Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Kannada

66 Views

Shatabhisha Ashtakam in Kannada:

ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಗುಹ್ಯಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಮನ್ತ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತವ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 1 ॥

ಋಷಿನ್ಯಾಸಾದಿಕಂ ಯತ್ತತ್ಸರ್ವಪೂರ್ವವದಾಚರೇತ್ ।
ಧ್ಯಾನಭೇದಂ ವಿಶೇಷೇಣ ವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮತಃ ಶಿವೇ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಜ್ವಲನಕುಟಿಲಕೇಶಂ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ನಿಶಿತತರನಖಾಗ್ರೋದ್ಧೂತಹೇಮಾಭದೇಹಮ್ ।
ಶರಭಮಥ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತಭಯವಿನಾಶಂ ಭಾವಯೇತ್ಪಕ್ಷಿರಾಜಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ಶಿವಾಯ ನಾಲೀಕನಿಭಾನನಾಯ ।
ಶರ್ವಾಯ ಭೀಮಾಯ ಶರಾಧಿಪಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 4 ॥

ಹರಾಯ ಭೀಮಾಯ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಮೃಡಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವಿಲೋಚನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 5 ॥

ಶೀತಾಂಶುಚೂಡಾಯ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸನಕಾರಣಾಯ ।
ಜಟಾಕಲಾಪಾಯ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 6 ॥

ಕಲಂಕಕಂಠಾಯ ಭವಾನ್ತಕಾಯ ಕಪಾಲಶೂಲಾತ್ತಕರಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷಾಯ ಪುರಾನ್ತಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 7 ॥

ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಾಯ ಯಮಾನ್ತಕಾಯ ಯಮಾದಿಯೋಗಾಷ್ಟಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಉಮಾಧಿನಾಥಾಯ ಪುರಾತನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 8 ॥

ಘೃಣಾದಿಪಾಶಾಷ್ಟಕವರ್ಜಿತಾಯ ಖಿಲೀಕೃತಾಸ್ಮತ್ಪಥಿ ಪೂರ್ವಗಾಯ ।
ಗುಣಾದಿಹೀನಾಯ ಗುಣತ್ರಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 9 ॥

ಕಾಲಾಯ ವೇದಾಮೃತಕನ್ದಲಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಕೌತೂಹಲಕಾರಣಾಯ ।
ಸ್ಥೂಲಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸ್ವರೂಪಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 10 ॥

ಪಂಚಾನನಾಯಾನಿಲಭಾಸ್ಕರಾಯ ಪಂಚಾಶದರ್ಣಾದ್ಯಪರಾಕ್ಷಯಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶಾಯ ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 11 ॥

ನೀಲಕಂಠಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಶಿವಾಯ ಶಶಿಮೌಲಿನೇ ।
ಭವಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ಪರಾತ್ಪರಾಯ ಘೋರಾಯ ಶಮ್ಭವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಶರ್ವಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಂಗಾಯ ಸಾಲುವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 13 ॥

ಗಂಗಾಧರಾಯ ಸಾಮ್ಬಾಯ ಪರಮಾನನ್ದತೇಜಸೇ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಶರಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 14 ॥

ವರದಾಯ ವರಾಂಗಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ಶೂಲಿನೇ ।
ಗಿರಿಶಾಯ ಗಿರೀಶಾಯ ಗಿರಿಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 15 ॥

ಕನಕಜಠರಕೋದ್ಯದ್ರಕ್ತಪಾನೋನ್ಮದೇನ
ಪ್ರಥಿತನಿಖಿಲಪೀಡಾನಾರಸಿಂಹೇನ ಜಾತಾ ।
ಶರಭ ಹರ ಶಿವೇಶ ತ್ರಾಹಿ ನಃ ಸರ್ವಪಾಪಾ-
ದನಿಶಮಿಹ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ ಸಾಲುವೇಶ ಪ್ರಭೋ ತ್ವಮ್ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಾಧಿಕಶಾನ್ತಮೂರ್ತೇ ಕೃತಾಪರಾಧಾನಮರಾನಥಾನ್ಯಾನ್ ।
ವಿನೀಯ ವಿಶ್ವವಿಧಾಯಿ ನೀತೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ॥ 17 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾನಖೋಗ್ರಃ ಶರಭಃ ಸಪಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಚಾಷ್ಟಪದಃ ಸಹೇತಿಃ ।
ಕೋಟೀರಗಂಗೇನ್ದುಧರೋ ನೃಸಿಂಹಕ್ಷೋಭಾಪಹೋಽಸ್ಮದ್ರಿಪುಹಾಸ್ತು ಶಮ್ಭುಃ ॥ 18 ॥

ಹುಂಕಾರೀ ಶರಭೇಶ್ವರೋಽಷ್ಟಚರಣಃ ಪಕ್ಷೀ ಚತುರ್ಬಾಹುಕಃ ।
ಪಾದಾಕೃಷ್ಟನೃಸಿಂಹವಿಗ್ರಹಧರಃ ಕಾಲಾಗ್ನಿಕೋಟಿದ್ಯುತಿಃ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೋಭಹರಃ ಸಹೇತಿರನಿಶಂ ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಮುಖ್ಯೈಃ ಸ್ತುತೋ
ಗಂಗಾಚನ್ದ್ರಧರಃ ಪುರತ್ರಯಹರಃ ಸದ್ಯೋ ರಿಪುಘ್ನೋಽಸ್ತು ನಃ ॥ 19 ॥

ಮೃಗಾಂಕಲಾಂಗೂಲಸಚಂಚುಪಕ್ಷೋ ದಂಷ್ಟ್ರಾನನಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಭುಜಾಸಹಸ್ರಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಗಂಗೇನ್ದುಧರಃ ಪ್ರಭಾಢ್ಯಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾಚ್ಛರಭೇಶ್ವರೋ ನಃ ॥ 20 ॥

ನೃಸಿಂಹಮತ್ಯುಗ್ರಮತೀವತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿತಂ ದಾನವಭಂಗದಕ್ಷಮ್ ।
ಪ್ರಶಾನ್ತಿಮನ್ತಂ ವಿದಧಾತಿ ಯೋ ಮಾಂ ಸೋಽಸ್ಮಾನಪಾಯಾಚ್ಛರಭೇಶ್ವರೋಽವತು ನಃ ॥ 21 ॥

ಯೋಽಭೂತ್ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಶತಪ್ರಕಾಶಃ ಸ ಪಕ್ಷಿಸಿಂಹಾಕೃತಿರಷ್ಟಪಾದಃ ।
ನೃಸಿಂಹಸಂಕ್ಷೋಭಶಮಾತ್ತರೂಪಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾಚ್ಛರಭೇಶ್ವರೋ ನಃ ॥ 22 ॥

ತ್ವಾಂ ಮನ್ಯುಮನ್ತಂ ಪ್ರವದನ್ತಿ ವೇದಾಸ್ತ್ವಾಂ ಶಾನ್ತಿಮನ್ತಂ ಮುನಯೋ ಗೃಣನ್ತಿ ।
ದೃಷ್ಟೇ ನೃಸಿಂಹೇ ಜಗದೀಶ್ವರೇ ತೇ ಸರ್ವಾಪರಾಧಂ ಶರಭ ಕ್ಷಮಸ್ವ ॥ 23 ॥

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕರ್ಮಜಂ ಕಾಯಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಮ್ ।
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಶಿವ ಶಿವ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಶಮ್ಭೋ ॥ 24 ॥

ರುದ್ರಃ ಶಂಕರ ಈಶ್ವರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಕಪರ್ದೀ ಶಿವೋ
ವಾಗೀಶೋ ವೃಷಭಧ್ವಜಃ ಸ್ಮರಹರೋ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಸ್ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಃ ।
ಭೂತೇಶೋ ಜಗದೀಶ್ವರಶ್ಚ ವೃಷಭೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ
ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ ಕಾಲಗಲೋಽವತಾತ್ಪುರಹರಃ ಶಮ್ಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಹರಃ ॥ 25 ॥

ಯತೋ ನೃಸಿಂಹಂ ಹರಸಿ ಹರ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ ।
ಯತೋ ಬಿಭರ್ಷಿ ಸಕಲಂ ವಿಭಜ್ಯ ತನುಮಷ್ಟಧಾ ॥ 23 ॥

ಅತೋಽಸ್ಮಾನ್ ಪಾಹಿ ಭಗವನ್ಪ್ರಸೀದ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ।
ಇತಿ ಸ್ತುತೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ । 27 ॥

ಸುರಾನಾಹ್ಲಾದಯಾಮಾಸ ವರದಾನೈರಭೀಪ್ಸಿತೈಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸ್ತವೇನಾಹಮನೇನ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಾಃ ॥ 28 ॥

ಮಯಿ ರುದ್ರೇ ಮಹಾದೇವೇ ಭಯತ್ವಂ ಭಕ್ತಿಮೂರ್ಜಿತಮ್ ।
ಮಮಾಂಶೋಽಯಂ ನೃಸಿಂಹೋಽಯಂ ಮಯಿ ಭಕ್ತತಮಸ್ತ್ವಿಹ ॥ 29 ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಂ ನರಃ ।
ತಸ್ಯ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಪಾಪಾನಿ ರಿಪವಶ್ಚ ಸುರೋತ್ತಮಾಃ ॥ 30 ॥

ನಶ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವರೋಗಾಣಿ ಕ್ಷಯರೋಗಾದಿಕಾನಿ ಚ ।
ಅಶೇಷಗ್ರಹಭೂತಾನಿ ಕೃತ್ರಿಮಾಣಿ ಜ್ವರಾಣಿ ಚ ॥ 31 ॥

ಸರ್ಪಚೋರಾಗ್ನಿಶಾರ್ದೂಲಗಜಪೋತ್ರಿಮುಖಾನಿ ಚ ।
ಅನ್ಯಾನಿ ಚ ವನಸ್ಥಾನಿ ನಾಸ್ತಿ ಭೀತಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 32 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ದೇವಿ ದೇವಾನ್ ಶರಭಸಾಲುವಃ ।
ತತಸ್ತೇ ಸ್ವ-ಸ್ವಧಾಮಾನಿ ಯಯುರಾಹ್ಲಾದಪೂರ್ವಕಮ್ ॥ 33 ॥

ಏತಚ್ಛರಭಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನ್ತ್ರಭೂತಂ ಜಪೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಲೋಕಂ ಚ ಗಚ್ಛತಿ ॥ 34 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಆಕಾಶಭೈರವಕಲ್ಪೋಕ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶರಭೇಶಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *