Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Kannada

ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಂ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಅನಾದ್ಯನನ್ತರೂಪಾಂ ತ್ವಾಂ ಜನನೀಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 1॥

ನಾಮಜಾತ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಸ್ಥಿತಾಂ ತ್ವಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 2॥

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 3॥

ಭಕ್ತಾನನ್ದಪ್ರದಾಂ ಪೂರ್ಣಾಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಕರೀಂ ಪರಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 4॥

ಅನ್ತರ್ಯಾಮ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಿಶ್ವಮಾಪೂರ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 5॥

ಸರ್ಪದೈತ್ಯವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 6॥

ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯಾ ದಾತುಂ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಕರವೀರಕೇ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 7॥

ಸರ್ವಾಭಯಪ್ರದಾಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವಸಂಶಯನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೀಂ ವನ್ದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕರವೀರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಪರಾಶರಕೃತಂ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಕರಂ
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top