Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pushkara Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Pushkara Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

101 Views

ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥
ਸ਼੍ਰਿਯਾਯੁਤਂ ਤ੍ਰਿਦੇਹਤਾਪਪਾਪਰਾਸ਼ਿਨਾਸ਼ਕਂ
ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਸਿਦ੍ਧਸਾਧ੍ਯਦੇਵਦਾਨਵੈਰਭਿਸ਼੍ਟੁਤਮ੍ ।
ਤਟੇਸ੍ਤਿ ਯਜ੍ਞਪਰ੍ਵਤਸ੍ਯ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਸੁਖਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧॥

ਸਦਾਰ੍ਯਮਾਸਸ਼ੁਸ਼੍ਕਪਞ੍ਚਵਾਸਰੇ ਵਰਾਗਤਂ
ਤਦਨ੍ਯਥਾਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਗਂ ਸੁਤਨ੍ਤ੍ਰਭਾਵਨਾਨੁਗਮ੍ ।
ਤਦਮ੍ਬੁਪਾਨਮਜ੍ਜਨਂ ਦਸ਼ਾਂ ਸਦਾਮਤਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੨॥

ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰੇਤਿ ਸਂਸ੍ਮਰੇਤ੍-
ਸ ਦੂਰਦੇਸ਼ਗੋऽਪਿ ਯਸ੍ਤਦਙ੍ਗਪਾਪਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਦੁਃਖਭਞ੍ਜਨਂ ਸੁਰਞ੍ਜਨਂ ਸੁਧਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੩॥

ਮਕਣ੍ਡੁਮਙ੍ਕਣੌ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਕਣ੍ਵਪਰ੍ਵਤਾਸਿਤਾ
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਭਾਰ੍ਗਵੌ ਦਧੀਚਿਨਾਰਦੌ ਸ਼ੁਕਾਦਯਃ।
ਸਪਦ੍ਮਤੀਰ੍ਥਪਾਵਨੈਕਦ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਯੋ ਦਯਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੪॥

ਸਦਾ ਪਿਤਾਮਹੇਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਵਰਾਹਵਿਸ਼੍ਣੁਨੇਕ੍ਸ਼ਿਤਂ
ਤਥਾऽਮਰੇਸ਼੍ਵਰੇਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸੁਰਾਸੁਰੈਃ ਸਮੀਕ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਇਹੈਵ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਪ੍ਰਜਾਕਰਂ ਘਨਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੫॥

ਤ੍ਰਿਦਣ੍ਡਿਦਣ੍ਡਿਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਤਾਪਸੈਃ ਸੁਸੇਵਿਤਂ
ਪੁਰਾਰ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਾਪ੍ਤਦੇਵਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਾਭਿਧੈਃ ।
ਸਵੈਦ੍ਯਨਾਥਨੀਲਕਣ੍ਠਸੇਵਿਤਂ ਸੁਧਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੬॥

ਸੁਪਞ੍ਚਧਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਵਿਰਾਜਤੇ ਯਦਨ੍ਤ੍ਤਰੇ
ਤਥੈਕਯੋਜਨਾਯਤਂ ਵਿਭਾਤਿ ਤੀਰ੍ਥਨਾਯਕਮ੍ ।
ਅਨੇਕਦੈਵਪੈਤ੍ਰਤੀਰ੍ਥਸਾਗਰਂ ਰਸਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੭॥

ਯਮਾਦਿਸਂਯੁਤੋ ਨਰਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਨਿਮਜ੍ਜਤਿ
ਪਿਤਾਮਹਸ਼੍ਚ ਮਾਧਵੋਪ੍ਯੁਮਾਧਵਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਤਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਯਾਤਿ ਤਤ੍ਪਦਂ ਦਦਾਤ੍ਯਯਤ੍ਨਤੋ ਗੁਣਾਕਰਂ
ਨਮਾਮਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਸ਼੍ਕਰਂ ਸਵੈਸ਼੍ਣਵਂ ਸਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਹਿ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸੁਨੀਤਿਨੀਰਜਾਸ਼੍ਰਿਤਂ
ਸ੍ਥਿਤਂ ਮਦੀਯਮਾਨਸੇ ਕਦਾਪਿ ਮਾऽਪਗਚ੍ਛਤੁ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਮਾਪਠਨ੍ਤਿ ਯੇ ਤ੍ਰਿਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਨਰਾਃ
ਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਦੇਹਭੂਸ਼ਣਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ਮੇਸ਼ਕਿਙ੍ਕਰਾਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼ਞ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਪੁਸ਼੍ਕਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *