Ashtaka

Prapatti Ashtakam Eight Verses of Surrender Lyrics in English

prapattyaṣṭakam Lyrics in English:

avartapuryam janitam prapadye pandyesadese vihrtam prapadye ।
sonacalaprasthacaram prapadye bhiksum tapahklesasaham prapadye ॥ 1॥

abrahmakiṭantasamam prapadye jitarisadvargamaham prapadye ।
sarvajnatasarabhrtam prapadye nissimakarunyanidhim prapadye ॥ 2॥

asmatprapancadadhikam prapadye visvadhikoktervisayam prapadye ।
kalagrahagrahabhayapanutyai krtantasiksakrtinam prapadye ॥ 3॥

vinetumartim visayadhvajanyam vijnanamūrtim dadhatam prapadye ।
kandarpadarpajvaravaranaya kamarililavataram prapadye ॥ 4॥

ajanmavarnivratinam prapadye kundibhrtam dandadharam prapadye ।
brahmasanadhyanaratam prapadye brahmatmabhūyam yatinam prapadye ॥ 5॥

haram prapadye vijaram prapadye svatantratayah sadanam prapadye ।
ameyasamarthyavaham prapadye visuddhavijnanivaram prapadye ॥ 6॥

daurbhagya tapatraya karma moha santapahantaramaham prapadye ।
yatharthasaṅkalpamapetapapamavapta kamam visucam prapadye ॥ 7॥

manah prasadam bhajatam dadanam mugdhasmitollasimukham prapadye ।
vyathamasesam vyapaniya modapradena namna ramanam prapadye ॥ 8॥

sivam prapadye sivadam prapadye gurum prapadye guninam prapadye ।
madiyahrtpadmajusam prapadye saranyamisam saranam prapadye ॥ 9॥

prapattim ramanasyaitam tanvatam tattvadarsinah
tatkratunyayarasikah tattadrsaphalaptaye ॥ 10॥

॥ iti srijagadisa sastri viracitam prapattyasṭakam sampūrnam ॥