Ashtaka Shiva Stotram

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Kannada

Attala Sundara Ashtakam in Kannada:

॥ ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ವಿಕ್ರಮಪಾಂಡ್ಯ ಉವಾಚ-
ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಕಾನ್ತದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಮ್ ।
ಕಬಲೀಕೃತಸಂಸಾರಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 1 ॥

ಕಾಲಕೂಟಪ್ರಭಾಜಾಲಕಳಂಕೀಕೃತಕನ್ಧರಮ್ ।
ಕಲಾಧರಂ ಕಲಾಮೌಳಿಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 2 ॥

ಕಾಲಕಾಲಂ ಕಲಾತೀತಂ ಕಲಾವನ್ತಂ ಚ ನಿಷ್ಕಳಮ್ ।
ಕಮಲಾಪತಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಾನ್ತಾರ್ಧಂ ಕಮನೀಯಾಂಗಂ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಮ್ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷದೋಷಘ್ನಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 4 ॥

ಕದಮ್ಬಕಾನನಾಧೀಶಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಸುರದ್ರುಮಮ್ ।
ಕಾಮಶಾಸನಮೀಶಾನಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 5 ॥

ಸೃಷ್ಟಾನಿ ಮಾಯಯಾ ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಿ ಬಹೂನಿ ಚ ।
ರಕ್ಷಿತಾನಿ ಹತಾನ್ಯನ್ತೇ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 6 ॥

ಸ್ವಭಕ್ತಜನಸಂತಾಪ ಪಾಪಾಪದ್ಮಂಗತತ್ಪರಮ್ ।
ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 7 ॥

ಕುಲಶೇಖರವಂಶೋತ್ಥಭೂಪಾನಾಂ ಕುಲದೈವತಮ್ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಚಿದಾನನ್ದಂ ಕಲಯೇಽಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಮ್ ॥ 8 ॥

ಅಟ್ಟಾಲವೀರಶ್ರೀಶಂಭೋರಷ್ಟಕಂ ವರಮಿಷ್ಟದಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸದ್ಯಸ್ತನೋತು ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ವಿಕ್ರಮಪಾಂಡ್ಯಕೃತಂ ಅಟ್ಟಾಲಸುನ್ದರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

Also Read:

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati  | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment