Ashtaka

Parivrridha Ashtakam Lyrics in English

parivṛḍhāṣṭakam Lyrics in English:

kalindodbhutayastatamanucaranti pasupajam
rahasyekam drstva navasubhagavaksojayugalam ।
drdham nivigrandhi slathayati mrgaksya hatataram
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 1॥

samayate svasminsuranilayasamyam gatavati
vraje vaisistyam yo nijapadagatabjaṅkusayavaih ।
akarsittasminme yadukulasamudbhasitamanau
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivadhe ॥ 2॥

hihihihikaran pratipasu vane kurvati sada
namadbhahmesendraprabhrtisu ca maunam dhrtavati ।
mrgaksibhih sveksanavakuvalayairarcitapade
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 3॥

sakrtsmrtva kumbhi yamiha paramam lokamagama-
cciram dhyatva dhata samadhigatavanyam na tapasa ।
vibhau tasminmahyam sajalajaladalinibhatanau
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 4॥

para kastha premnam pasupataruninam ksitibhujam
sudrktanam trasaspadamakhilabhagyam yadupateh ।
vibhuryastasminme daravikacajambalajamukhe
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 5॥

darapradurbhutadvijaganamahah puritavane
caram kuhvam rakaruciratarasobhadhikaruci ।
hariryastasmimstriganaparivrto nrtyati sada
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 6॥

sphuradguñjapuñjakalitanijapadabjaviluthat-
sraji syamakamaspadapadayuge mecakaruci ।
varaṅge srṅgaram dadhati sikhinam picchapatalaih
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 7॥

durantam duhkhabdhim hasitasudhaya sosayati yo
yadasyendurgopinayananalinanandakaranam ।
anaṅgah saṅgatvam vrajati mama tasmin muraripau
ratipradurbhavo bhavatu satatam sriparivrdhe ॥ 8॥

idam yah stotram sriparivrdhasamipe pathati va
srnoti sraddhavan ratipatipituh padayugale ।
ratim prepsuh sasvatkuvalayadalasyamalatanau
ratih pradurbhuta bhavati na cirattasya sudrdha ॥ 9॥

iti srivallabhacaryakrtam sriparivrdhastakam samaptam ।