty of the forest, resting her left hand on Krsna’s shoulder, and maddened with deep friendship, with love and bliss suddenly placed a flowering twig on her beloved’s ear.

6) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, in the midst of a cave in Govardhana Hill, on a great bed made of flowers, as She pretended to sleep, tried to steal Krsna’s flute and garland, was stopped by Him as he smiled and grasped Her neck, and when She became frightened and eager to run away, was stopped again as He pressed Her breasts with both His hands.

7) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who, when Krsna, placing the cows in front, entered Vraja with His friends, and with dancing, passionate eyes gazed at Her face, She, with many playful glances from the corners of Her eyes, made Him tremble and Her rival Padma wilt with despair.

8) O heart, please worship profoundly sweet Sri Radha, who is the star Anuradha shining with the Govinda moon in the opulent sky of Vraja Forest, and who with her great splendor dims the many millions of gopi stars eternally shining in the glorious rasa dance.

9) An intelligent and saintly person who, falling down on the ground, with choked words again and again recites this Navastaka, with the nectar of direct service lovingly waters the splendid nectar vine of Sri Radha, the playground of the intoxicated black bee of Lord Mukunda.

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet