Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shiva Astotram Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

Shiva Astotram Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

61 Views

Lord Shivastotram Lyrics in Kannada:

ಶಿವಾಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶಿವಾರೂಪಧರೇ ದೇವಿ ಕಾಮಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।
ಉಲ್ಕಾಮುಖಿ ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವೇ ಘೋರರಾವೇ ಶೃಗಾಲಿನಿ ॥ 1 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನಿ ಪ್ರೇತೇ ಶವಮಾಂಸಪ್ರಿಯೇಽನಘೇ ।
ಅರಣ್ಯಚಾರಿಣಿ ಶಿವೇ ಫೇರೋ ಜಮ್ಬೂಕರೂಪಿಣಿ ॥ 2 ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ಕಾಲಿಕೇ ।
ಮಾತಂಗಿ ಕುಕ್ಕುಟೇ ರೌದ್ರಿ ಕಾಲಕಾಲಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 3 ॥ var ಕಾಲಿಕಾಲಿ

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಯಂಕರಿ ಭಯಾವಹೇ । var ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ಭೀಮೇ
ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ದೇವೇಶಿ ಮಮ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕಾಲಿಕೇ ॥ 4 ॥

ಸಂಸಾರತಾರಿಣಿ ಜಯೇ ಜಯ ಸರ್ವಶುಭಂಕರಿ ।
ವಿಸ್ರಸ್ತಚಿಕುರೇ ಚಂಡೇ ಚಾಮುಂಡೇ ಮುಂಡಮಾಲಿನಿ ॥ 5 ॥

ಸಂಹಾರಕಾರಿಣಿ ಕ್ರುದ್ಧೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ ।
ದುರ್ಗೇ ಕಿರಾತಿ ಶವರಿ ಪ್ರೇತಾಸನಗತೇಽಭಯೇ ॥ 6 ॥

ಅನುಗ್ರಹಂ ಕುರು ಸದಾ ಕೃಪಯಾ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ ।
ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ವಿಕಟೇ ವಿತ್ತಮಾಯುಃ ಸುತಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ॥ 7 ॥

ಶಿವಾಬಲಿವಿಧಾನೇನ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವ ಫೇರವೇ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ ॥ 8 ॥

ಇತ್ಯೇತೈರಷ್ಟಭಿಃ ಶ್ಲೋಕೈಃ ಶಿವಾಸ್ತೋತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ ।

ಇತ್ಯಾದಿನಾಥವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಕಾಮಕಲಾಖಂಡ್ಯಾಂ
ಉತ್ತರೀಭಾಗೇ ಶಿವಾಬಲಿಪ್ರಯೋಗೋ ನಾಮೇ ಚತುರ್ಥಪಟಲಾನ್ತರ್ಗತಂ
ಶಿವಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *