Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Parivrridha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਪਰਿਵਢਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Parivrridha Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਪਰਿਵਢਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

133 Views

ਪਰਿਵਢਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਕਲਿਨ੍ਦੋਦ੍ਭੂਤਾਯਾਸ੍ਤਟਮਨੁਚਰਨ੍ਤੀ ਪਸ਼ੁਪਜਾਂ
ਰਹਸ੍ਯੇਕਾਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨਵਸੁਭਗਵਕ੍ਸ਼ੋਜਯੁਗਲਾਮ੍ ।
ਦਢਂ ਨੀਵੀਗ੍ਰਨ੍ਧਿ ਸ਼੍ਲਥਯਤਿ ਮਗਾਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਹਟਤਰਂ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੧॥

ਸਮਾਯਾਤੇ ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ਸੁਰਨਿਲਯਸਾਮ੍ਯਂ ਗਤਵਤਿ
ਵ੍ਰਜੇ ਵੈਸ਼ਿਸ਼੍ਟ੍ਯਂ ਯੋ ਨਿਜਪਦਗਤਾਬ੍ਜਾਙ੍ਕੁਸ਼ਯਵੈਃ ।
ਅਕਾਰ੍ਸ਼ੀਤ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਯਦੁਕੁਲਸਮੁਦ੍ਭਾਸਿਤਮਣੌ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੨॥

ਹਿਹੀਹੀਹੀਕਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿਪਸ਼ੁ ਵਨੇ ਕੁਰ੍ਵਤਿ ਸਦਾ
ਨਮਦ੍ਭਹ੍ਮੇਸ਼ੇਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਭਤਿਸ਼ੁ ਚ ਮੌਨਂ ਧਤਵਤਿ ।
ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀਭਿਃ ਸ੍ਵੇਕ੍ਸ਼ਾਨਵਕੁਵਲਯੈਰਰ੍ਚਿਤਪਦੇ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੩॥

ਸਕਤ੍ਸ੍ਮਤ੍ਵਾ ਕੁਮ੍ਭੀ ਯਮਿਹ ਪਰਮਂ ਲੋਕਮਗਮ-
ਚ੍ਚਿਰਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਧਾਤਾ ਸਮਾਧਿਗਤਵਾਨ੍ਯਂ ਨ ਤਪਸਾ ।
ਵਿਭੌ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮਹ੍ਯਂ ਸਜਲਜਲਦਾਲੀਨਿਭਤਨੌ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੪॥

ਪਰਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾਂ ਪਸ਼ੁਪਤਰੁਣੀਨਾਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭੁਜਾਂ
ਸੁਦਕ੍ਤਾਨਾਂ ਤ੍ਰਾਸਾਸ੍ਪਦਮਖਿਲਭਾਗ੍ਯਂ ਯਦੁਪਤੇਃ ।
ਵਿਭੁਰ੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਮੇ ਦਰਵਿਕਚਜਮ੍ਬਾਲਜਮੁਖੇ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੫॥

ਦਰਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਦ੍ਵਿਜਗਣਮਹਃ ਪੂਰਿਤਵਨੇ
ਚਰਂ ਕੁਹ੍ਵਾਂ ਰਾਕਾਰੁਚਿਰਤਰਸ਼ੋਭਾਧਿਕਰੁਚਿ ।
ਹਰਿਰ੍ਯਸ੍ਤਸ੍ਮਿਂਸ੍ਤ੍ਰੀਗਣਪਰਿਵਤੋ ਨਤ੍ਯਤਿ ਸਦਾ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੬॥

ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਗੁਞ੍ਜਾਪੁਞ੍ਜਾਕਲਿਤਨਿਜਪਾਦਾਬ੍ਜਵਿਲੁਠਤ੍-
ਸ੍ਰਜਿ ਸ਼੍ਯਾਮਾਕਾਮਾਸ੍ਪਦਪਦਯੁਗੇ ਮੇਚਕਰੁਚਿ ।
ਵਰਾਙ੍ਗੇ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਂ ਦਧਤਿ ਸ਼ਿਖਿਨਾਂ ਪਿਚ੍ਛਪਟਲੈਃ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੭॥

ਦੁਰਨ੍ਤਂ ਦੁਃਖਾਬ੍ਧਿਂ ਹਸਿਤਸੁਧਯਾ ਸ਼ੋਸ਼ਯਤਿ ਯੋ
ਯਦਾਸ੍ਯੇਨ੍ਦੁਰ੍ਗੋਪੀਨਯਨਨਲਿਨਾਨਨ੍ਦਕਰਣਮ੍ ।
ਅਨਙ੍ਗਃ ਸਾਙ੍ਗਤ੍ਵਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਮਮ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਮੁਰਰਿਪੌ
ਰਤਿਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋ ਭਵਤੁ ਸਤਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢੇ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਯਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢਸਮੀਪੇ ਪਠਤਿ ਵਾ
ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਵਾਨ੍ ਰਤਿਪਤਿਪਿਤੁਃ ਪਾਦਯੁਗਲੇ ।
ਰਤਿਂ ਪ੍ਰੇਪ੍ਸੁਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਕੁਵਲਯਦਲਸ਼੍ਯਾਮਲਤਨੌ
ਰਤਿਃ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਭਵਤਿ ਨ ਚਿਰਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸੁਦਢਾ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਚਾਰ੍ਯਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਿਵਢਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *