Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivakavacha Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivakavacha Stotram in Malayalam:

॥ ശിവകവച സ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ||

അസ്യ ശ്രീ ശിവകവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ, ശ്രീസദാശിവരുദ്രോ ദേവതാ,
ഹ്രീം ശക്തിഃ, രം കീലകമ്, ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ബീജം,
ശ്രീസദാശിവപ്രീത്യര്ഥേ ശിവകവചസ്തോത്രജപേ വിനിയോഗഃ |

അഥ ന്യാസഃ |

ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമാലിനേ ഓം ഹ്രാം സര്വശക്തിധാമ്നേ ഈശാനാത്മനേ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമാലിനേ ഓം നം രിം നിത്യതൃപ്തിധാമ്നേ തത്പുരുഷാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ |
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമാലിനേ ഓംമം രും അനാദിശക്തിധാമ്നേ അഘോരാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ |
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമാലിനേ ഓംശിം രൈം സ്വതംത്രശക്തിധാമ്നേ വാമദേവാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ |
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വാലാമാലിനേ ഓം വാം രൗം അലുപ്തശക്തിധാമ്നേ സദ്യോജാതാത്മനേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ |
ഓം നമോ ഭഗവതേ ജ്വലജ്ജ്വലാമാലിനേ ഓംയം രഃ അനാദി ശക്തിധാമ്നേ സര്വാത്മനേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ |

ഏവം ഹൃദയാദി |

അഥ ധ്യാനം ||

വജ്രദംഷ്ട്രം ത്രിനയനം കാലകണ്ഠമരിംദമം |
സഹസ്രകരമത്യുഗ്രം വന്ദേ ശംഭുമുമാപതിം || ൧ ||

അഥാപരം സര്വപുരാണഗുഹ്യം നിഃശേഷപാപൗഘഹരം പവിത്രം |
ജയപ്രദം സര്വവിപത്പ്രമോചനം വക്ഷ്യാമി ശൈവം കവചം ഹിതായ തേ || ൨ ||

ഋഷഭ ഉവാച ||

നമസ്കൃത്വാ മഹാദേവം വിശ്വവ്യാപിനമീശ്വരം |
വക്ഷ്യേ ശിവമയം വര്മ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാം || ൩ ||

ശുചൗ ദേശേ സമാസീനോ യഥാവത്കല്പിതാസനഃ ജിതേന്ദ്രിയോ |
ജിതപ്രാണശ്ചിന്തയേച്ഛിവമവ്യയം || ൪ ||

ഹൃത്പുണ്ഡരീകാന്തരസന്നിവിഷ്ടം സ്വതേജസാ വ്യാപ്തനഭോവകാശം |
അതീന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മമനന്തമാദ്യം ധ്യായേത്പരാനന്ദമയം മഹേശം || ൫ ||

ധ്യാനാവധൂതാഖിലകര്മബന്ധശ്ചിരം ചിദാനന്ദനിമഗ്നചേതാഃ |
ഷഡക്ഷരന്യാസസമാഹിതാത്മാ ശൈവേന കുര്യാത്കവചേന രക്ഷാം || ൬ ||

മാം പാതു ദേവോഽഖിലദേവതാത്മാ സംസാരകൂപേ പതിതം ഗഭീരേ |
തന്നാമ ദിവ്യം വരമന്ത്രമൂലം ധുനോതു മേ സര്വമഘം ഹൃദിസ്ഥം || ൭ ||

സര്വത്ര മാം രക്ഷതു വിശ്വമൂര്തിര്ജ്യോതിര്മയാനന്ദ ഘനശ്ചിദാത്മാ |
അണോരണീയാനുരുശക്തിരേകഃ സ ഈശ്വരഃ പാതു ഭയാദശേഷാത് || ൮ ||

യോ ഭൂസ്വരൂപേണ ബിഭര്തി വിശ്വം പായാത്സ ഭൂമേര്ഗിരിശോഽഷ്ടമൂര്തിഃ |
യോഽപാംസ്വരൂപേണ നൃണാം കരോതി സഞ്ജീവനം സോഽവതു മാം ജലേഭ്യഃ || ൯ ||

കല്പാവസാനേ ഭുവനാനി ദഗ്ധ്വാ സര്വാണി യോ നൃത്യതി ഭൂരിലീലഃ |
സ കാലരുദ്രോഽവതു മാം ദവാഗ്നേര്വാത്യാദിഭീതേരഖിലാച്ച താപാത് || ൧൦ ||

പ്രദീപ്തവിദ്യുത്കനകാവഭാസോ വിദ്യാവരാഭീതികുഠാര പാണിഃ |
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ്ത്രിനേത്രഃ പ്രാച്യാം സ്ഥിതോ രക്ഷതു മാമജസ്രം || ൧൧ ||

കുഠാര ഖേടാംകുശ പാശ ശൂല കപാല ഢക്കാക്ഷ ഗുണാന്ദധാനഃ |
ചതുര്മുഖോ നീലരുചിസ്ത്രിനേത്രഃ പായാദഘോരോ ദിശി ദക്ഷിണസ്യാം || ൧൨ ||

കുന്ദേന്ദു ശംഖസ്ഫടികാവഭാസോ വേദാക്ഷമാലാവരദാഭയാങ്ഗഃ |
ത്ര്യക്ഷശ്ചതുര്വക്ത്ര ഉരു പ്രഭാവഃ സദ്യോഽധിജാതോഽവതു മാം പ്രതീച്യാം || ൧൩ ||

വരാക്ഷമാലാ ഽ ഭയടങ്കഹസ്തഃ സരോജകിഞ്ജല്കസമാനവര്ണഃ |
ത്രിലോചനശ്ചാരുചതുര്മുഖോ മാം പായാദുദീച്യാം ദിശി വാമദേവഃ || ൧൪ ||

വേദാഭയേഷ്ടാങ്കുശപാശഢങ്ക കപാലഢക്കാക്ഷ്രരശൂലപാണിഃ |
സിതദ്യുതിഃ പംചമുഖോഽവതാന്മാമീശാന ഊര്ധ്വം പരമപ്രകാശഃ || ൧൫ ||

മൂര്ധാനമവ്യാന്മമ ചന്ദ്രമൗലിര്ഭാലം മമാവ്യാദഥ ഭാലനേത്രഃ |
നേത്രേ മമാവ്യാജ്ജഗനേത്രഹാരീ നാസാം സദാ രക്ഷതു വിശ്വനാഥഃ || ൧൬ ||

പായാച്ഛ്രുതീ മേ ശ്രുതിഗീതകീര്തിഃ കപോലമവ്യാത്സതതം കപാലീ |
വക്ത്രം സദാ രക്ഷതു പംചവക്ത്രോ ജിഹ്വാം സദാ രക്ഷതു വേദജിഹ്വഃ || ൧൭ ||

കണ്ഠം ഗിരീശോഽവതു നീലകണ്ഠഃ പാണിദ്വയം പാതു പിനാകപാണിഃ |
ദോര്മൂലമവ്യാന്മമ ധര്മബാഹുര്വക്ഷഃസ്ഥലം ദക്ഷമഘാന്തകോഽവ്യാത് || ൧൮ ||

മമോദരം പാതു ഗിരീന്ദ്രധന്വാ മധ്യം മമാവ്യാന്മദനാന്തകാരീ |
ഹേരംഭതാതോ മമ പാതു നാഭിം പായാത്കടിം ധൂര്ജടിരീശ്വരോ മേ || ൧൯ ||

ഊരുദ്വയം പാതു കുബേരമിത്രോ ജാനുദ്വയം മേ ജഗദീശ്വരോഽവ്യാത് |
ജംഘായുഗം പുങ്ഗവകേതുരവ്യാത് പാദൗ മമാവ്യാത് സുരവന്ദ്യപാദഃ || ൨൦ ||

മഹേശ്വരഃ പാതു ദിനാദിയാമേ മാം മധ്യയാമേഽവതു വാമദേവഃ |
ത്രിലോചനഃ പാതു തൃതീയയാമേ വൃഷധ്വജഃ പാതു ദിനാന്ത്യയാമേ || ൨൧ ||

പായാന്നിശാദൗ ശശിശേഖരോ മാം ഗംഗാധരോ രക്ഷതു മാം നിശീഥേ |
ഗൗരീപതിഃ പാതു നിശാവസാനേ മൃത്യുഞ്ജയോ രക്ഷതു സര്വകാലം || ൨൨ ||

