Ashtaka

SatyavratoktadAmodarastotram Lyrics in Kannada | ಸತ್ಯವ್ರತೋಕ್ತದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸತ್ಯವ್ರತೋಕ್ತದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ಸಿನ್ಧುದೇಶೋದ್ಭವೋ ವಿಪ್ರೋ ನಾಮ್ನಾ ಸತ್ಯವ್ರತಃ ಸುಧೀಃ ।
ವಿರಕ್ತ ಇನ್ದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಭ್ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಗೃಹಾದಿಕಮ್ ॥ 1॥

ವೃನ್ದಾವನೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಿರಾಧ ದಿವಾನಿಶಮ್ ।
ನಿಃಸ್ವಃ ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವಿಪ್ರೋ ನಿರ್ಜನೇಽವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 2॥

ಕಾರ್ತಿಕೇ ಪೂಜಯಾಮಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಂ ನೃಪ ।
ತೃತೀಯೇಽಹ್ನಿ ಸಕೃದ್ಭುಂಕ್ತೇ ಪತ್ರಂ ಮೂಲಂ ಫಲಂ ತಥಾ ॥ 3॥

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಹರಿಂ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದಾಮೋದರಾಭಿಧಮ್ ॥ 4॥

ಸತ್ಯವ್ರತ ಉವಾಚ ।
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಮ್ ।
ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲೇ ಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಮತ್ಯನ್ತತೋ ದೂತಗೋಪ್ಯಾ ॥ 5॥

ರುದನ್ತಂ ಮುಹುರ್ನೇತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜನ್ತಂ ಕರಾಮ್ಭೋಜಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕನೇತ್ರಮ್ ।
ಮುಹುಃಶ್ವಾಸಕಂ ಪತ್ರಿರೇಖಾಂಕಕಂಠಂ ಸ್ಥಿತಂ ನೌಮಿ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತವನ್ದ್ಯಮ್ ॥ 6॥

ವರಂ ದೇವ ದೇಹೀಶ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇಽಹಂ ವರೇಶಾದಪೀಹ ।
ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲಬಾಲಂ ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಂ ಕಿಮನ್ಯೈಃ ॥ 7॥

ಇದಂ ತೇ ಮುಖಾಮ್ಭೋಜಮತ್ಯನ್ತನೀಲೈರ್ವೃತಂ ಕುನ್ತಲೈಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವಕ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯಾ ।
ಮುಹುಶ್ಚುಮ್ಬಿತಂ ಬಿಮ್ಬರಕ್ತಾಧರಂ ಮೇ ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಮಲಂ ಲಕ್ಷಲಾಭೈಃ ॥ 8॥

ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರಾನನ್ತ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖಜಾಲಾಬ್ಧಿಮಗ್ನಮ್ ।
ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿವೃಷ್ಟ್ಯಾಽತಿದೀನಂ ಚ ರಕ್ಷ ಗೃಹಾಣೇಶ ಮಾಮಜ್ಞಮೇವಾಕ್ಷಿದೃಶ್ಯಮ್ ॥ 9॥

ಕುಬೇರಾತ್ಮಜೌ ವೃಕ್ಷಮೂರ್ತೀ ಚ ಯದ್ವತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿಭಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ ।
ತಥಾ ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಂ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛ ನ ಮೋಕ್ಷೇಽಽಗ್ರಹೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ ॥ 10॥

ನಮಸ್ತೇ ಸುದಾಮ್ನೇ ಸ್ಫುರದ್ದೀಪ್ತಧಾಮ್ನೇ ತಥೋರಸ್ಥವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಸ್ತೇ ।
ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತ್ವದೀಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮೋಽನನ್ತಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ॥ 11॥

ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಸತ್ಯವ್ರತದ್ವಿಜಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದಾಮೋದರೋ ಹರಿಃ ।
ವಿದ್ಯುಲ್ಲೀಲಾಚಮತ್ಕಾರೋ ಹೃದಯೇ ಶನಕೈರಭೂತ್ ॥ 12॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯವ್ರತಕೃತದಾಮೋದರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Ads