Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Prapatti Ashtakam Eight Verses of Surrender Lyrics in Oriya | ପ୍ରପତ୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍

ପ୍ରପତ୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଆଵର୍ତପୁର୍ୟାଂ ଜନିତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ପାଣ୍ଡ୍ୟେଶଦେଶେ ଵିହୃତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ଶୋଣାଚଲପ୍ରସ୍ଥଚରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଭିକ୍ଷୁଂ ତପଃକ୍ଲେଶସହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୧॥

ଆବ୍ରହ୍ମକୀଟାନ୍ତସମଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଜିତାରିଷଡ୍ଵର୍ଗମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞତାସାରଭୃତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ନିସ୍ସୀମକାରୁଣ୍ୟନିଧିଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୨॥

ଅସ୍ମାତ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାଦଧିକଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଵିଶ୍ଵାଧିକୋକ୍ତେର୍ଵିଷୟଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
କାଲଗ୍ରହଗ୍ରାହଭୟାପନୁତ୍ୟୈ କୃତାନ୍ତଶିକ୍ଷାକୃତିନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୩॥

ଵିନେତୁମାର୍ତିଂ ଵିଷୟାଧ୍ଵଜନ୍ୟାଂ ଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଂ ଦଧତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
କନ୍ଦର୍ପଦର୍ପଜ୍ଵରଵାରଣାୟ କାମାରିଲୀଲାଵତାରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୪॥

ଆଜନ୍ମଵର୍ଣିଵ୍ରତିନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ କୁଣ୍ଡୀଭୃତଂ ଦଣ୍ଡଧରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ବ୍ରହ୍ମାସନଧ୍ୟାନରତଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମଭୂୟଂ ୟତିନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୫॥

ହରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଵିଜରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାୟାଃ ସଦନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ଅମେୟସାମର୍ଥ୍ୟଵହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଵିଶୁଦ୍ଧଵିଜ୍ଞାନିଵରଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୬॥

ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟ ତାପତ୍ରୟ କର୍ମ ମୋହ ସନ୍ତାପହନ୍ତାରମହଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ୟଥାର୍ଥସଙ୍କଲ୍ପମପେତପାପମଵାପ୍ତ କାମଂ ଵିଶୁଚଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୭॥

ମନଃ ପ୍ରସାଦଂ ଭଜତାଂ ଦଦାନଂ ମୁଗ୍ଧସ୍ମିତୋଲ୍ଲାସିମୁଖଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ଵ୍ୟଥାମଶେଷାଂ ଵ୍ୟପନୀୟ ମୋଦପ୍ରଦେନ ନାମ୍ନା ରମଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୮॥

ଶିଵଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶିଵଦଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଗୁଣିନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ।
ମଦୀୟହୃତ୍ପଦ୍ମଜୁଷଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶରଣ୍ୟମୀଶଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୯॥

ପ୍ରପତ୍ତିଂ ରମଣସ୍ୟୈତାଂ ତନ୍ଵତାଂ ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନଃ
ତତ୍କ୍ରତୁନ୍ୟାୟରସିକାଃ ତତ୍ତାଦୃଶଫଲାପ୍ତୟେ ॥ ୧୦॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଜଗଦୀଶ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଵିରଚିତଂ ପ୍ରପତ୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top