Ashtaka

Sadgur Shri Tyagaraja Mangalashtakam Lyrics in Hindi | Sadguru Sri Tyagaraja Slokam

Sadguru Sri Tyagaraja Mangalashtakam Lyrics in Hindi:

सद्गुरुश्रीत्यागराजमङ्गलाष्टकम्

श्रीरामजयम् ।
सद्गुरु श्रीत्यागराजस्वामिने नमो नमः ।

अथ सद्गुरुमङ्गलाष्टकम् ।
हिमगद्यप्रसन्नाय हिमगद्यालयाय च ।
हिमगद्यप्रसादाय गुरुदेवाय मङ्गलम् || १ ||

हिमोत्तुङ्गसुपुण्याय हिमसानुसुकीर्तये ।
हिमगङ्गासुवाग्गाय गुरुदेवाय मङ्गलम् || २ ||

हिममौनप्रशान्ताय हिमगङ्गासुपूतये ।
हिमशान्तिप्रदात्रे च गुरुदेवाय मङ्गलम् || ३ ||

चतुर्धामसुपुण्याय पुष्पामोदसुगीतये ।
नारायणसुगेयाय त्यागराजाय मङ्गलम् || ४ ||

देवदारुसुगीताय नामपक्षिस्वराय च ।
कृत्यामोदसमीराय गुरुदेवाय मङ्गलम् || ५ ||

तलकाचतटाकाय तालरागहिमाद्रये ।
गललीनसुगङ्गाय गुरुदेवाय मङ्गलम् || ६ ||

नीलाकाशविकाशाय शुद्धश्वेतघनाय च ।
बालालापप्रमोदाय गुरुदेवाय मङ्गलम् || ७ ||

हिमालयप्रभावाय बृहदुत्तमगीतये ।
सद्गुरुत्यागराजाय सर्वस्वाय सुमङ्गलम् || ८ ||

ॐ तत्सदिति सद्गुरुश्रीत्यागब्रह्मचरणयुगले समर्पितं
सद्गुरुमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम् ।

ॐ शुभमस्तु

Ads