അന്തഃസ്ഥിതം രക്ഷതു ശങ്കരോ മാം സ്ഥാണുഃ സദാ പാതു ബഹിഃ സ്ഥിതം മാം |
തദന്തരേ പാതു പതിഃ പശൂനാം സദാശിവോ രക്ഷതു മാം സമന്താത് || ൨൩ ||

തിഷ്ഠന്തമവ്യാദ്ഭുവനൈകനാഥഃ പായാത്വ്രജന്തം പ്രമഥാധിനാഥഃ |
വേദാന്ത വേദ്യോഽവതു മാം നിഷണ്ണം മാമവ്യയഃ പാതു ശിവഃ ശയാനം || ൨൪ ||

മാര്ഗേഷു മാം രക്ഷതു നീലകണ്ഠഃ ശൈലാദിദുര്ഗേഷു പുരത്രയാരിഃ |
അരണ്യവാസാദിമഹാപ്രവാസേ പായാന്മൃഗവ്യാധ ഉദാരശക്തിഃ || ൨൫ ||

കല്പാന്തകാലോഗ്ര പടുപ്രകോപസ്ഫുടാട്ടഹാസോച്ചലിതാണ്ഡകോശഃ |
ഘോരാരിസേനാര്ണവദുര്നിവാര മഹാഭയാദ്രക്ഷതു വീരഭദ്രഃ || ൨൬ ||

പത്യശ്വമാതങ്ഗഘടാവരൂഥസഹസ്ര ലക്ഷായുത കോടിഭീഷണം |
അക്ഷൗഹിണീനാം ശതമാതതായിനാം ഛിന്ദ്യാന്മൃഡോ ഘോരകുഠാരധാരയാ || ൨൭ ||

നിഹന്തു ദസ്യൂന്പ്രലയാനലാര്ചിര്ജ്വലത്ത്രിശൂലം ത്രിപുരാന്തകസ്യ |
ശാര്ദൂലസിംഹര്ക്ഷവൃകാദിഹിംസ്രാന് സന്ത്രാസയത്വീശധനുഃ പിനാകഃ || ൨൮ ||

ദുഃസ്വപ്ന ദുഃശകുന ദുര്ഗതി ദൗര്മനസ്യ ദുര്ഭിക്ഷ ദുര്വ്യസന ദുഃസഹ ദുര്യശാംസി|
ഉത്പാത താപ വിഷഭീതിമസദ്ഗ്രഹാര്തിമ്വ്യാധീംശ്ച നാശയതു മേ ജഗതാമധീശഃ || ൨൯ ||

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ സകലതത്ത്വാത്മകായ സര്വമന്ത്രസ്വരൂപായ സര്വയന്ത്രാധിഷ്ഠിതായ
സര്വതന്ത്രസ്വരൂപായ സര്വതത്ത്വവിദൂരായ ബ്രഹ്മരുദ്രാവതാരിണേ നീലകണ്ഠായ പാര്വതീമനോഹരപ്രിയായ
സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ഭസ്മോദ്ധൂളിതവിഗ്രഹായ മഹാമണിമുകുടധാരണായ മാണിക്യഭൂഷണായ
സ്രുഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയകാലരൗദ്രാവതാരായ ദക്ഷാധ്വരധ്വംസകായ മഹാകാലമേദനായ മൂലാധാരൈകനിലയായ
തത്ത്വാതീതായ ഗങ്ഗാധരായ സര്വദേവാധിദേവായ ഷഡാശ്രയായ വേദാന്തസാരായ
ത്രിവര്ഗസാധനായാനന്തകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായാനന്ത വാസുകി തക്ഷക കാര്കോടക ശംഖ കുലിക പദ്മ
മഹാപദ്മേത്യഷ്ട മഹാനാഗകുലഭൂഷണായ പ്രണവസ്വരൂപായ ചിദാകാശായാകാശാദിസ്വരൂപായ
ഗ്രഹനക്ഷത്രമാലിനേ സകലായ കളങ്കരഹിതായ സകലലോകൈകകര്ത്രേ സകലലോകൈകഭര്ത്രേ സകലലോകൈക സംഹര്ത്രേ
സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവേദാന്തപാരഗായ സകലലോകൈകവരപ്രദായ
സകലലോകൈകശങ്കരായ ശശാങ്കശേഖരായ ശാശ്വതനിജാവാസായ നിരാഭാസായ നിരാമയായ നിര്മലായ
നിര്ലോഭായ നിര്മദായ നിശ്ചിന്തായ നിരഹങ്കാരായ നിരങ്കുശായ നിഷ്കളങ്കായ നിര്ഗുണായ നിഷ്കാമായ
നിരുപപ്ലവായ നിരവദ്യായ നിരന്തരായ നിഷ്കാരണായ നിരാതങ്കായ നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നിഃസംഗായ നിര്ദ്വന്ദ്വായ
നിരാധാരായ നീരാഗായ നിഷ്ക്രോധായ നിര്മലായ നിഷ്പാപായ നിര്ഭയായ നിര്വികല്പായ നിര്ഭേദായ നിഷ്ക്രിയായ
നിസ്തുലായ നിഃസംശയായ നിരഞ്ജനായ നിരുപമവിഭവായ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധപരിപൂര്ണസച്ചിദാനന്ദാദ്വയായ
പരമശാന്തസ്വരൂപായ തേജോരൂപായ തേജോമയായ ജയ ജയ രുദ്ര മഹാരൗദ്ര മഹാഭദ്രാവതാര മഹാഭൈരവ
കാലഭൈരവ കല്പാന്തഭൈരവ കപാലമാലാധര ഖട്വാംഗ ഖഡ്ഗ ചര്മ പാശാംകുശ ഡമരുക ശൂല ചാപ
ബാണ ഗദാ ശക്തി ഭിണ്ഡിപാല തോമര മുസല മുദ്ഗര പാശ പരിഘ ഭുശുണ്ഡി ശതഘ്നി ചക്രായുധ ഭീഷണകര
സഹസ്രമുഖ ദംഷ്ട്രാകരാളവദന വികടാട്ടഹാസ വിസ്ഫാരിത ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡല നാഗേന്ദ്രകുണ്ഡല നാഗേന്ദ്രഹാര
നാഗേന്ദ്രവലയ നാഗേന്ദ്രചര്മധര മൃത്യുഞ്ജയ ത്ര്യംബക ത്രിപുരാന്തക വിശ്വരൂപ വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ്വര
വൃഷഭവാഹന വിഷവിഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സര്വതോമുഖ രക്ഷ രക്ഷ മാം ജ്വല ജ്വല മഹാമൃത്യുമപമൃത്യുഭയം
നാശയ നാശയ ചോരഭയമുത്സാദയോത്സാദയ വിഷസര്പഭയം ശമയ ശമയ ചോരാന്മാരയ മാരയ മമ
ശത്രൂനുച്ചാടയോച്ചാടയ ത്രിശൂലേന വിദാരയ വിദാരയ കുഠാരേണ ഭിന്ധി ഭിന്ധി ഖഡ്ഗേന ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഖട്വാങ്ഗേന
വിപോഥയ വിപോഥയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ നിഷ്പേഷയ ബാണൈഃ സന്താഡയ സന്താഡയ രക്ഷാംസി ഭീഷയ ഭീഷയ
ശേഷഭൂതാനി വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ കൂഷ്മാണ്ഡ വേതാള മാരീച ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗണാന് സന്ത്രാസയ സന്ത്രാസയ മമാഭയം
കുരു കുരു വിത്രസ്തം മാമാശ്വാസയാശ്വാസയ നരകമഹാഭയാന്മാമുദ്ധാരയോദ്ധാരയ അമൃതകടാക്ഷ വീക്ഷണേന മാം
സഞ്ജീവയ സഞ്ജീവയ ക്ഷുതൃഡ്ഭ്യാം മാമാപ്യായയാപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാമാനന്ദയാനന്ദയ ശിവകവചേന
മാമാച്ഛാദയാച്ഛാദയ മൃത്യുഞ്ജയ ത്ര്യംബക സദാശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ |

ഋഷഭ ഉവാച ||

ഇത്യേതത്കവചം ശൈവം വരദം വ്യാഹൃതം മയാ |
സര്വബാധാ പ്രശമനം രഹസ്യം സര്വദേഹിനാം || ൩൦ ||

യഃ സദാ ധാരയേന്മര്ത്യഃ ശൈവം കവചമുത്തമം|
ന തസ്യ ജായതേ ക്വാപി ഭയം ശംഭോരനുഗ്രഹാത് || ൩൧ ||

ക്ഷീണായുഃ പ്രാപ്തമൠത്യുര്വാ മഹാരോഗഹതോഽപി വാ |
സദ്യഃ സുഖമവാപ്നോതി ദീര്ഘമായുശ്ച വിന്ദതി || ൩൨ ||

സര്വദാരിദ്രശമനം സൗമംഗല്യവിവര്ധനം |
യോ ധത്തേ കവചം ശൈവം സ ദേവൈരപി പൂജ്യതേ || ൩൩ ||

മഹാപാതകസംഘാതൈര്മുച്യതേ ചോപപാതകൈഃ |
ദേഹാന്തേ മുക്തിമാപ്നോതി ശിവവര്മാനുഭാവതഃ || ൩൪ ||

ത്വമപി ശ്രദ്ധയാ വത്സ ശൈവം കവചമുത്തമം |
ധാരയസ്വ മയാ ദത്തം സദ്യഃ ശ്രേയോ ഹ്യവാപ്സ്യസി || ൩൫ ||

സൂത ഉവാച ||

ഇത്യുക്ത്വാ ഋഷഭോ യോഗീ തസ്മൈ പാര്ഥിവസൂനവേ |
ദദൗ ശംഖം മഹാരാവം ഖഡ്ഗം ചാരിനിഷൂദനം || ൩൬ ||

പുനശ്ച ഭസ്മ സംമന്ത്ര്യ തദങ്ഗം പരിതോഽസ്പൃശത് |
ഗജാനാം ഷട്സഹസ്രസ്യ ത്രിഗുണസ്യ ബലം ദദൗ || ൩൭ ||

ഭസ്മപ്രഭാവാത്സംപ്രാപ്ത ബലൈശ്വര്യ ധൃതി സ്മൃതിഃ |
സ രാജപുത്രഃ ശുശുഭേ ശരദര്ക ഇവ ശ്രിയാ || ൩൮ ||

തമാഹ പ്രാഞ്ജലിം ഭൂയഃ സ യോഗീ നൃപനന്ദനം |
എഷ ഖഡ്ഗോ മയാ ദത്തസ്തപോമന്ത്രാനുഭാവിതഃ || ൩൯ ||

ശിതധാരമിമം ഖഡ്ഗം യസ്മൈ ദര്ശയസേ സ്ഫുടം |
സ സദ്യോ മ്രിയതേ ശത്രുഃ സാക്ഷാന്മൃത്യുരപി സ്വയം || ൪൦ ||

അസ്യ ശംഖസ്യ നിര്ഹ്രാദം യേ ശൃണ്വന്തി തവാഹിതാഃ |
തേ മൂര്ച്ഛിതാഃ പതിഷ്യന്തി ന്യസ്തശസ്ത്രാ വിചേതനാഃ || ൪൧ ||

ഖഡ്ഗശങ്ഖാവിമൗ ദിവ്യൗ പരമന്യൗ വിനാശിനൗ |
ആത്മസൈന്യ സ്വപക്ഷാണാം ശൗര്യതേജോവിവര്ധനൗ || ൪൨ ||

എതയോശ്ച പ്രഭാവേണ ശൈവേന കവചേന ച |
ദ്വിഷട്സഹസ്രനാഗാനാം ബലേന മഹതാപി ച || ൪൩ ||

ഭസ്മ ധാരണസാമര്ഥ്യാച്ഛത്രുസൈന്യം വിജേഷ്യസി |
പ്രാപ്ത സിംഹാസനം പിത്ര്യം ഗോപ്താസി പൃഥിവീമിമാം || ൪൪ ||

ഇതി ഭദ്രായുഷം സമ്യഗനുശാസ്യ സമാതൃകം |
താഭ്യാം സംപൂജിതഃ സോഽഥ യോഗീ സ്വൈരഗതിര്യയൗ || ൪൫ ||

ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ ബ്രഹ്മോത്തരഖണ്ഡേ ശിവകവചസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Shivakavacha Stotram Lyrics in English| Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top