Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shachisunva Ashtakam Lyrics in Kannada

Shachisunva Ashtakam Lyrics in Kannada

66 Views

Sri Shachisunva Ashtakam in Kannada:

ಶಚೀಸೂನ್ವಷ್ಟಕಮ್
ಹರಿರ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗೋಷ್ಠೇ ಮುಕುರಗತಮಾತ್ಮಾನಮತುಲಂ
ಸ್ವಮಾಧುರ್ಯಂ ರಾಧಪ್ರಿಯತರಸಖೀವಾಪ್ತುಮಭಿತಃ ।
ಅಹೋ ಗೌಡೇ ಜಾತಃ ಪ್ರಭುರಪರಗೌರೈಕತನುಭಾಕ್
ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 1॥

ಪುರೀದೇವಯಾನ್ತಃಪ್ರಣಯಮಧುನಾ ಸ್ನಾನಮಧುರೋ
ಮುಹುರ್ಗೋವಿನ್ದೋದ್ಯದ್ವಿಶದಪರಿಚರ್ಯಾರ್ಚಿತಪದಃ ।
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾರ್ಬುದಪರಿಚರ್ಯಾರ್ಚಿತಪದಃ
ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 2॥

ದಧಾನಃ ಕೌಪೀನಂ ತದುಪರಿ ಬಹಿರ್ವಸ್ತ್ರಮರುಣಂ
ಪ್ರಕಾಂಡೋ ಹೇಮಾದ್ರಿದ್ಯುತಿಭಿರಭಿತಃ ಸೇವಿತತನುಃ ।
ಮುದಾ ಗಾಯನ್ನುಚ್ಚೈರ್ನಿಜಮಧುರನಾಮಾವಲಿಮಸೌ
ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 3॥

ಅನಾವೇದ್ಯಾಂ ಪೂರ್ವೈರಪಿ ಮುನಿಗಣೈರ್ಭಕ್ತಿನಿಪುಣೈಃ
ಶ್ರುತೇರ್ಗೂಢಾಂ ಪ್ರೇಮೋಜ್ಜ್ವಲರಸಫಲಾಂ ಭಕ್ತಿಲತಿಕಾಮ್ ।
ಕೃಪಾಲುಸ್ತಾಂ ಗೌಡೇ ಪ್ರಭು ಅತಿಕೃಪಾಭಿಃ ಪ್ರಕಟಯ-
ನ್ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 4॥

ನಿಜತ್ವೇ ಗೌಡೀಯಾನ್ಜಗತಿ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಪ್ರಭುರಿಮಾ-
ನ್ಹರೇ ಕೃಷ್ಣೇತ್ಯೇವಂ ಗಣನವಿಧಿನಾ ಕೀರ್ತಯತ ಭೋಃ ।
ಇತಿ ಪ್ರಾಯಾಂ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಚರಣಮಧುಪೇಭ್ಯಃ ಪರಿದಿಶ-
ನ್ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 5॥

ಪುರಃ ಪಶ್ಯನ್ನೀಲಾಚಲಪತಿಮುರುಪ್ರೇಮನಿವಹೈಃ
ಕ್ಷರನ್ನೇತ್ರಾಮ್ಭೋಭಿಃ ಸ್ನಪಿತನಿಜದೀರ್ಘೋಜ್ಜ್ವಲತನುಃ ।
ಸದಾ ತಿಷ್ಠನ್ದೇಶೇ ಪ್ರಣಯಿಗರುಡಸ್ತಮ್ಭಚರಮೇ
ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 6॥

ಮುದಾ ದನ್ತರಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದ್ಯುತಿವಿಜಿತಬನ್ಧೂಕಮಧರಂ
ಕರಂ ಕೃತ್ವಾ ವಾಮಂ ಕಟಿನಿಹಿತಮನ್ಯಂ ಪರಿಲಸನ್।
ಸಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಪ್ರೇಮ್ಣಾಗಣಿತಪುಲಕೋ ನೃತ್ಯಕುತುಕೀ
ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 7॥

ಸರೋತ್ತೀರಾರಾಮೇ ವಿರಹವಿಧುರೋ ಗೋಕುಲವಿಧೋ-
ರ್ನದೀಮನ್ಯಾಂ ಕುರ್ವನ್ನಯನಜಲಧಾರಾವಿತತಿಭಿಃ ।
ಮುಹುರ್ಮೂರ್ಚ್ಛಾಂ ಗಚ್ಛನ್ಮೃತಕಮಿವ ವಿಶ್ವಂ ವಿರಚಯ-
ನ್ಶಚೀಸೂನುಃ ಕಿಂ ಮೇ ನಯನಸರಣೀಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಪದಮ್ ॥ 8॥

ಶಚೀಸೂನೋರಸ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಮಭೀಷ್ಟಂ ವಿರಚಯ-
ನ್ಸದಾ ದೈನ್ಯೋದ್ರೇಕಾದತಿವಿಶದಬುದ್ಧಿಃ ಪಠತಿ ಯಃ ।
ಪ್ರಕಾಮಂ ಚೈತನ್ಯಃ ಪ್ರಭುರತಿಕೃಪಾವೇಶವಿವಶಃ
ಪೃಥುಪ್ರೇಮಾಮ್ಭೋಧೌ ಪ್ರಥಿತರಸದೇ ಮಜ್ಜಯತಿ ತಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥದಾಸಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಾವಲ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಶಚೀಸೂನ್ವಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *