Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shachisunva Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shachisunva Ashtakam Lyrics in Punjabi

67 Views

Sri Shachisunva Ashtakam in Punjabi:

ਸ਼ਚੀਸੂਨ੍ਵਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਹਰਿਰ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਗੋਸ਼੍ਠੇ ਮੁਕੁਰਗਤਮਾਤ੍ਮਾਨਮਤੁਲਂ
ਸ੍ਵਮਾਧੁਰ੍ਯਂ ਰਾਧਪ੍ਰਿਯਤਰਸਖੀਵਾਪ੍ਤੁਮਭਿਤਃ ।
ਅਹੋ ਗੌਡੇ ਜਾਤਃ ਪ੍ਰਭੁਰਪਰਗੌਰੈਕਤਨੁਭਾਕ੍
ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੧॥

ਪੁਰੀਦੇਵਯਾਨ੍ਤਃਪ੍ਰਣਯਮਧੁਨਾ ਸ੍ਨਾਨਮਧੁਰੋ
ਮੁਹੁਰ੍ਗੋਵਿਨ੍ਦੋਦ੍ਯਦ੍ਵਿਸ਼ਦਪਰਿਚਰ੍ਯਾਰ੍ਚਿਤਪਦਃ ।
ਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣਾਰ੍ਬੁਦਪਰਿਚਰ੍ਯਾਰ੍ਚਿਤਪਦਃ
ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੨॥

ਦਧਾਨਃ ਕੌਪੀਨਂ ਤਦੁਪਰਿ ਬਹਿਰ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਮਰੁਣਂ
ਪ੍ਰਕਾਣ੍ਡੋ ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਦ੍ਯੁਤਿਭਿਰਭਿਤਃ ਸੇਵਿਤਤਨੁਃ ।
ਮੁਦਾ ਗਾਯਨ੍ਨੁਚ੍ਚੈਰ੍ਨਿਜਮਧੁਰਨਾਮਾਵਲਿਮਸੌ
ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੩॥

ਅਨਾਵੇਦ੍ਯਾਂ ਪੂਰ੍ਵੈਰਪਿ ਮੁਨਿਗਣੈਰ੍ਭਕ੍ਤਿਨਿਪੁਣੈਃ
ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਗੂਢਾਂ ਪ੍ਰੇਮੋਜ੍ਜ੍ਵਲਰਸਫਲਾਂ ਭਕ੍ਤਿਲਤਿਕਾਮ੍ ।
ਕਪਾਲੁਸ੍ਤਾਂ ਗੌਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿਕਪਾਭਿਃ ਪ੍ਰਕਟਯ-
ਨ੍ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੪॥

ਨਿਜਤ੍ਵੇ ਗੌਡੀਯਾਨ੍ਜਗਤਿ ਪਰਿਗਹ੍ਯ ਪ੍ਰਭੁਰਿਮਾ-
ਨ੍ਹਰੇ ਕਸ਼੍ਣੇਤ੍ਯੇਵਂ ਗਣਨਵਿਧਿਨਾ ਕੀਰ੍ਤਯਤ ਭੋਃ ।
ਇਤਿ ਪ੍ਰਾਯਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾਂ ਚਰਣਮਧੁਪੇਭ੍ਯਃ ਪਰਿਦਿਸ਼-
ਨ੍ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੫॥

ਪੁਰਃ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨੀਲਾਚਲਪਤਿਮੁਰੁਪ੍ਰੇਮਨਿਵਹੈਃ
ਕ੍ਸ਼ਰਨ੍ਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ਭੋਭਿਃ ਸ੍ਨਪਿਤਨਿਜਦੀਰ੍ਘੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤਨੁਃ ।
ਸਦਾ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਦੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਣਯਿਗਰੁਡਸ੍ਤਮ੍ਭਚਰਮੇ
ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੬॥

ਮੁਦਾ ਦਨ੍ਤਰਿ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਦ੍ਯੁਤਿਵਿਜਿਤਬਨ੍ਧੂਕਮਧਰਂ
ਕਰਂ ਕਤ੍ਵਾ ਵਾਮਂ ਕਟਿਨਿਹਿਤਮਨ੍ਯਂ ਪਰਿਲਸਨ੍।
ਸਮੁਤ੍ਥਾਪ੍ਯ ਪ੍ਰੇਮ੍ਣਾਗਣਿਤਪੁਲਕੋ ਨਤ੍ਯਕੁਤੁਕੀ
ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੭॥

ਸਰੋਤ੍ਤੀਰਾਰਾਮੇ ਵਿਰਹਵਿਧੁਰੋ ਗੋਕੁਲਵਿਧੋ-
ਰ੍ਨਦੀਮਨ੍ਯਾਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਨਯਨਜਲਧਾਰਾਵਿਤਤਿਭਿਃ ।
ਮੁਹੁਰ੍ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਾਂ ਗਚ੍ਛਨ੍ਮਤਕਮਿਵ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵਿਰਚਯ-
ਨ੍ਸ਼ਚੀਸੂਨੁਃ ਕਿਂ ਮੇ ਨਯਨਸਰਣੀਂ ਯਾਸ੍ਯਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ ੮॥

ਸ਼ਚੀਸੂਨੋਰਸ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਮਭੀਸ਼੍ਟਂ ਵਿਰਚਯ-
ਨ੍ਸਦਾ ਦੈਨ੍ਯੋਦ੍ਰੇਕਾਦਤਿਵਿਸ਼ਦਬੁਦ੍ਧਿਃ ਪਠਤਿ ਯਃ ।
ਪ੍ਰਕਾਮਂ ਚੈਤਨ੍ਯਃ ਪ੍ਰਭੁਰਤਿਕਪਾਵੇਸ਼ਵਿਵਸ਼ਃ
ਪਥੁਪ੍ਰੇਮਾਮ੍ਭੋਧੌ ਪ੍ਰਥਿਤਰਸਦੇ ਮਜ੍ਜਯਤਿ ਤਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਘੁਨਾਥਦਾਸਗੋਸ੍ਵਾਮਿਵਿਰਚਿਤਸ੍ਤਵਾਵਲ੍ਯਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਚੀਸੂਨ੍ਵਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *