Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivakavacha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shivakavacha Stotram in Kannada :

॥ ಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸದಾಶಿವರುದ್ರೋ ದೇವತಾ,
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ರಂ ಕೀಲಕಮ್, ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಬೀಜಮ್,
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶಿವಕವಚಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ |

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಈಶಾನಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂ ನಂ ರಿಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂಮಂ ರುಂ ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂಶಿಂ ರೈಂ ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂ ವಾಂ ರೌಂ ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಓಂಯಂ ರಃ ಅನಾದಿ ಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ||

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಕಾಲಕಣ್ಠಮರಿಂದಮಮ್ |
ಸಹಸ್ರಕರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ವನ್ದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತಿಮ್ || ೧ ||

ಅಥಾಪರಂ ಸರ್ವಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ ನಿಃಶೇಷಪಾಪೌಘಹರಂ ಪವಿತ್ರಮ್ |
ಜಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವವಿಪತ್ಪ್ರಮೋಚನಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೈವಂ ಕವಚಂ ಹಿತಾಯ ತೇ || ೨ ||

ಋಷಭ ಉವಾಚ ||

ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಿವಮಯಂ ವರ್ಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ || ೩ ||

ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನೋ ಯಥಾವತ್ಕಲ್ಪಿತಾಸನಃ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ |
ಜಿತಪ್ರಾಣಶ್ಚಿನ್ತಯೇಚ್ಛಿವಮವ್ಯಯಮ್ || ೪ ||

ಹೃತ್ಪುಣ್ಡರೀಕಾನ್ತರಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತನಭೋವಕಾಶಮ್ |
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪರಾನನ್ದಮಯಂ ಮಹೇಶಮ್ || ೫ ||

ಧ್ಯಾನಾವಧೂತಾಖಿಲಕರ್ಮಬನ್ಧಶ್ಚಿರಂ ಚಿದಾನನ್ದನಿಮಗ್ನಚೇತಾಃ |
ಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸಸಮಾಹಿತಾತ್ಮಾ ಶೈವೇನ ಕುರ್ಯಾತ್ಕವಚೇನ ರಕ್ಷಾಮ್ || ೬ ||

ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೋಽಖಿಲದೇವತಾತ್ಮಾ ಸಂಸಾರಕೂಪೇ ಪತಿತಂ ಗಭೀರೇ |
ತನ್ನಾಮ ದಿವ್ಯಂ ವರಮನ್ತ್ರಮೂಲಂ ಧುನೋತು ಮೇ ಸರ್ವಮಘಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನನ್ದ ಘನಶ್ಚಿದಾತ್ಮಾ |
ಅಣೋರಣೀಯಾನುರುಶಕ್ತಿರೇಕಃ ಸ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಭಯಾದಶೇಷಾತ್ || ೮ ||

ಯೋ ಭೂಸ್ವರೂಪೇಣ ಬಿಭರ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ಭೂಮೇರ್ಗಿರಿಶೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ |
ಯೋಽಪಾಂಸ್ವರೂಪೇಣ ನೃಣಾಂ ಕರೋತಿ ಸಞ್ಜೀವನಂ ಸೋಽವತು ಮಾಂ ಜಲೇಭ್ಯಃ || ೯ ||

ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಭುವನಾನಿ ದಗ್ಧ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಯೋ ನೃತ್ಯತಿ ಭೂರಿಲೀಲಃ |
ಸ ಕಾಲರುದ್ರೋಽವತು ಮಾಂ ದವಾಗ್ನೇರ್ವಾತ್ಯಾದಿಭೀತೇರಖಿಲಾಚ್ಚ ತಾಪಾತ್ || ೧೦ ||

ಪ್ರದೀಪ್ತವಿದ್ಯುತ್ಕನಕಾವಭಾಸೋ ವಿದ್ಯಾವರಾಭೀತಿಕುಠಾರ ಪಾಣಿಃ |
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತತ್ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಮಜಸ್ರಮ್ || ೧೧ ||

ಕುಠಾರಖೇಟಾಂಕುಶಪಾಶಶೂಲಕಪಾಲಢಕ್ಕಾಕ್ಷ ಗುಣಾನ್ದಧಾನಃ |
ಚತುರ್ಮುಖೋ ನೀಲರುಚಿಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾಯಾದಘೋರೋ ದಿಶಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ || ೧೨ ||

ಕುನ್ದೇನ್ದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಾವಭಾಸೋ ವೇದಾಕ್ಷಮಾಲಾವರದಾಭಯಾಙ್ಗಃ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಉರು ಪ್ರಭಾವಃ ಸದ್ಯೋಽಧಿಜಾತೋಽವತು ಮಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ || ೧೩ ||

ವರಾಕ್ಷಮಾಲಾ ಽ ಭಯಟಙ್ಕಹಸ್ತಃ ಸರೋಜಕಿಞ್ಜಲ್ಕಸಮಾನವರ್ಣಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಶ್ಚಾರುಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಾಂ ಪಾಯಾದುದೀಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮದೇವಃ || ೧೪ ||

ವೇದಾಭಯೇಷ್ಟಾಙ್ಕುಶಪಾಶಢಙ್ಕ ಕಪಾಲಢಕ್ಕಾಕ್ಷ್ರರಶೂಲಪಾಣಿಃ |
ಸಿತದ್ಯುತಿಃ ಪಂಚಮುಖೋಽವತಾನ್ಮಾಮೀಶಾನ ಊರ್ಧ್ವಮ್ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಃ || ೧೫ ||

ಮೂರ್ಧಾನಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿರ್ಭಾಲಂ ಮಮಾವ್ಯಾದಥ ಭಾಲನೇತ್ರಃ |
ನೇತ್ರೇ ಮಮಾವ್ಯಾಜ್ಜಗನೇತ್ರಹಾರೀ ನಾಸಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವನಾಥಃ || ೧೬ ||

ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರುತೀ ಮೇ ಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತಿಃ ಕಪೋಲಮವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಕಪಾಲೀ |
ವಕ್ತ್ರಮ್ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೇದಜಿಹ್ವಃ || ೧೭ ||

ಕಣ್ಠಂ ಗಿರೀಶೋಽವತು ನೀಲಕಣ್ಠಃ ಪಾಣಿದ್ವಯಂ ಪಾತು ಪಿನಾಕಪಾಣಿಃ |
ದೋರ್ಮೂಲಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಧರ್ಮಬಾಹುರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ದಕ್ಷಮಘಾನ್ತಕೋಽವ್ಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಮಮೋದರಂ ಪಾತು ಗಿರೀನ್ದ್ರಧನ್ವಾ ಮಧ್ಯಂ ಮಮಾವ್ಯಾನ್ಮದನಾನ್ತಕಾರೀ |
ಹೇರಂಭತಾತೋ ಮಮ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪಾಯಾತ್ಕಟಿಂ ಧೂರ್ಜಟಿರೀಶ್ವರೋ ಮೇ || ೧೯ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಪಾತು ಕುಬೇರಮಿತ್ರೋ ಜಾನುದ್ವಯಂ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರೋಽವ್ಯಾತ್ |
ಜಂಘಾಯುಗಂ ಪುಙ್ಗವಕೇತುರವ್ಯಾತ್ ಪಾದೌ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ ಸುರವನ್ದ್ಯಪಾದಃ || ೨೦ ||

ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ದಿನಾದಿಯಾಮೇ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಯಾಮೇಽವತು ವಾಮದೇವಃ |
ತ್ರಿಲೋಚನಃ ಪಾತು ತೃತೀಯಯಾಮೇ ವೃಷಧ್ವಜಃ ಪಾತು ದಿನಾನ್ತ್ಯಯಾಮೇ || ೨೧ ||

ಪಾಯಾನ್ನಿಶಾದೌ ಶಶಿಶೇಖರೋ ಮಾಂ ಗಂಗಾಧರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿಶೀಥೇ |
ಗೌರೀಪತಿಃ ಪಾತು ನಿಶಾವಸಾನೇ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವಕಾಲಮ್ || ೨೨ ||

ಅನ್ತಃಸ್ಥಿತಂ ರಕ್ಷತು ಶಙ್ಕರೋ ಮಾಂ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸದಾ ಪಾತು ಬಹಿಃ ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಮ್ |
ತದನ್ತರೇ ಪಾತು ಪತಿಃ ಪಶೂನಾಂ ಸದಾಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸಮನ್ತಾತ್ || ೨೩ ||

ತಿಷ್ಠನ್ತಮವ್ಯಾದ್ಭುವನೈಕನಾಥಃ ಪಾಯಾತ್ವ್ರಜನ್ತಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥಃ |
ವೇದಾನ್ತ ವೇದ್ಯೋಽವತು ಮಾಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ಶಿವಃ ಶಯಾನಮ್ || ೨೪ ||

ಮಾರ್ಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ನೀಲಕಣ್ಠಃ ಶೈಲಾದಿದುರ್ಗೇಷು ಪುರತ್ರಯಾರಿಃ |
ಅರಣ್ಯವಾಸಾದಿಮಹಾಪ್ರವಾಸೇ ಪಾಯಾನ್ಮೃಗವ್ಯಾಧ ಉದಾರಶಕ್ತಿಃ || ೨೫ ||

ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲೋಗ್ರ ಪಟುಪ್ರಕೋಪಸ್ಫುಟಾಟ್ಟ್ಟಟಹಾಸೋಚ್ಚಲಿತಾಣ್ಡಕೋಶಃ |
ಘೋರಾರಿಸೇನಾರ್ಣವದುರ್ನಿವಾರ ಮಹಾಭಯಾದ್ರಕ್ಷತು ವೀರಭದ್ರಃ || ೨೬ ||

ಪತ್ಯಶ್ವಮಾತಙ್ಗಘಟಾವರೂಥಸಹಸ್ರ ಲಕ್ಷಾಯುತ ಕೋಟಿಭೀಷಣಮ್ |
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀನಾಂ ಶತಮಾತತಾಯಿನಾಂ ಛಿನ್ದ್ಯಾನ್ಮೃಡೋ ಘೋರಕುಠಾರಧಾರಯಾ || ೨೭ ||

ನಿಹನ್ತು ದಸ್ಯೂನ್ಪ್ರಲಯಾನಲಾರ್ಚಿರ್ಜ್ವಲತ್ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಸ್ಯ |
ಶಾರ್ದೂಲಸಿಂಹರ್ಕ್ಷವೃಕಾದಿಹಿಂಸ್ರಾನ್ ಸನ್ತ್ರಾಸಯತ್ವೀಶಧನುಃ ಪಿನಾಕಃ || ೨೮ ||

ದುಃಸ್ವಪ್ನ ದುಃಶಕುನ ದುರ್ಗತಿ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದುರ್ವ್ಯಸನ ದುಃಸಹ ದುರ್ಯಶಾಂಸಿ|
ಉತ್ಪಾತ ತಾಪ ವಿಷಭೀತಿಮಸದ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಮ್ವ್ಯಾಧೀಂಶ್ಚ ನಾಶಯತು ಮೇ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ || ೨೯ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವತತ್ತ್ವವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾವತಾರಿಣೇ ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ಪಾರ್ವತೀಮನೋಹರಪ್ರಿಯಾಯ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ಮಹಾಮಣಿಮುಕುಟಧಾರಣಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ
ಸ್ರುಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕಾಲರೌದ್ರಾವತಾರಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಕಾಯ ಮಹಾಕಾಲಮೇದನಾಯ
ಮೂಲಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯ ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ
ವೇದಾನ್ತಸಾರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಸಾಧನಾಯಾನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡನಾಯಕಾಯಾನನ್ತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ
ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಶಂಖ ಕುಲಿಕ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪದ್ಮೇತ್ಯಷ್ಟ ಮಹಾನಾಗಕುಲಭೂಷಣಾಯ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ
ಚಿದಾಕಾಶಾಯಾಕಾಶಾದಿಸ್ವರೂಪಾಯ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ಸಕಲಾಯ ಕಳಙ್ಕರಹಿತಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ
ಸಕಲಲೋಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕ ಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ
ಸಕಲವೇದಾನ್ತಪಾರಗಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕವರಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಙ್ಕರಾಯ ಶಶಾಙ್ಕಶೇಖರಾಯ
ಶಾಶ್ವತನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿರ್ಲೋಭಾಯ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯ
ನಿರಹಙ್ಕಾರಾಯ ನಿರಙ್ಕುಶಾಯ ನಿಷ್ಕಳಙ್ಕಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ನಿರುಪಪ್ಲವಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ
ನಿರನ್ತರಾಯ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಿರಾತಙ್ಕಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಪಞ್ಚಾಯ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ
ನೀರಾಗಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಿರ್ಭಯಾಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ ನಿಸ್ತುಲಾಯ
ನಿಃಸಂಶಯಾಯ ನಿರಞ್ಜನಾಯ ನಿರುಪಮವಿಭವಾಯ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಪರಿಪೂರ್ಣಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾದ್ವಯಾಯ
ಪರಮಶಾನ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇಜೋಮಯಾಯ ಜಯ ಜಯ ರುದ್ರ ಮಹಾರೌದ್ರ ಮಹಾಭದ್ರಾವತಾರ ಮಹಾಭೈರವ
ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಂಗ ಖಡ್ಗ ಚರ್ಮ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಡಮರುಕ ಶೂಲ ಚಾಪ
ಬಾಣ ಗದಾ ಶಕ್ತಿ ಭಿಣ್ಡಿಪಾಲ ತೋಮರ ಮುಸಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಶ ಪರಿಘ ಭುಶುಣ್ಡಿ ಶತಘ್ನಿ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಭೀಷಣಕರ
ಸಹಸ್ರಮುಖ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನ ವಿಕಟಾಟ್ಟ್ಟಟಹಾಸ ವಿಸ್ಫಾರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲ ನಾಗೇನ್ದ್ರಕುಣ್ಡಲ
ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರ ನಾಗೇನ್ದ್ರವಲಯ ನಾಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮಧರ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಷವಿಭೂಷಣ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋಮುಖ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ
ಮಹಾಮೃತ್ಯುಮಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಚೋರಭಯಮುತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ವಿಷಸರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ
ಚೋರಾನ್ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮಮ ಶತ್ರೂನುಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ ಕುಠಾರೇಣ ಭಿನ್ಧಿ ಭಿನ್ಧಿ
ಖಡ್ಗೇನ ಛಿನ್ಧಿ ಛಿನ್ಧಿ ಖಟ್ವಾಙ್ಗೇನ ವಿಪೋಥಯ ವಿಪೋಥಯ ಸುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ಬಾಣೈಃ ಸನ್ತಾಡಯ
ಸನ್ತಾಡಯ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಶೇಷಭೂತಾನಿ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೂಷ್ಮಾಣ್ಡ ವೇತಾಳ ಮಾರೀಚ
ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಸನ್ತ್ರಾಸಯ ಸನ್ತ್ರಾಸಯ ಮಮಾಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಿತ್ರಸ್ತಂ ಮಾಮಾಶ್ವಾಸಯಾಶ್ವಾಸಯ
ನರಕಮಹಾಭಯಾನ್ಮಾಮುದ್ಧಾರಯೋದ್ಧಾರಯ ಅಮೃತಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೇನ ಮಾಮ್ ಸಞ್ಜೀವಯ ಸಞ್ಜೀವಯ ಕ್ಷುತೃಡ್ಭ್ಯಾಂ
ಮಾಮಾಪ್ಯಾಯಯಾಪ್ಯಾಯಯ ದುಃಖಾತುರಂ ಮಾಮಾನನ್ದಯಾನನ್ದಯ ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಮಾಚ್ಛಾದಯಾಚ್ಛಾದಯ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ
ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ |

ಋಷಭ ಉವಾಚ ||

ಇತ್ಯೇತತ್ಕವಚಂ ಶೈವಂ ವರದಂ ವ್ಯಾಹ್ರ‍ೃತಂ ಮಯಾ |
ಸರ್ವಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ || ೩೦ ||

ಯಃ ಸದಾ ಧಾರಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್|
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ಶಂಭೋರನುಗ್ರಹಾತ್ || ೩೧ ||

ಕ್ಷೀಣಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮೄತ್ಯುರ್ವಾ ಮಹಾರೋಗಹತೋಽಪಿ ವಾ |
ಸದ್ಯಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿನ್ದತಿ || ೩೨ ||

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಶಮನಂ ಸೌಮಂಗಲ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಯೋ ಧತ್ತೇ ಕವಚಂ ಶೈವಂ ಸ ದೇವೈರಪಿ ಪೂಜ್ಯತೇ || ೩೩ ||

ಮಹಾಪಾತಕಸಂಘಾತೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಚೋಪಪಾತಕೈಃ |
ದೇಹಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ || ೩೪ ||

ತ್ವಮಪಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವತ್ಸ ಶೈವಂ ಕವಚಸುತ್ತಮಮ್ |
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೇಯೋ ಹ್ಯವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ || ೩೫ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಭೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮೈ ಪಾರ್ಥಿವಸೂನವೇ |
ದದೌ ಶಂಖಂ ಮಹಾರಾವಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಾರಿನಿಷೂದನಮ್ || ೩೬ ||

ಪುನಶ್ಚ ಭಸ್ಮ ಸಂಮನ್ತ್ರ್ಯ ತದಙ್ಗಂ ಪರಿತೋಽಸ್ಪೃಶತ್ |
ಗಜಾನಾಂ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಸ್ಯ ಬಲಂ ದದೌ || ೩೭ ||

ಭಸ್ಮಪ್ರಭಾವಾತ್ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಃ |
ಸ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶುಶುಭೇ ಶರದರ್ಕ ಇವ ಶ್ರಿಯಾ || ೩೮ ||

ತಮಾಹ ಪ್ರಾಞ್ಜಲಿಂ ಭೂಯಃ ಸ ಯೋಗೀ ನೃಪನನ್ದನಮ್ |
ಏಷ ಖಡ್ಗೋ ಮಯಾ ದತ್ತಸ್ತಪೋಮನ್ತ್ರಾನುಭಾವಿತಃ || ೩೯ ||

ಶಿತಧಾರಮಿಮಂ ಖಡ್ಗಂ ಯಸ್ಮೈ ದರ್ಶಯಸೇ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ಸ ಸದ್ಯೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಶತ್ರುಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೃತ್ಯುರಪಿ ಸ್ವಯಮ್ || ೪೦ ||

ಅಸ್ಯ ಶಂಖಸ್ಯ ನಿರ್ಹ್ರಾದಂ ಯೇ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತವಾಹಿತಾಃ |
ತೇ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾಃ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾ ವಿಚೇತನಾಃ || ೪೧ ||

ಖಡ್ಗಶಙ್ಖಾವಿಮೌ ದಿವ್ಯೌ ಪರಮನ್ಯೌ ವಿನಾಶಿನೌ |
ಆತ್ಮಸೈನ್ಯ ಸ್ವಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಶೌರ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ಧನೌ || ೪೨ ||

ಏತಯೋಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಶೈವೇನ ಕವಚೇನ ಚ | ದ್ವಿಷಟ್ಸಹಸ್ರನಾಗಾನಾಂ ಬಲೇನ ಮಹತಾಪಿ ಚ || ೪೩ ||

ಭಸ್ಮ ಧಾರಣಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಛತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ವಿಜೇಷ್ಯಸಿ |
ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಗೋಪ್ತಾಸಿ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್ || ೪೪ ||

ಇತಿ ಭದ್ರಾಯುಷಂ ಸಮ್ಯಗನುಶಾಸ್ಯ ಸಮಾತೃಕಮ್ |
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸೋಽಥ ಯೋಗೀ ಸ್ವೈರಗತಿರ್ಯಯೌ || ೪೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಣ್ಡೇ ಶಿವಕವಚಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shivakavacha Stotram Lyrics in English| Kannada | Malayalam | Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top