Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pandurangashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | பாண்டு³ரங்கா³ஷ்டகம்

Pandurangashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | பாண்டு³ரங்கா³ஷ்டகம்

555 Views

பாண்டு³ரங்கா³ஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

மஹாயோக³பீடே² தடே பீ⁴மரத்²யா
வரம் புண்ட³ரீகாய தா³தும் முநீந்த்³ரை: ।
ஸமாக³த்ய நிஷ்ட²ந்தமாநந்த³கந்த³ம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 1॥

தடித்³வாஸஸம் நீலமேகா⁴வபா⁴ஸம்
ரமாமந்தி³ரம் ஸுந்த³ரம் சித்ப்ரகாஶம் ।
வரம் த்விஷ்டகாயாம் ஸமந்யஸ்தபாத³ம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 2॥

ப்ரமாணம் ப⁴வாப்³தே⁴ரித³ம் மாமகாநாம்
நிதம்ப:³ கராப்⁴யாம் த்⁴ருʼதோ யேந தஸ்மாத் ।
விதா⁴துர்வஸத்யை த்⁴ருʼதோ நாபி⁴கோஶ:
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 3॥

ஸ்பு²ரத்கௌஸ்துபா⁴லங்க்ருʼதம் கண்ட²தே³ஶே
ஶ்ரியா ஜுஷ்டகேயூரகம் ஶ்ரீநிவாஸம் ।
ஶிவம் ஶாந்தமீட்³யம் வரம் லோகபாலம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 4॥

ஶரச்சந்த்³ரபி³ம்பா³நநம் சாருஹாஸம்
லஸத்குண்ட³லாக்ராந்தக³ண்ட³ஸ்த²லாந்தம் ।
ஜபாராக³பி³ம்பா³த⁴ரம் கঽஜநேத்ரம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம்॥ 5॥

கிரீடோஜ்வலத்ஸர்வதி³க்ப்ராந்தபா⁴க³ம்
ஸுரைரர்சிதம் தி³வ்யரத்நைரநர்கை:⁴ ।
த்ரிப⁴ங்கா³க்ருʼதிம் ப³ர்ஹமால்யாவதம்ஸம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம்॥ 6॥

விபு⁴ம் வேணுநாத³ம் சரந்தம் து³ரந்தம்
ஸ்வயம் லீலயா கோ³பவேஷம் த³தா⁴நம் ।
க³வாம் ப்³ருʼந்த³காநந்த³த³ம் சாருஹாஸம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 7॥

அஜம் ருக்மிணீப்ராணஸஞ்ஜீவநம் தம்
பரம் தா⁴ம கைவல்யமேகம் துரீயம் ।
ப்ரஸந்நம் ப்ரபந்நார்திஹம் தே³வதே³வம்
பரப்³ரஹ்மலிங்க³ம் ப⁴ஜே பாண்டு³ரங்க³ம் ॥ 8॥

ஸ்தவம் பாண்டு³ரங்க³ஸ்ய வை புண்யத³ம் யே
பட²ந்த்யேகசித்தேந ப⁴க்த்யா ச நித்யம் ।
ப⁴வாம்போ⁴நிதி⁴ம் தே விதீர்த்வாந்தகாலே
ஹரேராலயம் ஶாஶ்வதம் ப்ராப்நுவந்தி ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ
பாண்டு³ரங்கா³ஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Pandurangashtakam Meaning :

I worship that Panduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman and who is the source of happiness. He has come to his spot on the bank of the river Bhimarathi which is a great seat of yogic prowess, and is standing here along with great seers in order to confer boon on Pundarika.

I bow to that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He has dress brilliant like the lightning, and has the colour of the blue clouds. He is the abode of Goddess Ramaa (Lakshmi). He is handsome and is (verily) the effulgence of consciousness. He is the Highest who has firmly placed His feet on the brick.
The reading ‘param’ has been instead of ‘varam’ as it is more appropriate.

I salute that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. Since He has held His waist with His two, hands, He seems to declare, `For my devotees, the ocean of worldly life is this measure (depth) alone’. In order to provide an abode for (lord) Brahmaa He has produced the flower in his navel.
Often people suffering in the worldly life feel that they are completely lost. But God seems to assure that the worldly life is only waist deep by standing in that pose placing his hands on the waist

I adore that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is adorned by the sparkling gem kaustubha around the neck and by the armlets of rare charm. He is the abode of the Goddess Sri. He is benevolent, calm and worthy of adoration. He is the excellent protector of the world.
Kaustubha is the name of a clebrated gem obtained with thirteen other jewels at the churning of the ocean and worn by lord Vishn.

I worship that Paanduranga, who possesses the characteristics of the Supreme Brahman. His face resembles the autumnal moon and His is a captivating smile. His cheeks are covered by shining ear-rings. His lips are red like the bimba (fruit) and hibiscus flower. His eyes are like lotuses.
The autumnal moon shines bright without any impediment. The lord with His captivating smile is compared to the autumnal moon. The bimba fruit on account of its red colour is often used as a simile for the lips.

I salute that Paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. His crown illumines all quarters and He is worshipped by the celestials with invaluable divine gems. He stands in the three-bend posture and He wears peacock feathers and garlands.
The reading `anargha’ has been taken instead of `anarghya’ because of the popular usage, although the two words means the same.

I adore that paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is the all pervasive one, sporting in the sound of lute. He spells the end to the wicked. He wears the dress of a cowherd and brings great delight to herds of cows. He has an attractive smile.
The bewitching smile and the luring sound of His lute and the simple attire of a cowherd are assuring that he may be approached by anyone without any reservations.

I praise that paanduranga, who has the characteristics of the Supreme Brahman. He is unborn one who has revived as it were, the life of Rukmini. He is the supreme effulgence and He is the one ultimate and fourth state and beatitude. He is gracious, removing the distress of those seeking refuge under Him. He is the lord of lords.

Those who steadfastly and wit devotion always read (this hymn) on Paanduranga which dowers merits, cross the vast ocean of mundane existence and at the end reach the eternal abode of lord Hari.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *