Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shambhu Stotram Lyrics in Kannada

Shambhustotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶಂಭುಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಾನಾಯೋನಿಸಹಸ್ರಕೋಟಿಷು ಮುಹುಃ ಸಂಭೂಯ ಸಂಭೂಯ ತದ್-
ಗರ್ಭಾವಾಸನಿರಂತದುಃಖನಿವಹಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ ಚ ತತ್ ।
ಭೂಯೋ ಭೂಯ ಇಹಾನುಭೂಯ ಸುತರಾಂ ಕಷ್ಟಾನಿ ನಷ್ಟೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 1 ॥

ಬಾಲ್ಯೇ ತಾಡನಪೀಡನೈರ್ಬಹುವಿಧೈಃ ಪಿತ್ರಾದಿಭಿರ್ಬೋಧಿತಃ
ತತ್ಕಾಲೋಚಿತರೋಗಜಾಲಜನಿತೈರ್ದುಃಖೈರಲಂ ಬಾಧಿತಃ ।
ಲೀಲಾಲೌಲ್ಯಗುಣೀಕೃತೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ದುಶ್ಚೋಷ್ಟಿತೈಃ ಕ್ಲೇಶಿತಃ
ಸೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮ್ಯವ ವಿಭೋ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 2 ॥

ತಾರುಣ್ಯೇ ಮದನೇನ ಪೀಡಿತತನುಃ ಕಾಮಾತುರಃ ಕಾಮಿನೀ-
ಸಕ್ತಸ್ತದ್ವಶಗಃ ಸ್ವಧರ್ಮವಿಮುಖಃ ಸದ್ಭಿಃ ಸದಾ ದೂಷಿತಃ ।
ಕರ್ಮಾಕಾರ್ಷಮಪಾರನಾರಕಫಲಂ ಸೌಖ್ಯಾಶಯಾ ದುರ್ಮತಿಃ
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 3 ॥

ವೃದ್ಧತ್ವೇ ಗಲಿತಾಖಿಲೇಂದ್ರಿಯಬಲೋ ವಿಭ್ರಷ್ಟದಂತಾವಲಿಃ
ಶ್ವೇತೀಭೂತಶಿರಾಃ ಸುಜರ್ಜರತನುಃ ಕಂಪಾಶ್ರಯೋಽನಾಶ್ರಯಃ ।
ಲಾಲೋಚ್ಛಿಷ್ಟಪುರೀಷಮೂತ್ರಸಲಿಲಕ್ಲಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದೀನೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 4 ॥

ಧ್ಯಾತಂ ತೇ ಪದಾಂಬುಜಂ ಸಕೃದಪಿ ಧ್ಯಾತಂ ಧನಂ ಸರ್ವದಾ
ಪೂಜಾ ತೇ ನ ಕೃತಾ ಕೃತಾ ಸ್ವವಪುಷಃ ಸ್ತ್ರಗ್ಗಂಧಲೇಪಾರ್ಚನೈಃ ।
ನಾನ್ನಾದ್ಯೈಃ ಪರಿತರ್ಪಿತಾ ದ್ವಿಜವರಾ ಜಿಹ್ವೈವ ಸಂತರ್ಪಿತಾ
ಪಾಪಿಷ್ಠೇನ ಮಯಾ ಸದಾಶಿವ ವಿಭೋ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 5 ॥

ಸಂಧ್ಯಾಸ್ನಾನಜಪಾದಿ ಕರ್ಮ ನ ಕೃತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ
ತ್ವನ್ನಾಮೇಶ ನ ಕೀರ್ತಿತಂ ತ್ವತಿಮುದಾ ದುರ್ಭಾಷಿತಂ ಭಾಷಿತಂ ।
ತ್ವನ್ಮೂರ್ತಿರ್ನ ವಿಲೋಕಿತಾ ಪುನರಪಿ ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತಿರಾಲೋಕಿತಾ
ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಮತಾ ಮಯಾ ಶಿವ ವಿಭೋ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 6 ॥

ಸಂಧ್ಯಾಧ್ಯಾನಜಪಾದಿಕರ್ಮಕರಣೇ ಶಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ನೈವ ಪ್ರಭೋ
ದಾತುಂ ಹಂತ ಮತಿಂ ಪ್ರತೀಪಕರಣೇ ದಾರಾದಿಬಂಧಾಸ್ಪದೇ ।
ನಾಮೈಕಂ ತವ ತಾರಕಂ ಮಮ ವಿಭೋ ಹ್ಯನ್ಯನ್ನ ಚಾಸ್ತಿ ಕ್ವಚಿತ್
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 7 ॥

ಕುಂಭೀಪಾಕಧುರಂಧರಾದಿಷು ಮಹಾಬೀಜಾದಿಷು ಪ್ರೋದ್ಧತಂ
ಘೋರಂ ನಾರಕದುಃಖಮೀಷದಪಿ ವಾ ಸೋಢುಂ ನ ಶಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ಸತತಂ ಜಾನಾಮಿ ನ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 8 ॥

ಮಾತಾ ವಾಪಿ ಪಿತಾ ಸುತೋಽಪಿ ನ ಹಿತೋ ಭ್ರಾತ್ರಾದಯೋ ಬಾಂಧವಾಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ವಾರ್ಥಪರಾ ಭವಂತಿ ಖಲು ಮಾಂ ತ್ರಾತುಂ ನ ಕೇಽಪಿ ಕ್ಷಮಾಃ ।
ದೂತೇಭ್ಯೋ ಯಮಚೋದಿತೇಭ್ಯ ಇಹ ತು ತ್ವಾಮಂತರಾ ಶಂಕರ
ತ್ರಾಹಿ ತ್ವಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತದೃಶಾ ಶಂಭೋ ದಯಾಂಭೋನಿಧೇ ॥ 9 ॥

॥ ಶಂಭುಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

Also Read:

Shambhu Stotram Lyrics in Hindi | English | Marathi  | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top