Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Parivrridha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪರಿವೃಢಾಷ್ಟಕಮ್

ಪರಿವೃಢಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಕಲಿನ್ದೋದ್ಭೂತಾಯಾಸ್ತಟಮನುಚರನ್ತೀ ಪಶುಪಜಾಂ
ರಹಸ್ಯೇಕಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನವಸುಭಗವಕ್ಷೋಜಯುಗಲಾಮ್ ।
ದೃಢಂ ನೀವೀಗ್ರನ್ಧಿ ಶ್ಲಥಯತಿ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಾ ಹಟತರಂ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 1॥

ಸಮಾಯಾತೇ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ಸುರನಿಲಯಸಾಮ್ಯಂ ಗತವತಿ
ವ್ರಜೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಯೋ ನಿಜಪದಗತಾಬ್ಜಾಂಕುಶಯವೈಃ ।
ಅಕಾರ್ಷೀತ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ಯದುಕುಲಸಮುದ್ಭಾಸಿತಮಣೌ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವಢೇ ॥ 2॥

ಹಿಹೀಹೀಹೀಕಾರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಶು ವನೇ ಕುರ್ವತಿ ಸದಾ
ನಮದ್ಭಹ್ಮೇಶೇನ್ದ್ರಪ್ರಭೃತಿಷು ಚ ಮೌನಂ ಧೃತವತಿ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀಭಿಃ ಸ್ವೇಕ್ಷಾನವಕುವಲಯೈರರ್ಚಿತಪದೇ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 3॥

ಸಕೃತ್ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಕುಮ್ಭೀ ಯಮಿಹ ಪರಮಂ ಲೋಕಮಗಮ-
ಚ್ಚಿರಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಧಾತಾ ಸಮಾಧಿಗತವಾನ್ಯಂ ನ ತಪಸಾ ।
ವಿಭೌ ತಸ್ಮಿನ್ಮಹ್ಯಂ ಸಜಲಜಲದಾಲೀನಿಭತನೌ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 4॥

ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪ್ರೇಮ್ಣಾಂ ಪಶುಪತರುಣೀನಾಂ ಕ್ಷಿತಿಭುಜಾಂ
ಸುದೃಕ್ತಾನಾಂ ತ್ರಾಸಾಸ್ಪದಮಖಿಲಭಾಗ್ಯಂ ಯದುಪತೇಃ ।
ವಿಭುರ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಮೇ ದರವಿಕಚಜಮ್ಬಾಲಜಮುಖೇ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 5॥

ದರಪ್ರಾದುರ್ಭೂತದ್ವಿಜಗಣಮಹಃ ಪೂರಿತವನೇ
ಚರಂ ಕುಹ್ವಾಂ ರಾಕಾರುಚಿರತರಶೋಭಾಧಿಕರುಚಿ ।
ಹರಿರ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿಂಸ್ತ್ರೀಗಣಪರಿವೃತೋ ನೃತ್ಯತಿ ಸದಾ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 6॥

ಸ್ಫುರದ್ಗುಂಜಾಪುಂಜಾಕಲಿತನಿಜಪಾದಾಬ್ಜವಿಲುಠತ್-
ಸ್ರಜಿ ಶ್ಯಾಮಾಕಾಮಾಸ್ಪದಪದಯುಗೇ ಮೇಚಕರುಚಿ ।
ವರಾಂಗೇ ಶೃಂಗಾರಂ ದಧತಿ ಶಿಖಿನಾಂ ಪಿಚ್ಛಪಟಲೈಃ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 7॥

ದುರನ್ತಂ ದುಃಖಾಬ್ಧಿಂ ಹಸಿತಸುಧಯಾ ಶೋಷಯತಿ ಯೋ
ಯದಾಸ್ಯೇನ್ದುರ್ಗೋಪೀನಯನನಲಿನಾನನ್ದಕರಣಮ್ ।
ಅನಂಗಃ ಸಾಂಗತ್ವಂ ವ್ರಜತಿ ಮಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಮುರರಿಪೌ
ರತಿಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಭವತು ಸತತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢೇ ॥ 8॥

ಇದಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢಸಮೀಪೇ ಪಠತಿ ವಾ
ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ರತಿಪತಿಪಿತುಃ ಪಾದಯುಗಲೇ ।
ರತಿಂ ಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಶಶ್ವತ್ಕುವಲಯದಲಶ್ಯಾಮಲತನೌ
ರತಿಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಭವತಿ ನ ಚಿರಾತ್ತಸ್ಯ ಸುದೃಢಾ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಶ್ರೀಪರಿವೃಢಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top