Ashtaka Shiva Stotram

Shiva Astotram Lyrics in English | Lord Shiva Stotram

Lord Shiva Stotram in English:

sivarupadhare devi kamakali namostute ।
ulkamukhi lalajjihve ghorarave srgalini ॥ 1 ॥

smasanavasini prete savamamsapriye’naghe ।
aranyacarini sive phero jambukarupini ॥ 2 ॥

namo’stu te mahamaye jagattarini kalike ।
matangi kukkute raudri kalakali namo’stu te ॥ 3 ॥ var kalikali

sarvasiddhiprade devi bhayankari bhayavahe । var sarvasiddhiprade bhime
prasanna bhava devesi mama bhaktasya kalike ॥ 4 ॥

samsaratarini jaye jaya sarvasubhankari ।
visrastacikure cande camunde mundamalini ॥ 5 ॥

samharakarini kruddhe sarvasiddhim prayaccha me ।
durge kirati savari pretasanagate’bhaye ॥ 6 ॥

anugraham kuru sada krpaya mam vilokaya ।
rajyam prayaccha vikate vittamayuh sutan striyam ॥ 7 ॥

sivabalividhanena prasanna bhava pherave ।
namaste’stu namaste’stu namaste’stu namo namah ॥ 8 ॥

ityetairaṣtabhih slokaih sivastotramudirayet ।

ityadinathaviracitayam mahakalasamhitayam kamakalakhandyam
uttaribhage sivabaliprayogo name caturthapatalantargatam
sivastotram sampurnam ।

Also Read:

Shiva Astotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil