Ashtaka

Ramapatya Ashtakam Lyrics in Oriya | Ramapatyashtakam Lyrics

Ramapatya Ashtakam Text in Oriya:

॥ ରମାପତ୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥

ଜଗଦାଦିମନାଦିମଜଂ ପୁରୁଷଂ ଶରଦମ୍ବରତୁଲ୍ୟତନୁଂ ଵିତନୁମ୍ ।
ଧୃତକଞ୍ଜରଥାଙ୍ଗଗଦଂ ଵିଗଦଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୧॥

କମଲାନନକଞ୍ଜରତଂ ଵିରତଂ ହୃଦି ୟୋଗିଜନୈଃ କଲିତଂ ଲଲିତମ୍ ।
କୁଜନୈଃ ସୁଜନୈରଲଭଂ ସୁଲଭଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୨॥

ମୁନିଵୃନ୍ଦହୃଦିସ୍ଥପଦଂ ସୁପଦଂ ନିଖିଲାଧ୍ଵରଭାଗଭୁଜଂ ସୁଭୁଜମ୍ ।
ହୃତଵାସଵମୁଖ୍ୟମଦଂ ଵିମଦଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୩॥

ହୃତଦାନଵଦୃପ୍ତବଲଂ ସୁବଲଂ ସ୍ଵଜନାସ୍ତସମସ୍ତମଲଂ ଵିମଲମ୍ ।
ସମପାସ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଦରଂ ସୁଦରଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୪॥

ପରିକଲ୍ପିତସର୍ଵକଲଂ ଵିକଲଂ ସକଲାଗମଗୀତଗୁଣଂ ଵିଗୁଣମ୍ ।
ଭଵପାଶନିରାକରଣଂ ଶରଣଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୫॥

ମୃତିଜନ୍ମଜରାଶମନଂ କମନଂ ଶରଣାଗତଭୀତିହରଂ ଦହରମ୍ ।
ପରିତୁଷ୍ଟରମାହୃଦୟଂ ସୁଦୟଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୬॥

ସକଲାଵନିବିମ୍ବଧରଂ ସ୍ଵଧରଂ ପରିପୂରିତସର୍ଵଦିଶଂ ସୁଦୃଶମ୍ ।
ଗତଶୋକମଶୋକକରଂ ସୁକରଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୭॥

ମଥିତାର୍ଣଵରାଜରସଂ ସରସଂ ଗ୍ରଥିତାଖିଲଲୋକହୃଦଂ ସୁହୃଦମ୍ ।
ପ୍ରଥିତାଦ୍ଭୁତଶକ୍ତିଗଣଂ ସୁଗଣଂ ପ୍ରଣମାମି ରମାଧିପତିଂ ତମହମ୍ ॥ ୮॥

ସୁଖରାଶିକରଂ ଭଵବନ୍ଧହରଂ ପରମାଷ୍ଟକମେତଦନନ୍ୟମତିଃ ।
ପଠତୀହ ତୁ ୟୋଽନିଶମେଵ ନରୋ ଲଭତେ ଖଲୁ ଵିଷ୍ଣୁପଦଂ ସ ପରମ୍ ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀପରମହଂସସ୍ଵାମିବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀରମାପତ୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment