Shiva Stotram

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada and English

Lord Shiva Stotram – Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರಶ್ಶಂಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ
ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || 1 ||

ಶಂಕರಶ್ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಂಬಿಕಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || 2 ||

ಭವಶ್ಶರ್ವಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಶಿತಿಕಂಠಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃ
ಉಗ್ರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಾರೀ ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಃ || 3 ||

Bhagavan Lord Shiva

ಗಂಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ
ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ || 4 ||

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕವಚೀ ಕಠೋರಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಃ
ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ || 5 ||

ಸಾಮಪ್ರಿಯಸ್ಸ್ವರಮಯಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರನೀಶ್ವರಃ
ಸರ್ವಙ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || 6 ||

ಹವಿರ್ಯಙ್ಞಮಯಸ್ಸೋಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಸ್ಸದಾಶಿವಃ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 7 ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಃ ದುರ್ಧರ್ಷಃ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋನಘಃ
ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧನ್ವೀ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ || 8 ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸಃ ಪುರಾರಾತಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ || 9 ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನಜನಕಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ
ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುರಹಿರ್ಭುಧ್ನೋ ದಿಗಂಬರಃ || 10 ||

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಶ್ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ
ಶಾಶ್ವತಃ ಖಂಡಪರಶುರಜಃ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ || 11 ||

ಮೃಡಃ ಪಶುಪತಿರ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ‌உವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ
ಪೂಷದಂತಭಿದವ್ಯಗ್ರೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ಹರಃ || 12 ||

ಭಗನೇತ್ರಭಿದವ್ಯಕ್ತೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಸಹಸ್ರಪಾತ್
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋ‌உನಂತಸ್ತಾರಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || 13 ||

ಏವಂ ಶ್ರೀ ಶಂಭುದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂಶತಮ್ ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

sivo mahesvarassambhuh pinaki sasisekharah
vamadevo virupaksah kapardi nilalohitah || 1 ||

sankarassulapanisca khatvangi visnuvallabhah
sipivistombikanathah srikantho bhaktavatsalah || 2 ||

bhavassarvastrilokesah sitikanthah sivapriyah
ugrah kapali kamari andhakasurasudanah || 3 ||

gangadharo lalataksah kalakalah krpanidhih
bhimah parasuhastasca mrgapanirjatadharah || 4 ||

kailasavasi kavaci kathorastripurantakah
vrsanko vrsabharuḍho bhasmoddhuiitavigrahah || 5 ||

samapriyassvaramayastrayimurtiranisvarah
sarvannah paramatma ca somasuryagnilocanah || 6 ||

haviryannamayassomah pancavaktrassadasivah
visvesvaro virabhadro gananathah prajapatih || 7 ||

hiranyaretah durdharsah giriso girisonaghah
bhujangabhusano bhargo giridhanvi giripriyah || 8 ||

krttivasah puraratirbhagavan pramathadhipah
mrtyunjayassuksmatanurjagadvyapi jagadguruh || 9 ||

vyomakeso mahasenajanakascaruvikramah
rudro bhutapatih sthanurahirbhudhno digambarah || 10 ||

astamurtiranekatma sattvikassuddhavigrahah
sasvatah khanḍaparasurajah pasavimocakah || 11 ||

mrḍah pasupatirdevo mahadevo‌உvyayo harih
pusadantabhidavyagro daksadhvaraharo harah || 12 ||

bhaganetrabhidavyakto sahasraksassahasrapat
apavargaprado‌உnantastarakah paramesvarah || 13 ||

evaṃ sri sambhudevasya namnamastottaraṃsatam ||