Hanuman Stotras

Sapthamukhi Hanumath Kavacham Lyrics in Gujarati With Meaning

Saptha Mukhi Hanumath Kavacham in Gujarati:

॥ સપ્તમુખીહનુમત્કવચમ્ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ અસ્ય શ્રીસપ્તમુખીવીરહનુમત્કવચસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ,
નારદઋષિઃ , અનુષ્ટુપ્છન્દઃ ,શ્રીસપ્તમુખીકપિઃ પરમાત્માદેવતા ,
હ્રાં બીજમ્ , હ્રીં શક્તિઃ , હ્રૂં કીલકમ્ ,મમ સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ હ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રૈં કવચાય હું ।
ૐ હ્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
અથ ધ્યાનમ્ ।
વન્દેવાનરસિંહસર્પરિપુવારાહાશ્વગોમાનુષૈર્યુક્તં
સપ્તમુખૈઃ કરૈર્દ્રુમગિરિં ચક્રં ગદાં ખેટકમ્ ।
ખટ્વાઙ્ગં હલમઙ્કુશં ફણિસુધાકુમ્ભૌ શરાબ્જાભયાન્
શૂલં સપ્તશિખં દધાનમમરૈઃ સેવ્યં કપિં કામદમ્ ॥

બ્રહ્મોવાચ ।
સપ્તશીર્ષ્ણઃ પ્રવક્ષ્યામિ કવચં સર્વસિદ્ધિદમ્ ।
જપ્ત્વા હનુમતો નિત્યં સર્વપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૧ ॥

સપ્તસ્વર્ગપતિઃ પાયાચ્છિખાં મે મારુતાત્મજઃ ।
સપ્તમૂર્ધા શિરોઽવ્યાન્મે સપ્તાર્ચિર્ભાલદેશકમ્ ॥ ૨ ॥

ત્રિઃસપ્તનેત્રો નેત્રેઽવ્યાત્સપ્તસ્વરગતિઃ શ્રુતી ।
નાસાં સપ્તપદાર્થોઽવ્યાન્મુખં સપ્તમુખોઽવતુ ॥ ૩ ॥

સપ્તજિહ્વસ્તુ રસનાં રદાન્સપ્તહયોઽવતુ ।
સપ્તચ્છન્દો હરિઃ પાતુ કણ્ઠં બાહૂ ગિરિસ્થિતઃ ॥ ૪ ॥

કરૌ ચતુર્દશકરો ભૂધરોઽવ્યાન્મમાઙ્ગુલીઃ ।
સપ્તર્ષિધ્યાતો હૃદયમુદરં કુક્ષિસાગરઃ ॥ ૫ ॥

સપ્તદ્વીપપતિશ્ચિત્તં સપ્તવ્યાહૃતિરૂપવાન્ ।
કટિં મે સપ્તસંસ્થાર્થદાયકઃ સક્થિની મમ ॥ ૬ ॥

સપ્તગ્રહસ્વરૂપી મે જાનુની જઙ્ઘયોસ્તથા ।
સપ્તધાન્યપ્રિયઃ પાદૌ સપ્તપાતાલધારકઃ ॥ ૭ ॥

પશૂન્ધનં ચ ધાન્યં ચ લક્ષ્મીં લક્ષ્મીપ્રદોઽવતુ ।
દારાન્ પુત્રાંશ્ચ કન્યાશ્ચ કુટુમ્બં વિશ્વપાલકઃ ॥ ૮ ॥

અનુક્તસ્થાનમપિ મે પાયાદ્વાયુસુતઃ સદા ।
ચૌરેભ્યો વ્યાલદંષ્ટ્રિભ્યઃ શૃઙ્ગિભ્યો ભૂતરાક્ષસાત્ ॥ ૯ ॥

દૈત્યેભ્યોઽપ્યથ યક્ષેભ્યો બ્રહ્મરાક્ષસજાદ્ભયાત્ ।
દંષ્ટ્રાકરાલવદનો હનુમાન્ માં સદાઽવતુ ॥ ૧૦ ॥

પરશસ્ત્રમન્ત્રતન્ત્રયન્ત્રાગ્નિજલવિદ્યુતઃ ।
રુદ્રાંશઃ શત્રુસઙ્ગ્રામાત્સર્વાવસ્થાસુ સર્વભૃત્ ॥ ૧૧ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય આદ્યકપિમુખાય વીરહનુમતે
સર્વશત્રુસંહારણાય ઠંઠંઠંઠંઠંઠંઠં ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૨ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય દ્વીતીયનારસિંહાસ્યાય અત્યુગ્રતેજોવપુષે
ભીષણાય ભયનાશનાય હંહંહંહંહંહંહં ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૩ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય તૃતીયગરુડવક્ત્રાય વજ્રદંષ્ટ્રાય
મહાબલાય સર્વરોગવિનાશાય મંમંમંમંમંમંમં ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૪ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય ચતુર્થક્રોડતુણ્ડાય સૌમિત્રિરક્ષકાય
પુત્રાદ્યભિવૃદ્ધિકરાય લંલંલંલંલંલંલં ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૫ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય પઞ્ચમાશ્વવદનાય રુદ્રમૂર્તયે સર્વ-
વશીકરણાય સર્વનિગમસ્વરૂપાય રુંરુંરુંરુંરુંરુંરું ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૬ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય ષષ્ઠગોમુખાય સૂર્યસ્વરૂપાય
સર્વરોગહરાય મુક્તિદાત્રે ૐૐૐૐૐૐૐ ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૭ ॥

ૐ નમો ભગવતે સપ્તવદનાય સપ્તમમાનુષમુખાય રુદ્રાવતારાય
અઞ્જનીસુતાય સકલદિગ્યશોવિસ્તારકાય વજ્રદેહાય સુગ્રીવસાહ્યકરાય
ઉદધિલઙ્ઘનાય સીતાશુદ્ધિકરાય લઙ્કાદહનાય અનેકરાક્ષસાન્તકાય
રામાનન્દદાયકાય અનેકપર્વતોત્પાટકાય સેતુબન્ધકાય કપિસૈન્યનાયકાય
રાવણાન્તકાય બ્રહ્મચર્યાશ્રમિણે કૌપીનબ્રહ્મસૂત્રધારકાય રામહૃદયાય
સર્વદુષ્ટગ્રહનિવારણાય શાકિનીડાકિનીવેતાલબ્રહ્મરાક્ષસભૈરવગ્રહ-
યક્ષગ્રહપિશાચગ્રહબ્રહ્મગ્રહક્ષત્રિયગ્રહવૈશ્યગ્રહ-
શૂદ્રગ્રહાન્ત્યજગ્રહમ્લેચ્છગ્રહસર્પગ્રહોચ્ચાટકાય મમ
સર્વ કાર્યસાધકાય સર્વશત્રુસંહારકાય સિંહવ્યાઘ્રાદિદુષ્ટસત્વાકર્ષકાયૈ
કાહિકાદિવિવિધજ્વરચ્છેદકાય પરયન્ત્રમન્ત્રતન્ત્રનાશકાય
સર્વવ્યાધિનિકૃન્તકાય સર્પાદિસર્વસ્થાવરજઙ્ગમવિષસ્તમ્ભનકરાય
સર્વરાજભયચોરભયાઽગ્નિભયપ્રશમનાયાઽઽધ્યાત્મિકાઽઽધિ-
દૈવિકાધિભૌતિકતાપત્રયનિવારણાયસર્વવિદ્યાસર્વસમ્પત્સર્વપુરુષાર્થ-
દાયકાયાઽસાધ્યકાર્યસાધકાય સર્વવરપ્રદાયસર્વાઽભીષ્ટકરાય
ૐ હ્રાં હ્રીં હ્રૂં હ્રૈં હ્રૌં હ્રઃ ૐ નમઃ સ્વાહા ॥ ૧૮ ॥

ય ઇદં કવચં નિત્યં સપ્તાસ્યસ્ય હનુમતઃ ।
ત્રિસન્ધ્યં જપતે નિત્યં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ॥ ૧૯ ॥

પુત્રપૌત્રપ્રદં સર્વં સમ્પદ્રાજ્યપ્રદં પરમ્ ।
સર્વરોગહરં ચાઽઽયુઃકીર્ત્તિદં પુણ્યવર્ધનમ્ ॥ ૨૦ ॥

રાજાનં સ વશં નીત્વા ત્રૈલોક્યવિજયી ભવેત્ ।
ઇદં હિ પરમં ગોપ્યં દેયં ભક્તિયુતાય ચ ॥ ૨૧ ॥

ન દેયં ભક્તિહીનાય દત્વા સ નિરયં વ્રજેત્ ॥ ૨૨ ॥

નામાનિસર્વાણ્યપવર્ગદાનિ રૂપાણિ વિશ્વાનિ ચ યસ્ય સન્તિ ।
કર્માણિ દેવૈરપિ દુર્ઘટાનિ તં મારુતિં સપ્તમુખં પ્રપદ્યે ॥ ૨૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીઅથર્વણરહસ્યેસપ્તમુખીહનુમત્કવચં સમ્પૂર્ણમ્ ॥
Hanuman

Saptha Mukhi Hanuman Kavacham Meaning

Om salutations to Lord Ganesa
For the great Armour prayer to the seven headed valorous Hanuman, the sage is Narada, The meter is Anushtup, The god addressed is the seven faced monkey god, The seed is Hraam, the power is hreem, the nail is hroom, and I start the prayer for fulfilling all my desires.

Om hraam salutations by the thumb
OM hreem salutations by the second finger
Om hroom salutations by the middle finger
Om hraim salutations by the fourth finger
Om hraim salutations by the little finger
Om Hrah salutationd by the inside and outside palm.

Om hraam salutations to the heart
Om Hreem oblationsto the head
Om hroom Vashat for the hair
Om hom hraim armour
Om hroum voushat for the three eyes
Om hroom phat for the arrow

Adha dhyanam

Salutation to the god who has seven heads which are
Monkey, Lion, Garuda,Boar, horse, cow and man,
Who carries in his hands the mountain, tree, wheel, mace, shield,
Sword, anga, plough, goad, snake, pot of nectar, arrow, Symbol of protection,
Trident. who has given his seven tufts for the service of devas,
Who is a monkey and one who fulfills desires.

Brahmo uvacha:-

I am narrating the armour of the seven headed one,
Which helps one get all the divine powers and I also tell,
That chanting the name of Hanuman would help to get rid of all sins.

The son of wind who is the lord of seven heavens may protect my braided hair,
He who has seven heads protect my forehead and he with seven flames protect my brow.

Let him with twenty one eyes protect my eyes,
Let him with seven notes protect my sound,
Let my nose be protected by him with seven forms,
Let him with seven faces protect my face.

Let him with seven toungues protect my taste,
Let him with seven horses protect my chariot,
Let the seven meters be protected by Lord Vishnu,
And let my neck be protected by one carrying the mountain.

Let him with fourteen hands protect my hands,
Let him who carries the earth protect my fingers,
Let him who is meditated by seven sages protect my heart,
And let my stomach be protected by him with sea in the stomach.

Let the lord of the seven islands protect my mind,
Let him who speaks seven different ways look after my beauty,
Let him who establishes in seven ways protect my hip,
And let the giver of wealth protect my thighs.

Let him who is the form of seven planets protect my knee.
Let him who likes seven grains protect my calf,
And let him who carries the seven under worlds protect my feet.

Let the bestower of Lakshmi give me cows, charity, grains and wealth,
And let him who is the guardian of the universe give me wife, sons, daughters and family.

Let all those places which are not protected,may be protected by son of Wind God,
Let the furious Hanuman with black face always protect me from thieves,
Clutches of wicked people, from mountain peaks, from ghosts, from Rakshasas,
From asuras, From Yakshas and From attack Brahma Rakshasas.

Let the all carrying one protect me, from arrows, chants, evil machines,
The fire created by arrows. from water, from lightning, from war by angry enemies.

Offering in fire to the seven faced one who had first a monkey face,
Who is the valorous Hanuman who is the killer of all one’s enemies.
With the chant “Om Namo Bhagawathe tam tam tam tam tam tam tam Om”

Offering in fire to the seven faced one, who had secondly the face of very angry Narasimha,
Who is fearsome and destroyer of fear with the chant,
“Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham”

Offering in fire to the seven faced one who has thirdly face of Garuda with diamond like teeth,
Who is very strong and who is the destroyer of all diseases with the chant,
“Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has fourthly the face of a boar, who saved the earth,
Who blesses with increased number of children with the chant,
“Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one, who has fifthly the face of a very angry horse,
Which attracts everything and is personification of all conclusions with a chant,
“Om namo Bhagwathe rum rum rum rum rum rum rum om nama swaha”

Offering in fire to the seven faced one who has sixthly the face of a cow with Sun’s form,
Who cures all diseases and one who gives salvation with the chant,

Offering to the seven faced one whose seventh face is that of a man, who is the incarnation of Rudhra, who is the son of Anjana, whose fame spreads in all directions, who has a diamond body, who was engaged in helping Sugreeva, who crossed the sea, who cleaned up the problems of Sita, who burnt Lanka, who killed several Rakshasas, who gave happiness to Rama, who threw several mountains, who helped in building the bridge, who was the chief of army of monkeys, who helped in putting an end to Ravana, who observed celibacy, who wore the sacred thread and loin cloth, whose heart is full of Rama, who counter acted all bad planets, who charmed the houses of SAkini, DAkini, Ghosts, Brahma Rakshasa, Bhairava, Yaksha, Devil, Brahmins, Kshatriyas, Merchant class, Shudras, the down trodden, foreigners and Snake, who helps me in completing all my jobs, who kills all his enemies, who keeps under control bad animals like and tiger, who cuts of the fever of the body, who destroys the chants, talismans and thanthras sent by others, Who cures all sort of diseases, who removes the bad effects of poison of snakes and all mobile and immobile beings, who puts down fear of king, thieves and fire, who provides cure for the three types of suffering due to spiritual, godly and ghostly sources, who grants all education, all wealth and all the needs of men, who gets done the impossible, who grants all boons and who fulfills all desires, with the chant “Om namo Bhagwathe om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama”

If this armour of Hanuman with seven faces is chanted daily,
At dawn, noon and dusk, all your enemies would be destroyed.
It Would result in sons and grand sons, would get you all types of wealth and a country,
Would cure all diseases, would get you fame through out life and increase blessed deeds.

For the king it would increase his fame and make him victorious in all three worlds,
This is very secret even from devas and those having devotion.

And should not be given to those without devotion,
For if given would result in hell to them.

I salute the seven faces of Hanuman,
And complete names of Lord Vishnu,
So that peace descends on earth,
And no problems come in performance of duties of Gods.

Thus ends the armour of seven faced Hanuman which occurs in the book Adharva Rahasya.

Also Read:

Saptha Mukhi Hanumath Kavacham Lyrics Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali | Oriya | Gujarati

Add Comment

Click here to post a comment